Fysioterapeuten 5-2019

FYSIOTERAPEUTEN 1/19 41 informasjon fra NFF Tittel Folkehelsearbeid er noe av det viktigste vi gjør. Folkehelse høyt på dagsorden Karianne Brun Haugen regionleder Osloområdet 5 Søk på nettet etter en definisjon på folkehelse, bekrefter at det er vanskelig å finne enkle og entydige forklaringer på hva man legger i begrepet. I 1920 komWinslowmed sin definisjon: «vitenskapen og kunsten å forebygge syk- dom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskap basert på valg av samfunnet, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner». Regjeringen sier at: «folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psy- kisk og somatisk sykdom, skade eller lidelser, eller som beskytter mot helsetrusler og arbeider for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen». I 1996 ble den første folkehelserapporten lagt fram for Stortinget. Og i 2006 kom direktoratet med den første samlede oversikten over utviklingstrekkene i helse- og sosialsektoren. Hovedbudskapene var blant annet å øke innsatsen for å redusere for- skjellene i helse og levekår. Folkehelsen i Norge er god og levealderen er høy, men bak de positive tallene skjuler det seg store sosiale helseforskjeller. Dette er en av hovedutfordringene. De sosiale helseforskjellene gjelder for mange sykdommer, skader og plager. Blant annet muskel- og skjelettsykdommene. En god folkehelsepolitikk må derfor ha som mål å redusere sosiale helseforskjeller. Muskel- og skjelettlidelser forårsaker størst helsetap i befolkningen, samt at de er den klart største årsaken til sykefravær. Det at regjeringen ønsker at muskel- og skje- lettlidelser skal trekkes inn i arbeidet med en ny NCD-strategi er derfor svært posi- tive signaler. Også psykiske lidelser gir store helsetap, sykefravær og uførhetstrygd. Derfor er det tilsvarende positivt at også slike lidelser vil inngå i en ny NCD-strategi. Fysioterapeuter bidrar til å styrke befolkningens helse ved å arbeide forebyggende og helsefremmende, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Vårt bidrag til å styrke folkehelsen foregår hovedsakelig innenfor helsetjenesten, men vi har også en rolle å spille i det tverrsektorielle planarbeidet. Videre er vi engasjert på området arbeid og helse, blant annet i bedriftshelsetjenesten og som helse-, miljø- og sikker- hetsrådgivere i ulike virksomheter. Jeg vil spesielt løfte frem frisklivsentralene som et positivt folkehelsebidrag. Folkehelsearbeid er etter min mening noe av det viktigste vi gjør. Jeg har en for- ventning om at alle – enkeltpersoner, fagpersoner, byråkrater og folkevalgte – setter folkehelse høyt på dagsorden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy