Fysioterapeuten 5-2021

FYSIOTERAPEUTEN 5/21 41 Gerty Lund Forbundsleder ene parten. For de ansatte forhandler vi delvis i samarbeid med vår hovedorganisasjon Unio. Dette gir større tyngde inn i forhandlingene som i forhandlinger med Spekter og KS. Det er viktig å være klar over for de selvstendig næringsdriven- de at tariffforhandlingene også påvirker takstfor- handlingene. Frontfagsmodellen legges til grunn også under takstforhandlingene. Tarifforhandlinger omfatter mer enn bare ren lønn. Pensjonsordninger, permisjonsrettigheter med mer er også en del av forhandlingene. For avtalefysioterapeutene i selvstendig næringsdrift er forhandlingene rundt ASA 4313 viktig for ord- ninger rundt permisjon, vikar, sykefravær med mer. NFF har mange medlemmer som er selvstendig næringsdrivende uten avtale. NFF jobber konti- nuerlig for å få økt antall avtalehjemler og faste stillinger i kommunene. Vi jobber videre for å få til gode forsikringsordninger, gir råd, veiledning og bistand til medlemmene ved inngåelse av av- taler om tilknytning til institutter, arbeidskon- trakter eller tilknytningsformer ved treningsin- stitutter, kjøp av deres tjenester fra ulike aktører i samfunnet osv. Som medlem av NFF kan vi få hjelp hvis vi hav- ner i en arbeidskonflikt, hjelp ved inngåelse av driftsavtaler og andre arbeidsforhold. Her gjør regionlederne en formidabel jobb, enten alene el- ler med bistand fra jurist fra sekretariatet i NFF. De lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner får til- bud om grundig og god opplæring i forståelse av avtaleverk, forhandlingsteknikk også videre. Jeg startet selv min «forbundskarriere» som student- representant fra Fysio i det som den gangen het Sentralstyret i NFF. Senere ble jeg plasstillitsvalgt på sykehuset der jeg jobbet, avdelingsleder for NFF avdeling Akershus den gang det var fylkes- lag i stedet for dagens regioner, sentralstyremed- lem og nå forbundsleder. NFF har stått for skole- ring og trygging av rollen hele veien. Politisk påvirkningsarbeid for å styrke fysio- terapiens posisjon? Rollen og plassen fysioterapi har i Norge i dag har ikke kommet av seg selv. Det har vært en kombi- nasjon av dyktige fysioterapeuter som har vist at vi har noe å bidra med, samt et politisk påvirknings- arbeid. At fysioterapi er en lovpålagt oppgave i kommunehelsetjenesten, er et resultat av et omfat- tende politisk arbeid fra NFF mot Helse- og om- sorgsdepartement (HOD) og andre departement. Hvert år deltar jeg som forbundsleder i flere hø- ringer på Stortinget for å fremme NFFs syn på ulike saker som statsbudsjettet, ulike lovforslag, Nasjonal helse- og sykehusplan og liknende. NFF har stadig kontakt med medlemmer av ulike ko- miteer på Stortinget i forbindelse med ulike saker som skal behandles eller saker vi ønsker at de skal behandle. NFF jobber kontinuerlig inn mot HOD, Helse- direktoratet og KS for å fremme faget og bedre lønns- og arbeidsforhold. Det gjøres et stort styk- ke arbeid som nok ikke er så synlig for medlem- mene til daglig, men som kommer medlemmene til gode på sikt på ulike måter. Like viktig som det sentrale påvirkningsarbeidet inn mot nasjonale politikere og byråkrater, er det lokale påvirkningsarbeidet. Her også gjør region- lederne et enormt arbeid og legger ned mye tid og ressurser på å snakke fysioterapeutenes sak. Det er mange fysioterapeutstillinger og avtalehjemler som ved budsjettkutt i kommunene har blitt red- det ved hjelp av NFF. Det er vanskelig som enkeltperson å nå frem med budskap. For å påvirke politikere og andre beslut- ningstakere til å satse på fysioterapeuter ved syke- hus, skolehelsetjenesten, kommunehelsetjenesten ved opprettelse av flere stillinger og avtalehjemler, trengs en sterk fagorganisasjon. Det opplever jeg at NFF er, og vi jobber for å bli enda bedre. Jeg opplever at vi blir oppfattet som seriøse og tro- verdige. Vi blir stadig rådspurt fra sentrale myn- digheter. Som tidligere skeptiker til hovedorganisasjoner som Unio og LO, så har livet de siste årene lært meg å se hvor mye bedre vi står rustet ved å være i en hovedorganisasjon som Unio hvor vi er flere helseprofesjoner som kan stå sammen. Vårens streiker har styrket samholdet og vil gjøre oss enda sterkere sammen. Så tilbake til spørsmålet: Hvorfor er jeg fagorga- nisert? Jo fordi jeg har tro på faget fysioterapi. At vi utgjør en forskjell for pasientene og samfunnet. Men ingenting kommer av seg selv. Sammen får vi en sterkere røst og blir hørt og sett. Medlemskapet gir meg mulighet til å være med å påvirke samti- dig som NFF bidrar til å sikre at faget utvikler seg videre under trygge lønns- og arbeidsforhold.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy