Fysioterapeuten 5-2021

FYSIOTERAPEUTEN 5/21 55 både er virkningsfullt og gjennomførbart. Litteraturen viser en positiv sammenheng mellom fy- sisk aktivitet og psykososiale faktorer (2) uavhengig av type aktivitetsform. Hallgren et al. (7) fant at fysisk akti- vitet demper symptomer på angst-, depresjon- og søvn- plager, i tillegg til å minske russymptomer. En studie om deltakelse i gatefotball viser at tilbudet bidro til å komme ut av isolasjon og til økt mestringsopplevelse (10). Selv om litteraturen viser at fysisk aktivitet kan ha positiv effekt hos brukere med ROP-lidelser, har vi fortsatt lite kunnskap om hvordan fysisk aktivitet som behandlingsform erfares – sett fra brukernes perspektiv (7). I denne studien utforsker vi hvordan brukere med ROP-lidelser erfarer et gruppetilbud med trening ledet av fysioterapeut. Målet er å bidra med økt kunnskap om ROP-brukere, slik at fysioterapeuter kan gi denne brukergruppen et bedre tilbud. Teoretisk perspektiv For å få kunnskap om ROP-brukeres erfaringer med fysisk aktivitet, har vi i denne studien valgt å ta utgangspunkt i den biopsykososiale modellen (BPS-modellen). Modellen bidrar til å skape en helhetlig forståelse i tilnærmingen til sykdom og helse gjennom å se brukernes biologiske, psykologiske og sosiale faktorer i en sammenheng (11). De biologiske faktorene kan handle om elementer som søvn, smerte eller utmattelse. De psykologiske faktorene viser sammenhengen mellom tanke, følelse og handling, slik som for eksempel stress, angst eller depressive reak- sjoner. De sosiale faktorene kan handle om miljøfaktorer som tidligere erfaring, relasjoner, sosial deltakelse eller me- ningsfylte aktiviteter (12). Ifølge Malterud (2011) handler god helse om en balanse mellom disse tre faktorene (13). Modellen har blitt mye anvendt i helsefaglige tilnærminger, og i denne studien har den hjulpet oss til å studere kom- pleksiteten ved å ha en ROP-lidelse og dermed mest mulig Kort sagt • Fysioterapeuter bør være en del av ROP-brukeres helsetilbud. • Veiledet trening av fysioterapeuter bidrar til trygghet og til å utforske kropp og bevegelse. • Fysioterapeuter må tåle usikkerhet og se på bedring som en langvarig prosess i møte med ROP-brukere.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy