Fysioterapeuten 5-2020

12 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 FYSIOTERAPI VED HJERNESLAG – I dag er det ulik kompetanse innen nevrologisk fysioterapi ulike steder i landet, og det kan føre til at pasienter får ulik oppfølging. Også rehabiliteringstilbudene er ulike, sier lederen for NFFs faggruppe NOR. – VI ØNSKER at pasientene skal få lik til- gang på behandling uavhengig av hvor de bor. Pakkeforløpet for hjerneslag er en ret- ningslinje for lik behandling og oppfølging av hjerneslagpasienter, sier lederen for NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revma- tologi, Karianne Grüner Bjåstad. Hun sier at økonomisk vil det lønne seg å ansette flere fysioterapeuter både på sykehus og i kommunene, fordi flere mennesker da vil få opptrening og klare seg hjemme. Pleie er dyrere. Flere bør ta kurs – Det vil ikke være overkommelig å kreve at alle kommuner har fysioterapeut med spesialisering i nevrologi, men vi ser abso- lutt behovet for at kompetansen i nevrologi økes, sier Bjåstad. Hun viser til at kursene innenfor nev- rologi er populære og at det et steg i riktig retning at flere tar disse. Faggruppa har tatt initiativ til tre nye kurs. Bjåstad roser også noen kommuner som har knyttet egne driftshjemler til nevrologi, slik som Bodø, Oslo og Lillehammer. Gode overganger Faggruppelederen viser ellers til hvor viktig det er å gjøre overføringen av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen lettere. – Flere steder har de ambulerende team eller innsatsteam, og noen avdelinger for hjerneslag har kartleggingsmøte for pasient, pårørende, sykehus og kommune. St. Olavs Hospital er et godt eksempel på utmerket oppfølging av hjerneslagpasienter, sier hun og understreker at hjerneslag er den tredje hyppigste årsaken til funksjonsnedsettelse. n – Pasienter får ikke likt tilbud – Nesten halvparten av slagpasi- entene våre trengte hjelp av to for å trene gange da de kom til oss. Etter oppholdet gjaldt det bare en av seks, sier fysioterapeut om sin nye studie. FYSIOTERAPEUT Kathrine Engen sier at det har vært lite forskning på tverrfaglig døgnrehabilitering etter hjerneslag i norske sykehus. – Vi ser at pasientene blir trillet inn til oss i rullestol fra slagenheten og går på beina ut igjen. Vi vet det er bedring, men har til nå ikke visst hvor stor endring det har vært og på hvilke områder. Det er viktig å stoppe opp i hverdagen og sjekke ut om den be- handlingen vi gir, virkelig har noe for seg, sier hun. Halvparten ble selvstendige På våre fagsider kan du lese om studien hun har utført på Sykehuset Levanger, om tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialist- helsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjer- neslag. Studien viste at pasientene ble mer selvstendige. Halvparten ble helt selvhjulpne og 60 prosent reiste direkte hjem til egen bo- lig etterpå. – Ikke alle pasientene blir totalt selvsten- dige, men de blir løftet opp i funksjon slik at de trenger mindre hjelp, forteller fysiote- rapeuten. Dårligere på det kognitive Engen og kollegene brukte kartleggings- verktøyet Functional Independence Mea- sure (FIM). – Vi så av resultatene at endring i skåren på det kognitive var lavere enn på det mo- toriske. Kanskje er det lettere å få til meng- detrening på fysisk funksjon enn kognitiv funksjon i et rehabiliteringsopphold, sier hun. Pasientene fikk tverrfaglig døgnrehabili- tering i median 23 dager. Spørsmålet om det er fysioterapien eller andre elementer som ga bedring hos pasientene, er ubesvart. – Denne studien har bare sett på om det ble bedring i de 18 funksjonsområdene i FIM. Det må settes opp en randomisert, kontrollert studie, med intervensjons- og kontrollgruppe, om man vil se hva det er som virker, sier Engen. n Les den vitenskapelige artikkelen på side 24 i dette nummeret av Fysioterapeuten. Får bedre funksjon av tverrfaglig døgnrehabilitering KURS Flere fysiote- rapeuter bør ta kurs i nevrologi, mener fag- gruppeleder Karianne Grüner Bjåstad. Foto: privat STUDIE Fysioterapeut Kathrine Engen har sett på døgnrehabilitering i Levanger. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy