Fysioterapeuten 5-2021

40 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 Hvorfor er jeg fagorganisert? Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er en pro- fesjonsforening. Et profesjonsforbund fungerer både som fagforening og som faglig forening. Som fagforening arbeider NFF for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, men som faglig forening engasjerer NFF seg i innholdet i profesjonsutdan- nelsen, og i kvalitetsstandardene for yrkesutøvelse. Faget Det er faget som har samlet oss fra starten. Det å være fysioterapeut er vår felles identitet. Nysgjer- righet på faget, erfaringsutveksling og utvikling av kunnskap har samlet oss. Etter hvert ble det dannet interessegrupper som senere har blitt til 13 faggrupper. Videreutdanningene innen psy- komotorisk fysioterapi og manuellterapi har sitt utspring fra NFF. Det samme gjelder for de andre videreutdanningene innen fysioterapi. NFF ved faggruppene holder hvert år en mengde etter- og videreutdanningskurs for medlemmene. World Physiotherapy (tidligere WCPT) med alle dens undergrupper er tilgjengelig for medlemmene av NFF. NFF er som den største fysioterapeutorga- nisasjonen det eneste medlem fra Norge i World Physiotherapy. Fysiofondet (tidligere Fond til etter- og videre- utdanning for fysioterapeuter) har blitt frem- forhandlet av Norsk Fysioterapeutforbund og ble hjemlet i lov om folketrygd av 17. juni 1966. Norsk Fysioterapeutforbund forhandlet frem et fond som gir fysioterapeuter mulighet til å bruke midler til fellesformål i form av kunnskapsutvik- ling og kompetanseheving. Interessepolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk i et samspill Ved å være organisert i en profesjonsforening som NFF er man en del av et felleskap som fø- rer en interesse-, fag- og samfunnspolitikk som til sammen skal styrke fysioterapeuter og fysiote- rapifagets posisjon i samfunnet. Med fagpolitikk tenker jeg på foreningens meninger om hva som utgjør godt fag og hvordan man sikrer god utdan- ning og fagutvikling. Med interessepolitikk ten- ker jeg på foreningens meninger om hva som skal til for å ivareta medlemmenes interesser og rettig- heter, hvor et sentralt element er lønns-, inntekts- og arbeidsvilkår. Samfunnspolitikk kan beskrives som foreningens meninger om hvordan NFF og fysioterapeuter skal løse vårt samfunnsoppdrag. NFF har valgt ut definerte satsningsområder. La meg starte med lønns- og arbeidsforhold. Lønns- og arbeidsforhold Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund har man gjennom ulike tariffavtaler og avtaleverk for selvstendig næringsdrift en viss sikring for ryddi- ge lønns- og arbeidsforhold. Dette har ikke kom- met av seg selv. NFF har forhandlet frem blant annet 36 timers arbeidsuke, kompetansetillegg på lønn og takster med mer. Dette har kommet til gjennom forhandlinger hvor NFF har vært den Det er et betimelig spørsmål som jeg har stilt meg selv også. Hver gang jeg har stilt spørsmålet, så ender jeg opp med at: Jo, det er verdt pengene fordi uten fagorganisasjoner hadde vi ikke som profesjon vært der vi er i dag. Dette gjelder både faglig og fagpolitisk. FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET . Foto: Bo Mathisen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy