Fysioterapeuten 5-2019

FYSIOTERAPEUTEN 5/19 7 Flere fysioterapeuter reagerte på at en kollega uttalte seg i annonser for et kosttilskudd fordi de mente at effekten ikke var dokumentert. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no ETISK utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har også engasjert seg i saken. Debat- ten og kritikken førte til at fysioterapeuten valgte å trekke yrkestittelen fra reklamekam- panjen. Kampanjen, blant annet på VG Nett, vis- te en fysioterapeut som sa at han både som fagmann og privatperson var begeistret for kosttilskuddet Collagen Plus. I reklamen sa han seg overbevist og trygg på produktet, og anbefalte det til andre. Flere fysioterapeu- ter reagerte fordi de mente at produktet var uten dokumentert effekt. Fysioterapeut Ole Tufte sier nå at han et- ter å ha tenkt på saken og fått høre hva Etisk utvalg i NFF mener om den, har vært i kon- takt med produsenten og gjort avtale om at profesjonen hans ikke skal brukes i den vi- dere markedsføringen av produktet. – Dessverre kan det ta noe tid før alt materiell er korrigert, men prosessen er al- lerede i gang. Min intensjon har kun vært å formidle min positive erfaring med produk- tet, sier Tufte. Han forteller at han har stilt i reklamen fordi han selv opplever å ha hatt god effekt av kosttilskuddet. Etter mange år som fysio- terapeut fikk han store smerter i fingerled- dene, noe som påvirket yrkesutøvelsen hans. Da han prøvde Collagen Plus, ble han kvitt smertene og kunne også være aktiv i fritids- aktiviteter han slet med tidligere. Tufte sier at han selv tok kontakt med produsenten og tilbød seg å stille som sann- hetsvitne. Han understreker at han ikke selger produktet og ikke har fått betalt for å stille opp. Ikke dokumentert effekt Flere fysioterapeuter kontaktet Etisk utvalg i NFF for å be dem se på saken. Leder Stig Fløisand sier at fysioterapeuten ikke er med- lem i NFF, og at de derfor ikke har hatt man- dat til å behandle saken. Men temaet markedsføring med fysiote- rapeut involvert, var oppe til diskusjon på utvalgets møte 24. april. – Vi fysioterapeuter har ansvar for informa- sjon til pasienter om hva som påvirker deres helse positivt eller negativt. Dette er problematisk når autorisert helsepersonell markedsfører produkter uten dokumentert effekt. Pasienten kan bli villedet til å tro at det har en slik effekt, sier Robert Grøn- bech, medlem i Etisk ut- valg. Ifølge Stig Fløisand har flere av pasientene hans spurt om produktet, og gitt uttrykk for at dette er vel noe fysioterapeuter generelt anbefaler. – Det er uheldig om man bruker yrkestit- telen i slik markedsføring. Publikum forstår ikke at fysioterapeuten kan dekke seg bak å oppgi «egne erfaringer», og at ingen eller få andre yrkesutøvere stiller seg bak det. Der- med kan det gå ut over yrkets anseelse og troverdighet, sier han. Utvalget viser til NFFs yrkesetiske ret- ningslinjer, som sier: «En fysioterapeut må ikke inngå forbin- delser med kommersiell virksomhet, med- virke i salg eller markedsføring av produkter som kan svekke fysioterapifagets anseelse». «Ved offentlig opptreden skal fysioterapeu- ten gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller annen Trekker yrkestittel fysioterapeut fra markedsføring menneskerettighetene, og at disse bryter med NFFs yrkesetiske retningslinjer. – Utvalget fikk mange positive tilbake- meldinger fra engasjerte medlemmer et- terpå, forteller Fløisand. De fem regionene i NFF bestemte seg for å ta opp temaet på sine årsmøter, og vedtok resolusjoner mot å delta i Dubai. Ser på endret mandat En av diskusjonene i utvalget er omman bør dempe fokuset på enkeltsaker og heve saker til et mer generelt, overordnet nivå. Lederen mener det også på flere områder er uklart om utvalget kan ta saker. – Vi kjører nå en prosess fram mot Ho- vedlandsmøtet i november 2019, siden mu- lige endringer i mandatet må vedtas her, sier Fløisand. Han håper at mange flere fysioterapeuter kontakter utvalget med sine etiske og yrkes- etiske spørsmål. n ››› ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy