Fysioterapeuten 5-2019

fysio terapeuten Kirkegata 15 P.B. 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 93 30 50. E-post: fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no UTGIVER Norsk Fysioterapeutforbund FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdannings- politiske og helse- og sosialpolitiske forhold. (Paragraf 16.2 i NFFs lover). Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten Fysioterapeuten nr. 5.2019/86 Redaksjonen avsluttet: 29. mai 2019 ISSN 0016-3384 (trykt utgave) ISSN 0807-9277 (online) Forside: John Henry Strupstad Foto uten byline: Colourbox.com Fagredaktør MSc fysioterapeut John Henry Strupstad tlf. 926 24 206 js@fysio.no Redaktør Dagrun Lindvåg tlf. 976 71 248 dl@fysio.no Layout Kirsten Stiansen tlf. 413 18 188 ks@fysio.no Journalist Cecilie Bakken Høstmark tlf. 976 40 361 cbh@fysio.no 4 FYSIOTERAPEUTEN 5/19 LEDER Etikk og politikk I SLUTTEN AV november er det hovedlandsmøte i NFF. Det er jo ganske lenge til, så man kan spørre seg hvorfor vi bruker spalteplass på det allerede nå. Noen stikkord: Dubai, kost- tilskudd, prinsessen og sjamanen. Enkelte mulige landsmøtesaker, som kanskje ikke er så store i utgangspunktet, kan det fak- tisk bli ganske spennende å følge. For eksempel fra det normalt så beskjedne Etisk utvalg i NFF. Vi er ikke vant til å høre så mye fra den kanten. Nå diskuterer utvalget forslag til et nytt og bredere mandat, som kan gi utvalget en tydeligere rolle i forbundet. Det siste halvåret har vi fått en liten forsmak på hva det kan bety i praksis. Utvalget har markert seg sterkt i spørsmålet om boikott av WCPT-kongressen i Dubai, noe som resulterte i at årsmøtene i alle de fem NFF-regionene vedtok at forbundet ikke bør delta på verdens- kongressen i 2021. Styret i Etisk utvalg har også engasjert seg i kritikken mot en fysioterapeut som brukte sin yrkestittel i en reklamekampanje for kosttilskuddet Collagen Plus. Dette er kanskje en mer «klassisk» sak for Etisk utvalg, fordi markedsføring er en sentral del av NFFs yrkesetiske retningslinjer. Dubai-saken vakte atskillig mer oppmerksomhet, og er ikke en type sak som Etisk utvalg i NFF tradisjonelt har engasjert seg i. Her ble det argumentert med at brudd på menneske- rettighetene i vertsbyen Dubai er i strid med forbundets yrkesetiske retningslinjer, noe det absolutt er. Utvalget tok et tydelig standpunkt, og uttalte at NFF som organisasjon ikke bør delta. Hva den enkelte fysioterapeut bør gjøre er en annen sak. Prinsessen, sjamanen og Etisk utvalg står i skrivende stund fortsatt på toppen av «mest lest» på Fysioterapeutens nettsider. Det skal innrømmes at det skjedde etter påtrykk fra vår jour- nalist, som lurte på hva utvalget mente om fysioterapeutprinsessens alternative virksomhet. I tillegg til å ha startet prosessen med et nytt mandat og en annen måte å jobbe på, etterlyser utvalget flere saker til behandling. Leder Stig Fløisand forteller at styret de siste årene bare har hatt to-tre saker til behandling i året. Han er klar på at det skjer mye mer ute blant fy- sioterapeutene enn dette, og stiller spørsmål om hvorfor ikke flere saker formelt sendes inn til utvalget. Engasjementet Etisk utvalg har vist i disse sakene er po- sitivt og viser vilje til å tenke nytt. Det skaper et større engasjement for etiske problemstillinger, og har gjort ut- valget mer synlig. Det er selvsagt flere forhold som må avklares dersom ut- valget, på en eller annen måte, skal ha en bredere og mer utadvendt rolle. Hvor går skillet mellom etikk og poli- tikk? Mellom hva Etisk utvalg skal kunne fronte og hva som hører hjemme hos forbundsleder og regionledere? Grenseoppganger kan sikkert by på utfordringer, men burde være mulige å løse. Vi er ikke vant til å høre så mye fra den kanten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy