Fysioterapeuten 5-2020

18 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 TRE ORGANISASJONER Unioleder Ragnhild Lied mener fysio- terapeutene hadde stått sterkere om de hadde vært under én paraply. Samtidig har hun respekt for at det er tre. – Det er ikke et uvanlig fenomen at ulike foreninger representerer samme faggruppe. Splittelser og fusjoner har vi sett i mange fagforeninger. Jeg var selv organisert i et av to forbund for lærere, og var også med da vi slo oss sammen. Det er – etter min mening – flest fordeler ved å være under samme tak, men samtidig krever det god dialog, sier Lied. Norsk Fysioterapeutforbund er medlem- mer i hovedorganisasjonen Unio. Norsk Manuellterapeutforening er medlemmer i LO, mens Privatpraktiserende Fysioterapeu- ters Forbund (PFF) ikke er medlem i en ho- vedorganisasjon. Lied ønsker ikke å skape et inntrykk av at alt bli bedre, bare fysioterapeutene slår seg sammen til én organisasjon igjen. Lied har respekt for historien, og mener også at det i enkelte sammenhenger kan være en fordel for særgruppene å ha egen organisasjon. – Norsk Fysioterapeutforbund represen- terer bredden. Det er naturligvis en styrke, men selvsagt også en utfordring, fordi det lett vil dukke opp interessekonflikter. Samti- dig er fagforeningene tuftet på å støtte hver- andre i ulike sammenheng og vise solidari- tet. Skal fysioterapeutene organiseres under ett tak igjen, trengs det utvilsomt raushet og respekt. Og selvsagt gode samtaler, sier Lied. Èn bedre enn tre Hun mener fysioterapeutene taper makt ved å være tre, fremfor en. Samtidig har hun for- ståelse for at konfliktene av og til kan være så store, at det hemmer det indre livet i en organisasjon. Lied mener det beste er å ta konfliktene internt, og snakke mot myndigheter med én klar og sterk stemme. Det kan ha betydning for gjennomslagskraften. Hun tror også det kan være forvirrende for fysioterapistudenter og for nyutdannede at det er tre organisasjoner, og at det kan bi- dra til at de unge ikke forstår verdien av å være organisert. Derimot synes hun Norsk Fysioterapeut- forbund bør være stolte av at de organiserer 63 prosent av alle norske fysioterapeuter. – Enkelte vil kanskje mene at organisa- sjonstallet er lavt. Jeg mener det gir organi- sasjonen en tyngde. De fleste fysioterapeuter i Norge er medlemmer av NFF. Likevel synes jeg ikke organisasjonen skal være fornøyd med tallet. Det er definitivt rom for å bli bedre, sier Lied. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ønsker ikke å kommentere organisasjons- forholdene for fysioterapeuter/manuelltera- peuter, men viser til NMF. Samtidig påpeker han at LO har hatt et godt samarbeid med NMF også i koronakrisen. n Unioleder mener én organisasjon hadde stått sterkere VI ANTAR at effekten av å stenge fysiotera- piklinikkene i fem uker, var liten, skriver Folkehelseinstituttet. – Det var stor usik- kerhet og ingen forsvarlige smitteverns- rutiner på det tidspunktet, understreker NFF-leder Gerty Lund. Professor og overlege Preben Aavits- land i FHI sier at de blant annet har sett til at dette er planlagte konsultasjoner der man kan stoppe personer med luftveis- symptomer, og at fysioterapeuten kan hol- de avstand før og etter selve behandlingen. Hygieneregler kan enkelt ivaretas og alle konsultasjoner loggføres med tanke på eventuell senere smitteoppsporing. Stor usikkerhet Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysio- terapeutforbund (NFF) sier at da det ble vedtatt å stenge klinikkene, var medlem- mer engstelige og det kom skremmende informasjon om utviklingen i Italia. – På en måte tenker jeg at regjeringen ikke hadde noe valg. Man visste at vi var i ferd med å miste kontrollen over smit- tespredningen i Norge, og at noe måtte gjøres raskt så vi ikke fikk italienske til- stander i Norge. Regjeringen visste også at smittevernutstyr kom til å bli mangelvare, sier hun. Etterpåklokskap Når Gerty Lund skal være etterpåklok, tenker forbundslederen at fysioterapeu- tene kanskje kunne klart å holde åpent om det allerede hadde vært satt opp forsvar- lige smittevernrutiner. – Det var det ikke. I evalueringer nå i ettertid tenker jeg det er viktig at vi i NFF er på banen når det skal etableres bered- skapsplaner for fremtidige epidemier – for nye epidemier tror jeg vil komme, sier hun. Store ringvirkninger I notatet fra FHI har de også sett på an- tatte ringvirkninger og tiltaksbyrde av å stenge klinikkene. Disse antas å være «store, blant annet økonomiske tap for be- driftene og helsetap for pasientene». Spørsmålet er om de økonomiske kon- sekvensene hadde vært lavere om fysiote- rapeutene hadde holdt åpent hele veien. – Svenskenes forbundsleder Stefan Jutterdal forteller at de ikke ble pålagt å stenge i Sverige, men pasientene uteble. De var nede i kun 40 prosent oppmøte i starten. Nå møter rundt 50 til 60 prosent av pasientene, sier Lund. n FHI: – Å stenge fysioterapiklinikkene ga liten effekt UNIOLEDER Ragnhild Lied. Foto: Bo Mathisen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy