Fysioterapeuten 6-2018

FYSIOTERAPEUTEN 6/18 11 Ved å pusse opp et gammelt velprøvd konsept ønsker fysio- terapeutene Ragna Sigmo Skipstad og Elisabeth Wiken Telenius å revolusjonere hvor- dan fysisk aktivitet utøves i eldreomsorgen. TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no OPPSKRIFTEN er fysisk aktivitet, og under Arendalsuka gjorde de en rekke opptrede- ner for å promotere konseptet Digital akti- vitetsmedisin. Her har man utviklet en mo- derne versjon av NRK-serien Trim for eldre. Skipstad er privatpraktiserende fysiote- rapeut ved Fysioklinikken i Egersund, mens Telenius er fysioterapeut og forsker ved Na- sjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. – Studier har vist at selv personer på sy- kehjem som kan gå, tilbringer 94 prosent av tiden sin sittende eller liggende. Det er det på tide å gjøre noe med, sier Skipstad og Te- lenius. Aktivitet og bevegelse Ifølge fysioterapeutene er det aktiv bruk av kroppen og bevegelse som må til for at syke- hjemsbeboere skal beholde fysisk funksjon. – Hvis vi skal få bedre gangfunksjon, må vi trene på å gå. Vil vi bli bedre i trapp, må vi øve i trapp. Vi blir bedre på det vi trener på, slår Telenius og Skipstad fast. For å promotere konseptet hadde de en rekke spontane opptredener under Aren- dalsuka, og det så ut til at publikum lot seg fascinere og engasjere av de to fysioterapeu- tene i gilde farger og deres «eldre» kumpa- ner som deltok i treningen og ellers kjørte segway. Verktøy for kommunene Fysioterapeutene beskriver Digital aktivi- tetsmedisin som et verktøy for kommuner som ønsker å innføre strukturert og kvali- tetssikret trening på dagsenter, sykehjem og i omsorgsboliger. Det kan også brukes av hjemmeboende eldre. Digital aktivitets- medisin består av både undervisningsfilmer og treningsfilmer. Undervisningen er rettet mot personale innen pleie og omsorg, men er også relevant for pårørende. Undervis- ningen tar tak i noen av de begrensende faktorene som gjerne gjør at de eldre beve- ger seg mindre og dermed mister styrke og funksjon, forklarer Telenius. Eigersund kommune har vært testarena for konseptet. – Planen er å lansere Digital aktivitetsme- disin i resten av landet. Sammen med film- produsentene ExorLive og flere samarbeids- partnere, har vi som mål å revolusjonere eldreomsorgen, sier Telenius og Skipstad. n Skal få de eldre opp av godstolen Utdanningsforbundet mener at stortingets vedtak om én time fy- sisk aktivitet hver dag fra første til tiende klasse er et dårlig forslag, på helt feil tidspunkt. KRAFTSALVEN kom fra forbundsleder Steffen Handal på et dialogmøte onsdag i Arendalsuka. Møtet om fysisk aktivitet i skolen var arrangert av NFF, Legeforenin- gen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Idrettsforbundet. – Vedtaket kommer på et dårlig tids- punkt hvor læreplanene allerede er over- fylte av krav. Lærerne føler seg overkjørt i utgangspunktet, og så skal vi ha én time fysisk aktivitet hver dag uten at noe skal ut og uten noen form for kompetansehe- ving, sa Handal. Handal beskrev forslaget som skrive- bordspolitikk av verste sort. Olaug Bolletad (Krf), leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, forsvarte forslaget, og minnet Handal om at Stor- tinget har bedt regjeringen komme tilba- ke til Stortinget med et forslag på hvordan dette kan gjennomføres. – Kropp og psyke er blant de største utfordringene i helsevesenet. Vi må be- gynne med ungene, sa Bollestad, som ønsker å foredle ideen i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lærerne. Handal avsluttet debatten med at for- slaget må bli en del av fagfornyelsen i sko- len for å sikre fundamentet og finansier- ingen av tiltaket. n – Skrivebordspolitikk av verste sort ARENDALSUKA Konseptet Digital aktivitetsmedisin ble presentert med en rekke spontane opptredener i løpet av uka.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy