Fysioterapeuten 5-2021

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 60 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 Sammendrag Hensikt : Å beskrive fysioterapeutstudenters frykt for Covid-19 og utforske hvordan frykt var assosiert med generell helse, psykiske plager og livskvalitet, samt å beskrive fysioterapeutstudentenes opplevde utbytte av praksis. Design : Tverrsnittstudie. Materiale : Fysioterapeutstudenter ved 3. året på bachelorutdanningen ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet. Metode : Frykt for Covid-19 ble målt med Fear of Co- vid-19 Scale, livskvalitet ble målt på en skala fra 0-10, helse ble kartlagt med ett spørsmål om opplevelse av helsetilstand, og psykiske plager ble målt med Hopkins Symptoms Checklist -5. Ulike faktorer knyttet til praksis ble også kartlagt. Resultat : Til sammen 90 (58%) studenter deltok. Studentene rapporterte dårligere helse og livskvalitet enn sammenlignbare grupper før pandemien. Høyere smittefrykt var assosiert med høyere skår for psykiske plager, lavere skår for livskvalitet og lavere odds for å rapportere god helse. Selv om de fleste rapporterte tilstrekkelig kunnskap om smittevern, var mange redde for å bli smittet eller smitte andre. Studentene var også bekymret for pandemiens negative konsekvenser for gjennomføring og utbytte av praksis. Konklusjon : Studien viser på linje med kartlegginger av andre studenter at fysioterapeutstudenter rapporterte dårligere livskvalitet og helse under pandemien. Det er også grunn til å ta på alvor den bekymringen studen- tene har hatt for gjennomføring og utbytte av praksis når disse studentene om litt skal ut i turnustjeneste. Nøkkelord : Fysioterapeutstudenter, Covid-19, smit- tefrykt, praksis. © Author(s) (or their employer(s)) 2021. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Innledning Fysioterapeutstudentene som ble uteksaminert våren 2021 har gjennomført nærmere halvparten av studietiden sin under en pandemi. Det har vært periodevis stengte uni- versiteter, primært digital undervisning og lite sosial kon- takt mellom studentene og mellom studenter og lærere. Forskning viser at unge menneskers livskvalitet er blitt betydelig redusert under pandemien, og at flere studenter melder om psykiske plager (1). I årets studiebarometer svarte fire av fem studenter at de savnet det sosiale studie- miljøet, mens halvparten svarte at de var mer ensomme grunnet Covid-19-restriksjoner (2, 3). Av mer enn 62.000 studenter som deltok i Studentenes helse- og trivselsun- dersøkelse (SHoT) rapporterte over halvparten (54%) at de følte seg ensomme, og nesten like mange rapporterte psykiske plager (45%) (1), noe som er en betydelig økning fra tidligere undersøkelser (4, 5). Helseprofesjonsstudenter er i en spesiell situasjon der de, gjennom direkte kontakt med hverandre og pasienter, har økt risiko for å bli smittet. Så langt er det kun publisert noen få studier som spesifikt kartlegger helseprofesjonsstudenters frykt for å bli smittet eller for å smitte andre under pandemien (6, 7). Ingen stu- dier har kartlagt smittefrykt blant fysioterapeutstudenter eller hvordan frykt for smitte er assosiert med helse, psy- kiske plager og livskvalitet. Klinisk praksis, der studentene tilegner seg erfaring og ferdigheter i behandling av reelle pasienter, er en svært viktig del av fysioterapeututdanningen. Gjennom praksis- studiene stilles studentene overfor arbeidsoppgaver som gir anledning til å oppdage og utforske kliniske fysiote- rapifaglige problemstillinger. Ved norske bachelorutdan- ninger i fysioterapi utgjør praksisstudiene til sammen 45 studiepoeng. Ved OsloMet gjennomføres 30 av studiepo- Fysioterapeutstudenters bekymring for smitte under Covid-19 pandemien og opplevd utbytte av klinisk praksis. En tverrsnittstudie Silje Stensrud , PhD., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet. siljes@oslomet.no. Kåre Rønn Richardsen , PhD., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet. Marianne Aars , MSc., studieleder Bachelor i fysioterapi og 1.lektor, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet. Kirsti Riiser , PhD., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17. juni 2021. Personvernrådgiver ved Fakultet for helsevitenskap og instituttleder ved Institutt for fysioterapi, OsloMet, godkjente gjennom- føring av undersøkelsen. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy