Fysioterapeuten 5-2020

24 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Hensikt : Rehabilitering etter hjerneslag er viktig for økt selvstendighet og mestring av hverdagen. Hensikten med studien var å evaluere graden av selvstendighet i dag- lige aktiviteter hos pasienter med hjerneslag etter spesialisert tverrfaglig primær- rehabilitering i sykehus, samt undersøke hvilke faktorer som hadde størst betydning for funksjonsendringene ved utreise. n Design/Metode : Prospektiv kohortstudie med Functional Independence Measure (FIM) som utfallsmål ved innkomst og utreise. n Materialet : Alle pasientene lagt inn til rehabilitering etter hjerneslag ved Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, i perioden 2010-2014 med funksjonsskår ved innkomst og utreise, ble inkludert. n Resultater : Studien inkluderte 213 pasienter, 79 (37 %) kvinner og 134 (63 %) menn med gjennomsnittsalder på 69 år. Resultatene viste signifikante og kliniske bedringer i grad av selvstendighet i motoriske- og kognitive FIM-aktiviteter fra innkomst til utreise (p<0.001) og 60 % returnerte hjem til egen bolig etter rehabili- teringsoppholdet. Median oppholdstid var 23 liggedøgn. Endringen i funksjonsnivå hadde størst sammenheng med motorisk funksjon ved innkomst og lengden på oppholdet. n Konklusjon : Tverrfaglig døgnrehabilitering ved dette sykehuset førte til større selvstendighet i motoriske og kognitive aktiviteter hos pasienter med omfattende funksjonsutfall etter hjerneslag. Systematisk kartlegging av funksjon fra pågående praksis er nyttig for å videreutvikle dagens rehabiliteringstilbud, men RCT-studier er nødvendig for å undersøke effekten av rehabiliteringen. n Nøkkelord : Tverrfaglig rehabilitering, hjerneslag, Functional Independence Measure. © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Kathrine Engen , MSc. fysioterapeut, spesia- list innen nevrologisk fysioterapi (MNFF). Kathrine.engen@helse- nordtrondelag.no . Therese Brovold , ph.d., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storby- universitetet. Helene Lundgaard Søberg , ph.d., profes- sor, Institutt for fysioterapi, OsloMet – stor- byuniversitetet. Seniorforsker ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens ret- ningslinjer, og ble akseptert 03.mars 2020. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forsknings- etikk (2013/2247) og Norsk senter for forskningsdata (37859). Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter. Merknad: Delt sisteforfatterskap mellom Brovold og Lundgaard Søberg. Tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenes- ten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie Innledning Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til langvarige funksjonsnedsettelser og redusert selvstendighet i daglige aktiviteter. I Norge rammes ca. 12.000 personer av hjerneslag hvert år, og en tredel av disse får varige funk- sjonsnedsettelser (1). Antallet er estimert til å kunne øke med 50% i løpet av de neste 20 årene, hvis forebygging av sykdommen ikke blir mer effektiv (2). For å kunne møte frem- tidens utfordringer, er kunnskap om hva som skaper god rehabiliteringsvirksomhet på ulike nivå i helsetjenesten vesentlig. Hjerneslag kan påvirke pasientens dagli- ge liv og utførelse av motoriske og kognitive aktiviteter, avhengig av skadens lokalisasjon, pasientens komorbiditet og egne ressurser (3). Forskning viser at tverrfaglig døgnre-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy