Fysioterapeuten 5-2019

FYSIOTERAPEUTEN 5/19 9 Papirutgaven holder seg forbausende godt blant Fysio- terapeutens lesere, til tross for en stadig mer digitalisert mediehverdag. Men nettsiden haler innpå. TEKST Dagrun Lindvåg dl@fysio.no DET viser Fysioterapeutens siste leserunder- søkelse, som ble gjennomført av Ipsos i løpet av mars. Spørreskjemaet ble sendt på e-post til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut- forbund (ca. 9.700), og 913 besvarte spørs- målene. Den forrige leserundersøkelsen ble gjort i 2014. Og hvilken karakter får Fysioterapeuten i denne undersøkelsen? Vurderingen av pa- pirutgaven er stabil sammenlignet med tid- ligere år, mens det ifølge Ipsos er økt positiv vurdering av nettutgaven. Når det gjelder redaksjonelt innhold har interessen for helsepolitikk økt noe, men det er fortsatt definitivt størst interesse for stoff om forskning og klinisk praksis. Det har også vært en positiv utvikling i synet på fagartiklene i Fysioterapeuten. Fag- artiklene oppleves å ha et høyt faglig nivå og god kvalitet. Samtidig er det innen fagarti- kler Fysioterapeuten møter størst konkur- ranse fra andre kilder. Lojale lesere Drøyt seks av ti oppgir at de leser hver ut- gave av bladet, en nedgang på fem prosent fra 2014. I alt 41 prosent svarer at de bare le- ser Fysioterapeuten på papir, to prosent flere enn i 2014. 72 prosent leser overskrifter og utvalgte artikler, mens 25 prosent leser det meste av stoffet. Åtte av ti (82%) leste den siste fagartikkelen i papirutgaven av bladet, mens 16 prosent leste siste fagartikkel digi- talt. På spørsmål om hvilke kilder leserne bruker for å holde seg oppdatert på nyheter og faglige spørsmål innen fysioterapi, ligger Fysioterapeutens papirutgave på topp, med 93 prosent, mens 74 prosent oppgir fysiote- rapeuten.no . Delt papir og nett Majoriteten er delt mellom internett og pa- pir når det gjelder viktigste informasjons- kilde for faglig oppdatering. Ifølge Ipsos har ikke meningen om dette endret seg noe sær- lig siden 2014. Når det gjelder plattform (nett/papir) og stoffområder, er det relativt jevnt for lesing av fagartikler. Det er derimot flere som fore- trekker digitale løsninger for å følge med på aktuelt/nyheter, samt informasjon fra NFF. Flertallet bruker fysioterapeuten.no for å lese eller søke etter fagartikler (64 prosent) og til å lese nyheter (60 prosent). For alle respondentene er det 53 prosent som følger fysioterapeuten.no via Facebook, mens det for aldersgruppen under 30 år er 64 prosent. Ipsos tror at papirutgaven av Fysiotera- peuten fortsatt vil være en viktig kanal for fagartikler og reportasjer, mens nettet i sta- dig større grad vil dekke nyhetsbehovet. n Sterk posisjon for Fysioterapeuten på papir FYSIOTERAPEUTEN To av flere grafiske fremstillinger fra tidsskriftets siste leserundersøkelse. Flere spørsmål fokuserte på forholdet mellom nett og papir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy