Fysioterapeuten 5-2021

76 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 KRONIKK Akutt svimle pasienter på sykehus: Fysioterapeuter kan bidra til et bedre behandlingsforløp! Aina K. Paulsen , spesialfysioterapeut, fysioterapi seksjonen, Akershus universitetssykehus (Ahus). aina.smedsrud@gmail.com . Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Prosjektet er finansiert av Fysiofondet. Akutt svimle pasienter er en pasientgruppe som ivaretas av ulike fagspesialiteter. Spesielt relevante er nevrologene og øre-nese-hals (ØNH)-spesialistene. Før det er avklart hva som er årsaken til pasientens svimmelhet er det en fare for at disse faller mellom to stoler. Skillelinjene er ikke all- tid like klare. Dette har nok ført til at flere pasienter har opplevd fragmenterte forløp med mye venting – og flere, kanskje unødvendige, tilleggsundersøkelser. Når pasienter med akutt innsettende svimmelhet, ustø- het og kvalme eller oppkast kommer til akuttmottaket på sykehus er det viktig med en rask avklaring, for å avgjøre om symptomene dreier seg om en blødning eller infarkt i lillehjerne eller hjernestamme, eller er forårsaket av en ufarlig tilstand i det indre øret. Da er det avgjørende at helsepersonell som undersøker pasientene i tidlig fase er trent til å gjøre undersøkelsene som kan skille mellom sen- tral- eller perifer årsak til akutt svimmelhet, og at de har relevant utstyr for dette. Perifer vertigo som hjerneslagimitator Statistikk for 2015 viste at nær 40% av pasientene som ble innlagt ved Akershus universitetssykehus (Ahus), med mistanke om hjerneslag, hadde annen årsak til sympto- mene. Den største gruppen av pasienter ble utskrevet med perifer svimmelhet som årsak, det vil si svimmelhet forår- saket av tilstander i det indre øret (1). I 2020 ble kvalitetsforbedringprosjektet ‘Perifer vertigo som hjerneslagimitator – En behandlingslinje for pasienter med akutt svimmelhet på Ahus’ gjennomført. Prosjektet var et tverrfaglig samarbeid mellom nevrologisk seksjon, ØNH-avdelingen og seksjon for fysioterapi. Prosjektet var ledet av fysioterapeut, og ble finansiert av Fysiofondet. Kartleggingen i startfasen av prosjektet viste at syke- huset manglet et definert behandlingsforløp for pasienter med akutt svimmelhet, og at disse pasientene ofte ble lig- gende lenge, i tillegg til at det var stor ressursbruk knyttet til diagnostiseringen. Pasienter som kom til akuttmottaket med akutt svimmelhet, ble først undersøkt i akuttmotta- ket av lege i spesialisering (nevrologi), og deretter innlagt slagenheten hvor de fleste ble henvist til både CT og MR. Dersom bildeundersøkelse ikke viste tegn til hjerneinfarkt eller blødning, ble pasienten henvist til ØNH-lege for vur- dering, og ofte inkluderte dette full hørselsundersøkelse. Pasientene ble også henvist til fysioterapeut for vurdering og oppfølging. Dette bildet av pasientforløpet lignet mye på funn fra Sørlandet sykehus presentert i artikkelen Utredning av pa- sienter med akutt svimmelhet på en nevrologisk avdeling i Tidsskrift for Den norske legeforening (2). Her kom det fram at utredningen ved akutt svimmelhet var lite preget av systematisk tilnærming, og at diagnostiseringen i begren- set grad var basert på kunnskapsbaserte anbefalinger, men gjorde krav på store ressurser. Akutt svimmelhet Akutt svimmelhet er en vanlig årsak til akuttinnleggelse på sykehus, og symptomene kan ha flere ulike årsaker, fra det helt ufarlige til de mer alvorlige. Akutt svimmelhet kan deles inn i akutt vestibulært syndrom (AVS) og episo- disk svimmelhet, også kalt episodisk vestibulært syndrom (EVS). Akutt vestibulært syndrom er plutselig oppstått ved- varende svimmelhet (> 24 timer) med ledsagende spon- tannystagmus, kvalme, oppkast, bevegelsesintoleranse og ustøhet (2). Den vanligste årsaken til AVS er ufarlige tilstander i det indre øret, såkalt perifere tilstander. Vestibularisnevritt, virus på balansenerven er den vanligste diagnosen (3,4). Den nest vanligste årsaken til AVS er hjerneinfarkt i bakre kretsløp (PCS), som involverer lillehjerne eller hjer- nestamme. Altså en sentral opprinnelse som er potensielt alvorlig, og som krever rask medisinsk behandling. Episodisk svimmelhet Episodisk svimmelhet (EVS) er tilbakevendende svimmel- hetsanfall som varer fra sekunder til timer (2). Den van- ligste årsaken til EVS er krystallsyke, benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), en ufarlig tilstand i det indre øret. Denne diagnosen faller ikke inn under AVS, da BPPV ikke gir kontinuerlig vertigo, men karakteriseres ved anfall av stillingsutløst vertigo. BPPV diagnostiseres ved kliniske undersøkelse, og har god prognose ved spesifikk manøver- behandling. Kartleggingen av akutt svimmelhet på Ahus viste at dette likevel er en pasientgruppe som ble lagt inn på sla- genheten, og som i noen tilfeller ble henvist både til CT-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy