Fysioterapeuten 5-2020

34 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 FAG SAMMENDRAG Bakgrunn EMS ble utviklet i England på starten av 1990-tallet som ledd i en tverrfaglig «under- søkelsespakke» for geriatriske pasienter inn- lagt ved sykehus. Den ble utviklet spesielt med tanke på skrøpelige eldre pasienter, og er ment til å favne om de viktigste og mest grunnleggende fysiske funksjoner (1). Tidligere metodestudier på EMS Det foreligger få internasjonale studier for å bedømme validitet og reliabilitet av EMS. I utviklingen av EMS ble den testet for inter- rater reliabilitet på 15 pasienter, hvor Smith med kollegaer konkluderte med god inter- rater reliabilitet (1). Videre foreligger tre andre reliabilitetsstudier av EMS. I disse studiene fremgikk ikke Standard error of measurement (SEM), Minimal detectable change (MDC) eller Minimal Clinically Im- portant Difference ( MCID), og dataene som forelå, kunne heller ikke danne grunnlag for disse utregningene (1-3). Smith (1) konkluderte med god krite- rievaliditet av EMS, målt opp mot Barthel Index og Functional Independence Measu- rement (FIM) med en Spearman’s rho på henholdsvis 0,96 og 0,95. Videre er EMS va- lidert mot Modified Rivermead Mobility In- dex (MRMI), en test som i hovedsak benyt- tes mot pasienter med nevrologisk lidelser. Smith (1) trekker frem at EMS er enkel i bruk og lite tidkrevende, samt konklude- rer med at det er behov for videre studier av testens prediksjonsevne i forhold til utskri- velseslokalisasjon, reinnleggelser på sykehus med mer, samt om testen egnet seg som et evaluerende verktøy (1). Det ble ikke funnet studier som formelt undersøkte gjennom- førbarheten av testen, men flere av de stu- diene som foreligger beskriver fysioterapeu- ters opplevelse om at testen er enkel, billig og lite tidskrevende (1, 3). I litteratursøket fremkommer det to ver- sjoner av modifisert EMS. Den ene av disse er en utarbeidet modifisert svensk versjon fra 2002, hvor modifiseringen er en endring av deltest 7; balanse (4). Den andre modifi- serte utgaven av EMS er utarbeidet i Austra- lia (5). I denne utgaven er gangdistanse på 6 meter byttet ut med 10 meter, og referan- severdiene er noe justert. I tillegg fremkom- mer en åttende deltest; trappegange. Denne modifiserte utgaven ble vurdert til å ha god kriterievaliditet og svært god inter-rater re- liabilitet. En reliabilitets- og validitetsstudie av den norske versjonen av EMS ble gjennomført i 2016/2017 ved Diakonhjemmet Sykehus. Per dato er artikkel submittert i et interna- sjonalt tidsskrift, «Physiotherapy Research International», og er nå tilbake hos artikkel- forfatterne for bearbeiding. Oversettelsesprosessen EMS er oversatt fra engelsk til norsk etter retningslinjen «forward translations and back-translations» fra WHO (6). Metoden inneholder følgende steg: a. Oversettelse fra originalspråket til mål- språket. b. En ekspertgruppe identifiserer og løser eventuelle misforhold mellom eksisterende målspråkversjoner og kommer frem til en versjon. c. Oversettelse tilbake til originalspråket av en uavhengig oversetter. d. Ekspertgruppen avklarer uoverens- stemmelser mellom den opprinnelige ver- sjonen av instrumentet og den tilbakeover- satte versjonen i samråd med utviklerne av testen og reviderer i forhold til dette. e. Utprøving av om versjonen er forståelig og håndterbar for målpopulasjonen. f. Teste versjonen for reliabilitet og validi- tet etter gjeldende normer. Instruksjoner og brukermanual av den norske versjonen av EMS (Dok- ken, Brovold, Hesseberg) Testen gjennomføres i angitt rekkefølge og etter manual. Nødvendig utstyr er seng, stol med armlener, målebånd og stoppeklokke. Hver deltest skåres fra 0-2, 0-3 eller 0-4 po- eng, og maksimal sumskår er 20 poeng. Deltest 1 og 2 (fra sittende til liggende og liggende til sittende) : Instruksjoner som ble gitt, var: «Jeg vil se hvordan du kommer deg inn og ut av sengen». Med pasienten sitten- de på sengekanten instruerte vi for deltest 1: «legg deg ned i sengen» og for deltest 2 «sett deg opp på sengekanten». Manual: Pa- sienten skal legge seg ned i seng og komme opp på sengekanten fra flat seng. Hele krop- pen skal være innenfor sengen både når de har lagt seg ned i sengen og før de kommer ut av sengen. Så lenge pasienten er innen- for sengen, gis det poeng deretter. Det skal Elderly Mobility Scale (EMS) oversatt til norsk Inger Dokken , msc., Diakonhjemmet Sykehus. inger.dokken@diakonsyk.no Therese Brovold , ph.d., OsloMet Karin Hesseberg , ph.d., Diakonhjemmet Sykehus En metodeartikkel der validitet og reliabilitet av denne norske versjonen av EMS har blitt vurdert, er sendt inn til tidsskriftet «Physiotherapy Research International».

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy