Fysioterapeuten 5-2021

12 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 – Ja, da blir jeg nok medlem der. Jeg tror de ivaretar forholdene til avtalefysioterapeuter best. Jeg har søkt på driftstilskudd tidligere, men ikke nådd opp. Kanskje sjan- sen er bedre hvis jeg er medlem i Norsk Fysioterapeutfor- bund? Urovekkende få Generalsekretær Stian Rugsveen Engen i Norsk Fysiotera- peutforbund er fysioterapeut selv, og har vært organisert siden studietiden. Han synes det er urovekkende at bare 63 prosent av norske sysselsatte fysioterapeuter er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund. Han mener NFF må bli bedre på å synliggjøre hvorfor det er viktig å være organisert og hva NFF kan tilby. – Trepartssamarbeidet, altså samarbeidet mellom orga- nisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidsta- kere (partene) og staten er selve grunnpilaren i norsk ar- beidsliv. Gjennom lønnsoppgjørene og frontfagsmodellen, har trepartssamarbeidet sikret Norge en konkurransedyk- tig økonomi og bærekraftig lønnsvekst. Det kommer alle arbeidstakere til gode, sier Engen. I tillegg peker han på kompetanseutvikling, pensjon og arbeidstidsbestemmelser – alle elementer han mener er et resultat av trepartssamarbeidet. – Disse rettighetene og godene kan vi ikke ta for gitt. For å beholde disse, må vi ha sterke fagforbund og profe- sjonsforeninger. Engen er bekymret for posisjonen til faget fysioterapi hvis organisasjonsgraden blir lavere. Han påpeker at NFF som profesjonsforening bidrar til utvikling av fysioterapi- faget og egen profesjon, og at det blant annet skjer gjen- nom kvalitetsutvikling og utdanning. – NFF har en sterk posisjon i dette arbeidet mot offent- lige myndigheter. Rollen og plassen fysioterapi har i Norge i dag, har ikke kommet av seg selv. At fysioterapi er en lov- pålagt oppgave i kommunehelsetjenesten, er et resultat av et omfattende politisk arbeid fra NFF mot Helse- og om- sorgsdepartementet (HOD) og andre departement over tid. Hvis vi som profesjonsforbund svekkes, vil det på sikt kunne redusere fysioterapi som fag i norsk helsevesen og dermed også fysioterapeuters rolle og posisjon, sier Engen. BEKYMRET Stian Rugsveen Engen, generalsekretær i NFF, er bekymret for posisjonen til faget fysioterapi hvis organisasjongraden blir lavere.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy