Fysioterapeuten 5-2021

38 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 Siste års fysioterapistudenter sliter med psykiske plager. Frykten for koronasmitte er også betydelig høyere enn hos andre studenter, viser ny studie ved OsloMet. Forsker mener studentene må bli møtt med forståelse når de kommer i turnus. TEKST Irene Mårdalen – Vi var forberedt på at studentene har hatt det tøft det siste året av studietiden, men vi synes flere sliter enn det vi forventet, sier PhD. og førsteamanuensis Silje Stensrud (40) ved OsloMet. Hun og medforfatterne Kåre Rønn Ric- hardsen, Marianne Aars og Kirsti Riiser har nylig publisert artikkelen «En kartlegging av fysioterapeutstudenters bekymring for smit- te under covid-19-panedemien», se side 60. Resultatene fra studien er tydelige. Et stort flertall av de 90 fysioterapistudentene som deltok, rapporterte om dårligere helse og livskvalitet enn andre sammenlignbare grupper, som for eksempel medisinstuden- tene. Fysioterapistudentene skåret blant an- net betydelig høyere på psykiske plager. De skåret lavere på livskvalitet sammenlignet med helseundersøkelser gjort i løpet av pan- demien. Dårligere helse Studien viser samtidig at helse og livskvalitet er betydelig forverret gjennom pandemien. Flere av fysioterapistudentene oppga at de var ensomme, engstelige for å bli smittet og redde for å smitte andre. I tillegg var de usikre på om de hadde lært nok i praksis ute, samt i praktisk undervisning ved universite- tet. Det var spesielt de yngste 3. års-studen- tene som slet mest. – Vi har vært tett på studentene under koronapandemien og sett at flere av dem sliter. Vi ønsket derfor å utforske og doku- mentere hvordan studentene har hatt det, og på den måten ha mulighet til å hente kunn- skapen frem igjen ved en senere anledning for å rigge oss raskere, sier Stensrud. Hun mener kunnskapen gjør at de tid- ligere kan argumentere for viktigheten av å ivareta helheten til studentene i lignende situasjoner. – Jeg tenker da både faglige og psykoso- siale aspekter ved studenttilværelsen. Sum- men av forskning vil kunne fungere som argument for å tenke mer tilpasning og dif- ferensiering for ulike grupper av befolknin- gen, også ulike studenter, sier Stensrud. Pasientkontakt Hun tror det noe nedslående resultatet blant annet skyldes at fysioterapistudentene har mye praksis det siste året. I alt 18 uker er satt av til praksis, ni uker på høsten og ni uker på våren. Studentene har praksis i OsloMets egne klinikker, samt ved sykehus, helsehus og i kommunehelsetjenesten. Alle praksisste- dene er lokalisert på steder med høyt smit- tetrykk. I tillegg har undervisningen og læresitua- sjonen hatt preg av koronatiltak. Studentene har rapportert at de har hatt færre læresi- tuasjoner i praksis, samt at de er bekymret for at pandemien har ført til at kvaliteten på utdanningen har blitt dårligere. – Dette er studenter som er særdeles sam- vittighetsfulle og ønsker å gjøre en best mu- lig jobb. De har ikke hatt mindre praksis enn studentene før dem i sitt siste studieår, men praksisen har naturlig vært noe annerledes, sier Stensrud. Ber turnusstedene ta ansvar I august skal avgangsstudentene i turnustje- neste. Stensrud ber de ulike arbeidsplassene ta godt var på kandidatene. – Jeg tenker det er viktig at de ulike tur- nusstedene forstår at studentene har vært igjennom en spesiell tid, og at mange av dem føler seg usikre. Jeg håper derfor lederne ved de ulike turnusplassene viser forståelse og gjør turnuskandidaten trygg på at de har lært og kan mye, sier Stensrud. Dette mener FYSIO Leder i Fysioterapistudentenes interesseor- ganisasjonen (FYSIO), Marita Hagerup stu- derer i Bergen. Hun er ikke overrasket over funnene fra studien ved OsloMet. – Fysioterapistudenter har behov for å være på skolen for å øve på praktisk fysio- terapi. Når vi opplever at det blir mindre av det, blir vi fort usikre på om vi kan nok. I tillegg har jeg stor forståelse for at mange er redde for å bli smittet eller smitte andre. Når vi er i praksis har vi mye pasientkontakt over tid, sier Hagerup. Savnet alternative planer Hun har grunn til å tro at studiestedene har gjort mye for å sikre god undervisning. Sam- tidig mener hun de i større grad kunne ha signalisert alternative planer hvis det ikke var mulig å gjennomføre ordinær undervis- ning eller eksamen. – Hvis vi hadde fått beskjed om at det kommer til å ordne seg uansett, hadde vi blitt tryggere. Jeg tror i tillegg det har vært spesielt tøft for studentene i Oslo. Det er de som har hatt det største smittetrykket. Når det er sagt, har det – så langt jeg vet - gått bra ved alle studiestedene, sier Hagerup. Hun håper nå at turnusstedene som mot- tar kandidater til høsten er sitt ansvar be- visst, og finner gode løsninger for studenter som er usikre. – Det bør være lav terskel for å stille spørsmål samt gi beskjed, hvis du føler deg usikker. Det kan være at det er noe studen- tene har gått glipp av som følge av en noe annerledes undervisning, sier Hagerup. n Fysioterapistudenter sliter mer enn andre – helse og livskvalitet forverret ARTIKKELFORFATTER PhD. og førsteamanuen- sis Silje Stensrud. Foto: OsloMet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy