Fysioterapeuten 5-2021

FYSIOTERAPEUTEN 5/21 75 Patellofemorale smerter: God effekt av trening, valg av øvelser mindre betydningsfullt Alexandra Hott , overlege, PhD., Avdeling for Fysikalsk medi- sin og Rehabilitering, Sørlandet Sykehus. Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).  Hovedveileder : Overlege Sigurd Liavaag, PhD. Sørlandet sykehus.  Biveileder : Professor Jens Ivar Brox, OUS og UiO. Overlege Niels Gunnar Juel, PhD. OUS.  Originaltittel : Patellofemoral pain. Treatment, outcome mea- sures and prognostic factors.  Digital disputas fant sted den 23. februar 2021. Patellofemorale smerter (PFS) er en vanlig årsak til kne- smerter, og som oftest foreligger ingen strukturell forklaring på smertene og ledsagende funksjonssvikt. Øvelser anbefa- les som behandling, og tradisjonelt for quadriceps musku- laturen. De senere årene har øvelser for hoftemuskulaturen fått økt oppmerksomhet, fordi det har vært publisert gode resultater i behandling av PFS ved den type trening. Ett hundre og tolv pasienter ble inkludert i en rando- misert kontrollert studie som sammenlignet effekten av hoftebaserte øvelser med tradisjonelle quadriceps øvelser eller fri fysisk aktivitet for patellofemorale smerter. Alle pa- sienter i de tre gruppene fikk lik pasientinformasjon. Opp- følgende undersøkelser ble utført av en blindet observatør etter tre og tolv måneder. Den primære utfallsparameteren var Anterior Knee Pain Scale Score, og skårings-skalaen ble oversatt til norsk og vurdert for reliabilitet, validitet og re- sponsiveness. Prediktorer for utfall etter ett år ble under- søkt ved bruk av multivariabel analyse. Alle typer trening førte til signifikant bedring av smerte og funksjon, også fri trening på egenhånd. Det var imidler- tid ikke signifikant forskjell mellom gruppene, verken etter tre eller tolv måneder. Klinisk forbedring etter tre måneder ble opprettholdt eller ytterligere forbedret etter 12 måne- der. Pasientene som utførte strukturerte øvelser for hofte- eller quadricepsmuskulatur ble sterkere enn kontrollgrup- pen som utførte fri trening, men økt muskelstyrke førte ikke til mindre smerte eller bedre funksjon. Lang varighet av knesmerte før behandlingsstart, økt antall smerteområder i kroppen ved baseline og liten selv- tillit for mestring var forbundet med dårligere behand- lingsresultat etter 12 måneder. Den norske versjonen av Anterior Knee Pain Sca- le hadde samme måleegenskaper som den originale, med akseptabel reliabilitet, validitet og moderat responsiveness. Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at trening synes å ha god effekt, men at valg av øvelser ikke synes å være så avgjørende for behandlingsresultatet som tidligere antatt. At pasienter får god informasjon og gode råd om hvordan de kan trene på egenhånd, kan være en effektiv behand- lingsstrategi for patellofemorale smerter. Artikler  1. Hott A, Liavaag S, Juel NG, Brox JI. Study protocol: a randomi- sed controlled trial comparing the long term effects of isola- ted hip strengthening, quadriceps-based training and free physi- cal activity for patellofemoral pain syndrome (anterior knee pain) BMC Musculoskelet Disord. 2015;16:40. PMID: 25879452  2. Hott A, Liavaag S, Juel NG, Brox JI, Ekeberg OM. The reliability, validity, in- terpretability, and responsiveness of the Norwegian version of the Ante- rior Knee Pain Scale in patellofemoral pain. Disabil Rehabil. 2019 Oct 4:1- 10. doi: 10.1080/09638288.2019.1671499. [Epub ahead of print]. PMID: 31821014  3. Hott A, Brox JI, Juel NG, Pripp A, Paulsen G, Liavaag S. Effectiveness of iso- lated hip exercise, knee exercise or free physical activity for patellofemo- ral pain: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2019;47(6):1312- 1322. PMID: 30958707  4. Hott A, Brox JI, Pripp A, Juel NG, Liavaag S. Patellofemoral pain: One year re- sults of a randomized controlled trial comparing hip exercise, knee exer- cise or free physical activity. Scand J Med Sci Sports. 2019 Dec 17. doi: 10.1111/sms.13613. [Epub ahead of print]. PMID: 31846113  5. Hott A, Brox JI, Pripp A, Juel NG, Liavaag S. Predictors of pain, func- tion and change in Patellofemoral pain. Am J Sports Med. 2019 Dec 10:363 546519889623. doi: 10.1177/0363546519889623 [Epub ahead of print]. PMID: 31821014

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy