Fysioterapeuten 5-2020

22 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 TEMADAG: FYSIOTERAPI ERSTATTER KIRURGI Omfattende forskning viser at fysioterapi forhindrer opera- sjoner og Helsedirektoratet vil at primærhelsetjenesten tar mer ansvar. Likevel gjennom- føres flere tusen operasjoner på hofter og knær årlig. Nå inviterer NFF til temadag. TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no ET TONN av dokumentasjon innenfor ulike diagnoser viser at såkalt konservativ be- handling bør trumfe kirurgi i forbindelse med en rekke muskel- og skjelettplager. Ut- fordringen er at for mange leger henviser til spesialisthelsetjenesten fremfor blant annet fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Det ønsker helsemyndigheter og eksperter å en- dre. – For å klare det, må fysioterapeuter ta ansvar for å ha ny, adekvat og god kunn- skap om førstelinjebehandling. I tillegg bør de vite hvordan det implementeres i klinisk praksis. Temadagen er en mye etterlengtet videreutvikling for denne nye satsingen, sier professor og fysioterapeut May Arna Ris- berg. Hun jobber både ved Norges idretts- høgskole og ved Oslo universitetssykehus, ortopedisk klinikk. Risberg mener fysiote- rapeuter i større grad bør implementere ny forskning og synliggjøre – igjennom kvali- tetsregisteret – at yrkesgruppen er med på å heve kvaliteten på behandlingen til disse pasientgruppene i primærhelsetjenesten. Professor og overlege ved Universitetet i Oslo og Norges idrettshøgskole, Lars Enge- bretsen, mener også fysioterapeuter bør be- handle flere. Det både for å hindre kirurgi, men også for å utsette kirurgiske inngrep. – Jeg mener det er feil å kalle fysioterapi konservativ behandling. Det er aktiv, radikal behandling som erstatter eller utsetter ki- rurgi. Den type behandling må brukes langt oftere enn det gjøres i dag. Det å utsette ki- rurgi er minst like viktig som å unngå det, fordi en protese kun varer i cirka 20 år, sier Engebretsen. Operasjon gir ingen garanti I dag opereres det inn cirka 9.000 hofte- proteser og cirka 6.000 kneproteser årlig. 95 prosent av alle hofteoperasjoner er vel- lykket, mens 1 av 5 kneproteser ikke er det, ifølge Engebretsen. – Det er ingen garanti for at en operasjon fører til bedring. Samtidig er bare en del av jobben gjort, når du er operert. Opptrening, veiledning og egeninnsats er avgjørende også når du opereres, sier Engebretsen. Risberg mener at det at NFF setter fokus på dette, vil føre til at pasienter, helseperso- nell og politikere får god oversikt over kvali- teten på behandlingen i ulike kommuner, og at vi får et godt grunnlag for å vite hva som kan gjøres bedre. – Noe forskning viser allerede at det er samfunnsøkonomisk gunstig å gjennomføre aktiv rehabilitering, fremfor å operere. I til- legg kan vi vise til meget gode resultater hva gjelder pasientenes erfaringer, symptomer og funksjon, sier Risberg. Fysioterapi virker Leder for faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF, Kenneth Mar- tinsen, har flere eksempler på at fysioterapi forhindrer eller utsetter operasjoner. Han mener fysioterapeuter i alle landets kom- muner må ta initiativ som gjør at flere velger behandling, veiledning og trening fremfor kirurgi. Selv har han avtale med de fleste fastleger – Fysioterapi kan trumfe operasjoner TEMADAG Forskning viser at fysioterapi bør benyttes fremfor operasjoner. – Fysioterapeutene må ta ansvar, slik at de har god kunnskap om førstelinjebehandlingen, sier professor og fysioterapeut May Arna Risberg. Foto: privat Fakta om temadagene • Arrangeres i Oslo 12. og 13. oktober i regi av Norsk Fysioterapeutforbund. • May Arna Risberg, Lars Engebretsen og Kenneth Martinsen skal alle delta. • På programmet: Meniskskader i kne, impingement i skulder, kne- og hofteartrose, barn og unge med korsbåndskader, akillesseneskader, ryggplager. • Informasjon om AktivA, samt resultater fra jobben de har gjort (les mer om AktivA i egen ramme). • Målgruppe for temadagen: Fysioterapeuter og annet helsepersonell som fastleger og ortopeder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy