Fysioterapeuten 5-2020

36 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 FAG DOKTORGRAD Det är möjligt att förutse skadliga fall bland äldre upp till tio år innan fallet – ny forskning öppnar upp för primärprevention Stina Ek , leg. sjukgymnast, master i folkhälsa och ph.d. inom geriatrisk epidemiologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet. Handledare: Anna-Karin Welmer, docent; Weili Xu, docent och Debora Rizzuto, docent. Originaltitel: Predictors and consequences of injurious falls among older adults: A holistic approach Fall bland äldre är väl studerat. Trots detta finns det några kunskapsluckor som be- höver undersökas ytterligare; 1) forskning som studerar skadliga fall, i motsats till fall generellt; 2) könsskillnader och specifika riskprofiler för skadliga fall; 3) det saknas ett effektivt screeningverktyg för äldre hem- maboende, som kan upptäcka personer som är i risk för skadliga fall men som ännu inte fallit, och som kan rikta in förebyggande in- satser; 4) lite är känt om vilka faktorer som påverkar risken för att bli hjälpberoende i ett långsiktigt perspektiv efter ett skadligt fall. Denna avhandling syftade till att fylla dessa kunskapsluckor. Det övergripande syftet med avhandlingen var att upptäcka riskprofiler för skadliga fall hos äldre, för att möjliggöra tidig upptäckt av de som är i riskzonen och att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av fallskador för hjälpbe- roende. För att besvara våra forsknings- frågor använde vi data från den pågående befolkningsstudien; the Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). Resultaten från Studie I visar på att risk- faktorer för skadliga fall tenderar att same- xistera hos individer och bilda specifika riskprofiler snarare än att existera för sig själva. Studien visade också att det är möjligt att förutsäga förhöjd fallrisk upp till tio år framåt i tiden och att det verkar vara möjligt att urskilja olika risknivåer för skadliga fall. I Studie II såg vi att kvinnor och män de- lar riskfaktorer i många fall, men de verkar vara olika betydelsefulla för de olika könen. Några riskfaktorer tycks till och med vara könsspecifika. Vi drog också slutsatsen att kortsiktiga (0–3 år) och långsiktiga (4–10 år) riskfaktorer skiljer sig åt, vilket ger oss specifika akuta och långsiktiga riskprofiler. Vi utvecklade ett screeningsverktyg för förstagångsfall med skadlig utgång i Studie III, bestående av; ålder, samboendestatus, IADL-beroende och ett balanstest. Värdena på poängen vägdes enligt könsstratifierade koefficienter. Det prediktiva värdet (mätt med Harrell’s C-statistics) för verktyget var 0,75 respektive 0,77 för kvinnor och män. Att kunna identifiera förstagångsfallare upp till fem år i förväg öppnar upp för möjlighe- ten till primärt preventiva insatser vid sidan av sekundärprevention för återfallare. Med Studie IV visade vi att sociodemo- grafiska och hälsorelaterade faktorer (att leva ensam, fysisk inaktivitet och självskat- tad dålig hälsa), mätt före ett skadligt fall, modifierar hjälpberoende upp till 12 år efter baslinjemätningen. Dessa resultat möjliggör identifiering av extra sårbara individer som fallit, som kan behöva extra rehabilitering och uppmärksamhet efter ett skadligt fall, med målet att bibehålla självständighet. Sammanfattningsvis pekar resultaten från avhandlingen på att 1) det kan vara lämpligare att studera fallriskprofiler, snara- re än riskfaktorer en och en; 2) riskfaktorer för skadliga fall kan variera beroende på kön och uppföljningens längd; 3) det är möjligt att förutse förstagångsfall med skadlig ut- gång upp till fem år i förväg, med ett enkelt och snabbt screeningverktyg utvecklat inom ramen för denna uppsats; 4) sociodemogra- fiska och hälsorelaterade faktorer kan hjälpa till att identifiera extra utsatta individer som fallit, som kan behöva extra rehabilitering och uppmärksamhet efter ett skadligt fall, för att bibehålla individers oberoende. Arbetet fortsätter nu med att validitets- och reliabilitetstesta screening-verktyget, samt att undersöka möjligheterna till imple- mentering inom primärvården. Publikationslista: - Studie I. Ek S, Rizzuto D, Fratiglioni L, Johnell K, Xu W, Welmer AK. Risk Profiles for Injurious Falls in People Over 60: A Population-Based Cohort Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Jan 16;73(2):233-239. doi: 10.1093/ gerona/glx115. - Studie II. Ek S, Rizzuto D, Fratiglioni L, Calderón- Larrañaga A, Johnell K, Sjöberg L, Xu W, Welmer AK. Risk Factors for Injurious Falls in Older Adults: The Role of Sex and Length of Follow-Up. J Am Geriatr Soc. 2019 Feb;67(2):246-253. doi: 10.1111/jgs.15657. Epub 2018 Nov 29. - Studie III. Ek S, Rizzuto D, Calderón-Larrañaga A, Franzén E, Xu W, Welmer AK. Predicting First-Time Injurious Falls in Older Men and Women Living in the Community: Develop- ment of the First Injurious Fall Screening Tool. J Am Med Dir Assoc. 2019 Apr 3. pii: S1525-8610(19)30249-X. doi: 10.1016/j.jamda.2019.02.023. [Epub ahead of print] - Studie IV. Ek S, Rizzuto D, Xu W, Calderón-Larrañaga A, Welmer AK. Sociodemographic and health-related predictors for functional decline after an injurious fall: a population-based cohort study. [Submitted] Länk till avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46891?_ ga=2.171641184.1907800820.1581577902- 844942884.1575987264

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy