Fysioterapeuten 5-2021

FYSIOTERAPEUTEN 5/21 13 Fakta • Nesten 1.3 millioner norske arbeidstakere er medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Det er 237.000 flere enn i 2009. Samtidig har antallet lønnstakere økt med 208.000. • Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er det største fagforbundet som organiserer fysioterapeuter i Norge. Forbundet har i overkant av 10.000 medlem- mer. Norsk Manuellterapeutforening og Privatprakti- serende Fysioterapeuters Forbund organiserer også norske fysioterapeuter. En fagforening er en sammenslutning av arbeids- takere som har samme fag, yrke eller bransje og som går sammen for å fremme interesser overfor arbeidsgivere. Goder reguleres i tariffavtaler, og det er bare fagforeninger som kan fremme krav overfor arbeidsgivernes motpart. I tillegg er oppsigelses- vernet viktig. Fagforeningenes viktigste virkemiddel er streik. Arbeidsgiverne kan benytte lockout. Når partene ikke oppnår enighet, innledes mekling ledet av Riksmekleren. Frivillig eller tvungen lønnsnemnd er siste utvei. Fagforeningen er demokratiske organisasjoner der lederne velges av medlemmene. Flere forenin- ger samles i større forbund. NFF er i Unio, NMF i LO og PFF er ikke tilknyttet en hovedorganisasjon. Den eldste norske fagforeningen er Norges Farmaceutiske forening, som ble stiftet 2. novem- ber 1858. Enkelte fagforeninger har også andre funksjo- ner enn å være avtalepart. Det gjelder blant annet Norsk Fysioterapeutforbund, Den norske legefore- ning og Norges Juristforbund, for å nevne noen. Et profesjonsforbund tar også rollen med å utvikle faget. NFF velger å gjøre det blant annet gjennom utvikling av kurs, ved å ha en spesialist- ordning, valg av retning iblant annet takstforhand- lingene og gjennom sine 13 ulike faggrupper. Kilde: Norske Leksikon Han innser at det er spesielt utfordrende så lenge norske fysioterapeuter har tre forbund å velge mellom. Det er kun litt over 13.000 sysselsatte fysioterapeuter her i landet. De burde – mener han – vært samlet under ett tak. – Selv var jeg aldri i tvil om jeg skulle være organisert, eller hvor. Likevel har jeg forståelse for at det kan virke uoversiktlig og kanskje også unødvendig at vi er tre for- bund, sier Engen. Han presiserer at han har forståelse for at det ligger en historie bak. Samtidig mener han det er på tide å legge gamle feider bak seg og se fremover. – Vi vil stå sterkere samlet. Samtidig betyr det at vi må tåle uenighet og ulikheter i eget hus. Debatter og åpenhet kjennetegner gode demokratiske prosesser som gagner norsk fysioterapi og norske fysioterapeuter. Foreløpig er det få tegn på at alle tre organisasjonene samles under ett tak. Enn så lenge fokuserer Engen på det som skjer i NFF. På hva han, alle ansatte og politisk valgte kan gjøre for å gi fysioterapeuter best mulig betingelser og faglig utvikling. – Vi utvikler NFF som organisasjon hele tiden, men innser at vi ikke har nådd godt nok ut så langt. Jeg mener NFF er en seriøs og sterk profesjonsforening. Det fikk vi blant annet vist da pandemien rammet landet. Da hadde vi blant annet omfattende dialog med myndighetene, samt informasjon og rådgivning til medlemmene, sier Engen. Han mener også NFF har mange attraktive medlemsfor- deler. I tillegg jobbes det med å få flere på plass. – Vi må bli flinkere til å synliggjøre dem og vise oss frem, sier Engen. n Dette er en fagforening Nordmenn mener fagforeningene er en fordel for folk flest Ikke alle er enige i at streikeretten er en viktig del av den norske lønnsdan- nelsen, men et stort flertall av nord- menn mener arbeidstakerorganisasjo- ner er en fordel for arbeidstakere flest. Det går frem en av rykende fersk Fafo-rapport. Hele 70 prosent av de spurte tar avstand fra påstander om at fagfore- ninger er gammeldagse og utdaterte, og de aller fleste mener sterke arbeids- takerorganisasjoner er en fordel for arbeidstakere.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy