Fysioterapeuten 6-2018

32 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 FAG DOKTORGRAD en eventuell risiko for komplikasjoner ved denne type trening, som kan være plausi- belt blant personer med kardiometabolske forstyrrelser eller sykdommer. Eldre og per- soner med diabetes type 2 har høyere risiko for kardiovaskulær sykdom, og bør derfor gjennomgå en medisinsk undersøkelse før oppstart av HAIT. Det er også anbefalt at in- aktive personer starter med en periode med MIT-trening før HAIT. Arikkel 3 Artikkel 3 var knyttet til testmetodikk, og hadde som hensikt å undersøke betydning av kosthold og test reliabilitet på måling av fettomsetning under aerob trening. Måling av fettomsetning under moderat aktivitet kan være relevant blant annet for å under- søke om man har forstyrret substratutnyt- telse (omsetning av fett og sukker), samt avklare treningseffekt på substratutnyttelse etter en treningsperiode blant både inaktive og idrettsutøvere. Å øke fettomsetning kan også være en potensiell strategi for å fore- bygge og behandle overvekt. Indirekte kalorimetri (måling av VO 2 -for- bruk justert i forhold til CO 2 -produksjon) er en vanlig måte å beregne fettomsetning på. For at denne metoden skal kunne brukes til å vurdere fettomsetning i et helse- og/eller prestasjonsperspektiv er det av avgjørende betydning at metoden er reliabel (nøyaktig). Fettomsetning under fysisk aktivitet kan på- virkes av både feilmarginer ved testmetode/ utstyr og kosthold. Ni friske og moderat trente kvinner del- tok i studien. For å vurdere reliabilitet ble dag til dag variasjon i fettomsetning målt over to dager med helt likt kosthold. Dette ble gjort ved at deres habituelle kosthold ble registrert og repetert over to dager. I tillegg ble betydning av en realistisk endring i kost- hold målt ved manipulering av kostholdet. Her ble fettomsetning målt etter en dag med en endring i kostsammensetning som til- svarte 27% karbohydrater (CHO), 23% pro- teiner og 47% fett (høy-fett diett), samt etter en dag med 63% CHO, 20% proteiner, 12% fett (CHO-rik diett). Mellom dagene med kostmanipulering ble kosthold normalisert ved å legge inn to dager med deres habituelle kosthold. Halve gruppa ble tilfeldig trukket til å starte med (CHO-rik diett) mens andre halvdel startet med (fettrik diett). Hovedfunn i studien var at det ikke ble funnet signifikante forskjeller i fettomset- ning over to dager med likt kosthold. Imid- lertid ble det funnet en 31% lavere fettom- setning ved CHO-rik diett sammenlignet med fettrik diett. Studien viser at måling av fettomsetning ved indirekte kalorimetri er en reliabel metode så lenge man har streng kontroll på kosthold. Kun en dag med end- ring i kosthold kan ha stor innvirkning på fettomsetningsmålingene. Artikler 1. Støa EM, Meling S, Nyhus LK, Strømstad G, Mangerud KM, Helgerud J, Bratland-Sanda S, Støren Ø. High-inten- sity aerobic interval training improves aerobic fitness and HbA1c among persons diagnosed with type 2 diabetes . Eur J Appl Physiol. 2017 Feb 3. doi: 10.1007/ s00421-017-3540-1. 2. Støren Ø, Helgerud J, Sæbø M, Støa EM, Bratland-Sanda S, Unhjem RJ, Hoff J, Wang E. The Effects of Age on the VO2max Response to High-Intensity Interval Training . Med Sci Sports Exerc. 2017 Jan;49(1):78-85. 3. Støa EM, Nyhus LK, Børresen SC, Nygaard C, Hovet ÅM, Bratland-Sanda S, Helgerud J, Støren Ø. Day to day varia- bility in fat oxidation and the effect after only 1 day of change in diet composition . Appl Physiol Nutr Metab. 2016 Apr;41(4):397-404. doi: 10.1139/apnm-2015-0334. På hvilken måte er kneartrose forskjellig fra naturlig aldring av kneleddet? Forskere fra Norge, Sverige og Estland ved Lunds Universitet i Sverige, Enheten för klinisk epidemiologi, har studert utvik- lingen av funn på MR, røntgen og smer- terapportering for personer med og uten risikofaktorer for leddsykdommen. De fant at de med risikofaktorer for artrose ikke har større risiko for artrose som sett på MR eller røntgen enn de uten slike ri- sikofaktorer. Fem målepunkter Studien inkluderte 340 mennesker fra The Osteoarthritis Initiative (OAI), mellom 45 og 55 år (51% kvinner), ingen med rønt- genfunn ved baseline. 294 av dem hadde knesmerter og risikofaktorer for å utvikle artrose slik som overvekt og kneskade, 46 hadde ingen symptomer eller slike risiko- faktorer. Forekomsten av artrose som defi- nert på MR og røntgen ble sammenlignet mellom de to gruppene ved baseline, 24, 48, 72 og 96 måneder. Slik kunne man se utviklingen av en MR-basert diagnosede- finisjon, røntgendefinert artrose og kne- smerte hver for seg over tid, og også over- lapp mellom disse definisjonene over tid. Gruppen med risikofaktorer hadde høyere grad av MRI-baserte artrosefunn sammenlignet med de uten risikofaktorer ved alle målinger, men det var ingen for- skjeller mellom gruppene etter 72 måne- der. Andelen som fylte alle tre sjekkpunk- tene for artrose var 1,7% ved 24 måneder og 4,8% ved 72 måneder for de med risi- kofaktorer, og henholdsvis 0% og 2,2% for de uten. Den største forskjellen mellom gruppene var derfor grad av overlapp mel- lom MR-definert artrose, røntgendefinert artrose og knesmerte. Ikke nødvendigvis sykdom Forskerne konkluderer med at struktu- relle endringer i kneet er vanlige, uavhen- gig av forekomsten av smerte eller andre risikofaktorer for å utvikle kneartrose. Slike strukturelle endringer i mangel på knesymptomer bør trolig betraktes som risikofaktorer for tidlig artrose i stedet for sykdom. Da funnene tilsier at strukturelle forandringer på MR ikke kan skille artrose fra naturlig aldring, har funnene implika- sjoner for bruken av MR i klinisk praksis. MR er ikke nødvendig for å diagnostisere artrose, og klinisk undersøkelse er tilstrek- kelig dersom man ikke ønsker å utelukke andre patologiske tilstander i leddet. MR er likevel den mest sensitive billeddiagnostik- ken og vil fortsatt være viktig i forskningen for å forstå hva som skjer i leddet ved ar- trose. Referanse: Magnusson K, Kumm J, Tur- kiewicz A, Englund M. A naturally aging knee, or development of early knee osteo- arthritis? Osteoarthritis Cartilage 2018. https://doi.org/10.1016/j.joca.2018.04.020 (epub ahead of print) Tidlig kneartrose, eller naturlig aldring av leddet?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy