Fysioterapeuten 5-2020

FYSIOTERAPEUTEN 5/20 11 Fysioterapeuter bør spørre slagpasienter om fatigue. Det mener fysioterapeut Synne Garder Pedersen. – I SPØRRESKJEMA oppga sju av ti pasienter et lavere energinivå ett år etterpå, selv om de hadde hatt milde og moderate slag da de ble innlagt på slagenhet, sier Synne Garder Pedersen. Pedersen disputerte nylig, og undersøkte livskvalitet og funksjon hos personer ett år etter at de hadde hatt hjerneslag. Hun sam- menlignet også rehabiliteringstilbudet i et område i Nord-Norge, med et område i Danmark. – I Danmark virket helsepersonell å ha flere strategier for å håndtere fatigue og ned- satt energinivå. De informerte pasienten mer om at det var normalt og hjalp til med å legge planer for å balansere hverdagen, sier hun. Hjelp med å ta pauser Pedersen, som til daglig jobber på Univer- sitetssykehuset Nord-Norge, oppfordrer fysioterapeuter til å spørre pasientene om hvordan de opplever energinivået sitt i hver- dagen. – Noen slutter i jobben fordi de er man- gler energi og opplever tretthet. Vi fysiote- rapeuter bør hjelpe dem å balansere trening, jobb og hvile. Si til dem at de bør ta pau- ser og hvile med god samvittighet, at det er normalt og at de ikke skal føle seg late eller utilstrekkelige av den grunn, sier fysiotera- peuten. Mer utfordringer med det kognitive I Nord-Norge får mange pasienter oppføl- ging i spesialisthelsetjenesten, fordi flere kommuner mangler ressurser til å følge opp ulike konsekvenser etter hjerneslag. I Dan- mark følges langt flere opp i kommunene. Da fysioterapeuten sammenlignet regio- nene med spørreverktøyet «Stroke-Specific Quality of Life (SS-QOL) scale» om helse- relatert livskvalitet etter hjerneslag, var det likevel ikke så stor forskjell i funksjon hos pasientene. – Deltakere fra begge regionene hadde større problemer med kognitive, sosiale og mentale funksjoner, enn med fysiske funk- sjoner, forteller Pedersen. Hun foreslår at fysioterapeuter legger opp treningen så den kobles med det kog- nitive, spesielt i kommuner hvor de mangler ressurser for spesifikk kognitiv trening. – Det kan være trening i mer komplekse oppgaver, for eksempel å trakte kaffe samti- dig som man jobber med balanse i stående, eller med arm- og håndfunksjon, sier hun. Koordinator I Danmark har de en hjerneskadekoordi- nator i hver kommune som koordinerer de instansene pasienten trenger oppfølging eller tilrettelegging fra. I tillegg har de ar- beidslivskoordinator som er ansatt i rehabi- literingstjenesten og jobber tett med de som vil tilbake til arbeid. Det ville ikke kostet all verden å gjøre det samme i Norge, mener hun. Pedersen mener vi burde hatt lovgivning for å sikre bedre sømløse overganger fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. En annen ide Pedersen tenker norske fysioterapeuter kan ta fra Danmark, er like- personsgrupper. – Fysioterapeuten kan være tilretteleg- ger for slike grupper, og gjerne være med i starten, så fortsetter gruppa av seg selv. Li- kepersoner har vist seg å være viktige for sosial støtte, og også for livskvalitet etter hjerneslag. Fysioterapeuten kan for eksem- pel være med på gruppesamtaler eller bidra med veiledet gruppetrening via Skype eller Facetime i starten, forteller Pedersen. n – Overrasket over at så mange hadde fatigue FATIGUE Fysioterapeut Synne Garder Pedersen mener fysioterapeuter bør hjelpe slagpasienter med fatigue å balansere trening, jobb og hvile. Her med en pasient på Universitetssykehuset Nord-Norge som kom inn som kandidat for trombektomi. Alle symptomer gikk tilbake på dag 3. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy