Fysioterapeuten 5-2020

48 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 Meninger Innlegg sendes til ansvarlig redaktør Irene Mårdalen: im@fysio.no Hovedinnlegg: 3000 tegn inkludert mellomrom. Legg ved portrettfoto Kortinnlegg: 400-1500 tegn. Hovedlandsmøtet i 2013 var mitt første møte med NFFs indre liv. Fram til da hadde jeg vært «me- nig» medlem. Ved landsmøtets slutt hadde NFF valgt en ny orga- nisasjonsmodell og jeg var så hel- dig å bli valgt inn i toppledelsen, som regionleder på fulltid. Snart seks år etter at jeg tiltrådte, er jeg inne i min tredje og siste periode i vervet. NFF har nå besluttet å evaluere egen organisasjon, med særlig fokus på regionmodellen. Det blir spennende å se resultatet av evalueringen og hva som blir veien videre. Jeg har noen tanker om andre sider ved NFFs organisasjon som jeg gjerne ønsker å lufte åpent. Først og fremst fordi jeg ønsker en diskusjon, men også fordi jeg mener at ting kan gjøres annerle- des. Ved å gjøre endringer kan vi frigjøre ressurser, både arbeids- messig og ikke minst økonomisk, som igjen kan omdirigeres til nye tiltak til det beste for medlem- mene. Landsmøteperioder : NFF har i dag landsmøteperioder på tre år, som medfører at en rekke politiske verv byttes ut hvert 3. år. Jeg mener at NFF kan vurdere å gå over til landsmøteperioder på fire år. Det er normalen i norsk politikk, både på lokalt og nasjonalt nivå. Forslaget medfører at periodene til delegasjonene og de politiske vervene utvides tilsvarende. Det vil gi større konti- nuitet, medføre betydelig mindre arbeid for sentral og regionale valgkomiteer, NFFs sekretariat, være betydelig rimeligere å drifte m.m. Samtidig ivaretas det demokratiske på en måte som er ansett som helt innenfor i resten av samfunnet. Årlige landsmøter : De ordinære landsmøtene mellom hovedlands- møtene bærer mest preg av å være et representantskapsmøte. Slik jeg vurderer det står ikke kostnadene i forhold til gevinsten. Jeg mener NFF bør vurdere å gå over til å avholde landsmøter annet hvert år. Årene det ikke er landsmøte kan man eksempelvis avholde fagkongresser. Det vil medføre en betydelig økonomisk besparelse å gjøre det på denne måten, som kan kanaliseres til tiltak som gir større merverdi for medlemmene. Maksimalt to gjenvalg for hel- tidspolitikere : Først vil jeg gjøre oppmerksom på at dette temaet berører vervet jeg selv besitter. I dag kan NFFs heltidspolitikerne sitte i maks tre perioder. Mens i råd, utvalg og faggrupper er det ingen slik begrensning. Etter det jeg kjenner til, er det ikke vanlig praksis med maksperioder for tillitsvalgte i de andre forbundene i UNIO. UNIO selv har det ikke, og det er ikke vanlig i politiske parti. Hva er det som gjør at akkurat NFF har satt et tak for enkelte av sine tillitsvalgte, som uansett er på valg? Hva er fordelene og ulempene ved dette? Hvis det fastholdes at tre perioder skal være maksgrensen, hvorfor gjelder ikke dette alle politiske lederverv i NFF? Forbundsstyret og stem- merett under landsmøtene : I norsk politikk er det vanlig at et sentralstyre er en del av delega- sjonen på landsmøtene, med full forslags- og stemmerett. I NFF har forbundsstyret ikke stemmerett. For meg er det vanskelig å forstå at forbundets fremste tillitsvalgte ikke får lov til å stemme på lands- møtene. Dermed får de ikke være med på å stake ut forbundets kurs. Jeg ser at det kan argumen- teres med maktfordeling, men jeg minner om at forbundsstyret består av tillitsvalgte og ikke av ansatte i administrasjonen. Jeg ønsker gjerne en debatt om dette. Styrer/råd/utvalg: I løpet av de fem siste årene er NFFs sentrale budsjett til styre/råd/utvalg fordo- blet, uten at det har vært en be- visst målsetting fra landsmøtene/ forbundsstyret om en slik utvik- ling. En slik økning er en klassisk utvikling innenfor organisasjoners livsløp: det brukes stadig mer ressurser til interne organer, som igjen genererer økt byråkrati, flere og mer uoversiktlige kommunika- sjons- og beslutningslinjer m.m. NFF viser tegn på å være en orga- nisasjon hvor mange synes det er krevende å orientere seg og finne veien. Samtidig med at frivillige tillitsverv blir mer og mer arbeids- krevende. Det kan være naturlig å se på dette i evalueringen. Jeg mener at det er rom for å redusere størrelsen på flere styrer, herunder forbundsstyret og regionstyrene. I dag er det 12 stk i forbundsstyret og opptil sju i regionstyrene. Jeg foreslår henholdsvis sju og fem i disse. Styrene i råd/utvalg og faggrup- per har jeg for lite kunnskap om til å uttale meg om. Representa- sjon og breddekompetanse er et evig argument for å utvide styrer. Samtidig er store styrer svært ressurskrevende. Omfanget på styrer/råd/utvalg bør alltid vurde- res opp mot andre tiltak som kan treffe medlemmene våre bedre. Hans Leo Dagsvik Regionleder NFF Region Nord og forbundsstyremedlem NFFs hovedlandsmøte 2019 vedtok å evaluere egen organisasjonsmodell. Her er mine tanker om områder som kan være verdt å se nærmere på DELER TANKER Hans Leo Dagsvik, regionleder og forbundsstyremed- lem. Foto: Cecilie Bakken Høstmark Om Meninger… Vil du skape debatt, fortelle om din hverdag som fysioterapeut eller har du lest noe i Fysioterapeuten du ønsker å kommentere? Dine meninger, perspektiv, din kunnskap og erfaringer – og kanskje kritiske spørs- mål – kan vitalisere og forbedre fysioterapien. Ta pennen fatt! Si din mening i Fysioterapeuten!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy