Fysioterapeuten 5-2020

FYSIOTERAPEUTEN 5/20 17 er organisert i UNIO. Norsk Manuellterape- utforening (NMF) i LO. Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) er ikke til- knyttet en hovedorganisasjon. Men i koronakrisen – og i forhandlinger – finner de sammen. Sitter på samme side av bordet og snakker felles sak. Hvorfor da ikke også være under samme tak? – Personlig synes jeg det er trist at vi har tre foreninger. Det burde være unødvendig. Men skilsmissene førte til dype sår som er vanskelige å lege, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF. Nå strekker hun ut en hånd, og inviterer – så fort det er mulig i forhold til korona- krisen – PFF og NMF til bordet. Foreløpig for å høre hva de andre to forbundslederne tenker om hva som skiller de tre, hva som samler dem, hvilke felles interesser de har og hva som skal til for å forenes under samme paraply. – Jeg er nysgjerrig, sier Lund. Samtidig er hun åpen om at jobben frem til en eventuell forsoning er lang. Og kanskje umulig. Er det mulig å gjenforenes? For fortsatt sitter gamle travere sentralt i PFF og NMF – selv om de også har flere unge i styrene. Traverne kjenner historien godt. De har funnet en ny plass og vil ikke tilbake til det regimet de forlot. – Privatpraktiserende fysioterapeuter ble overkjørt. Vi ble rett og slett ikke hørt og in- formert. Det var derfor vi gikk ut av NFF, sier Henning Jensen. Han er generalsekretær i Privatpraktise- rende Fysioterapeuters Forbund (PFF), og var én av dem som forlot NFF i 1983. Han mener den sentrale driftsavtalen med KS – som den gang ble forhandlet frem av NFF – burde vært gjort kjent for de privatprakti- serende medlemmene av forbundet og sendt til uravstemning før den ble underskrevet. I stedet ble den vedtatt over hodene på de pri- vatpraktiserende medlemmene. – Privatpraktiserende fysioterapeuter for- søkte ved flere anledninger å få opplysninger om det eksakte innholdet av forhandlingene mellom NFF og NKS, men sekre- tariatet og sen- tralstyret i NFF var ikke villige til å gi noen infor- masjon om dette eller forløpet av forhandlingene. Den sentrale overenskomsten ble hemmelig- holdt inntil den var underskrevet med bindende virkning for pri- vatpraktiserende fysioterapeuter, sier Jensen. Han er ikke i tvil om at hendel- sen for 37 år siden har skapt dype sår hos mange, selv om sårene for de fleste kanskje har grodd. Samtidig me- ner han at NFF ikke er lagt til rette for å ha «fingeren på pulsen i forhol- dene den skal håndtere». Derfor har han liten tro på gjenforening. – Vi har gitt en mulig gjenforening tro- verdige forsøk et par ganger, men NFF har ikke vært villig til å komme vårt krav med sektorvis autonomi i møte. Hvis det skal være aktuelt å være under samme paraply, mener jeg privatpraktiserende fysioterapeu- ter må være en egen enhet i organisasjonen, sier Jensen. Han synes det fungerer fint, slik det er nå. NFF og PFF har begge partsstatus i forhand- lingene og alle medlemmene i PFF kan – på lik linje med alle i NFF – søke om midler fra Fysiofondet. NMF tror på samarbeid Heller ikke Peter Lehne i NMF har stor tro på gjenforening. Men han har tro på samar- beid, og at samarbeidet bør bli enda tettere. Rett før koronakrisen hadde foreningen blant annet invitert Gerty Lund til manuell- terapeutenes fagseminar i Bergen. Hun sto med flybilletten i hånden, men seminaret ble avlyst da Norge ble stengt ned. – Da jeg var leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, jobbet vi i flere år for å styrke fysioterapi- og manuellterapiutdanningene. Vi ønsket at alle skulle få utvidete fullmak- ter, og arbeidet førte frem, sier Lehne. Etter et stortingsvedtak i 2005 fikk blant annet pasienter direkteadgang til manuellte- rapeuter. I tillegg fikk de fullmakt til å rekvi- rere bilde-diagnostikk, henvise til spesialist- helsetjeneste og fysioterapi, samt sykemelde pasienter. – I forbindelse med dette arbeidet oppsto det meningsforskjeller mellom faggruppen og NFFs ledelse. Uenigheten førte til splid av en slik karakter at det ikke lenger var mulig å være del av NFF, sier Lehne. Samtidig er han for samarbeid, og er glad for at de tre organisasjonene gikk sammen i koronakrisen, at de sitter på samme side av forhandlingsbordet og at det gjøres tiltak som knytter organisasjonene tettere. – Vi tar steg for steg, og organisasjonsfor- men hindrer ikke et godt og tett samarbeid. Vi har også fått konkrete resultater som føl- ge av det, som for eksempel videotakstene under koronakrisen. Jeg mener samarbeidet bør fortsette og styrkes, og kanskje økes. Men jeg ser ikke for meg at vi gjenforenes per nå, sier Lehne. n LEDER NMF Peter Lehne- Foto: NMF GENERALSEKRETÆR PFF Henning Jensen. Foto: privat Fakta • I 1983 meldte cirka en fjerdedel av privatpraktiserende fysioterapeuter seg ut av Norsk Fysioterapeutfor- bund og stiftet Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund. • I 2006 meldte en stor del av manu- ellterapeuter seg ut av Norsk Fy- sioterapeutforbund og stiftet Norsk Manuellterapeutforening. • Norsk Fysioterapeutforbund har egen faggruppe for manuellterapeu- ter og eget råd for næringsdrivende fysioterapeuter. Personlig synes jeg det er trist at vi har tre foreninger. Det burde være unødvendig. Men skilsmissene førte til dype sår som er vanskelige å lege. ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy