Fysioterapeuten 6-2018

Randomisert og kontrollert DEN FØRSTE EFFEKTSTUDIEN på norsk psykomotorisk fysioterapi er publisert. Ja, hva så, vil du kanskje si. Det publiseres jo studier av ymse slag rett som det er. Vi mener uansett at dette er en liten begivenhet. Selv om det bare dreier seg om en – 1 – ran- domisert kontrollert studie med 105 deltakere. Det er skikkelig stas at fagfeltet psykomoto- risk fysioterapi har kommet i gang med forskning som kan si noe om behandlingseffekten. Med alle forbehold: Resultatene tyder på at seks måneder med psykomotorisk fysioterapi øker helserelatert livskvalitet og selvtillit hos pasientene, samtidig som smertenivå reduseres. Forskerne er overrasket over at behandlingen ser ut til å ha effekt etter så kort tid: – Dette er pasienter som skårer lavere enn normalbefolkningen på livskvalitet. Det er flott at de oppgir både bedre livskvalitet, mindre smerte og bedre selvbilde etter psykomotorisk fysioterapi. De er mer herre eller dame over eget liv, sier førsteforfatter Astrid Bergland, professor i fysioterapi ved OsloMet. Bergland kaller denne studien «et førsteskudd som gir et forskningsgrunnlag videre». Hun understreker at det trengs flere kvantitative studier, men mener at funnene i studien deres likevel er ganske overbevisende. Psykomotorisk fysioterapi har opp gjennom årene blitt møtt med en god del skepsis på grunn av mangelen på dokumentasjon av typen «randomisert og kontrollert». Merkelappen «alternativ behandling» har også dukket opp i en del sammenhenger. Det er derfor gledelig og viktig at man nå har kommet i gang med forskning på effekten av denne tradisjonsrike norske spesialiteten. Det er nødvendig for å bli tatt på alvor i helse- hierarkiet. Hva det betyr når det gjelder gjennomslag hos de som sitter på pengesekken er foreløpig usikkert. Det er avhengig av at det kommer mer. Flere og større studier med et høyere antall deltakere. Studier som også sammenligner psykomotorisk fysioterapi med andre behand- lingsformer innen psykisk helse. Merete Tønder, leder i Faggruppen for psykomo- torisk fysioterapi, håper også på det. Hun ønsker seg flere stillinger i spesialisthelsetjenesten og flere driftstilskudd i primærhelsetjenesten, og påpeker at sykehusene er veldig opptatt av ran- domiserte studier. Forskerne håper altså å inspirere andre til å sette i gang mer forskning på psykomotorisk fysiote- rapi. Selv har de ingen planer om det nå. Det er svært viktig at denne forskningen videre- føres. Behovet for behandlere innen psykisk helse blir bare større og større. Mulighetene likeså. Hvem tar utfordringen? fysio terapeuten Kirkegata 15 P.B. 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 93 30 50. E-post: fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no UTGIVER Norsk Fysioterapeutforbund FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdannings- politiske og helse- og sosialpolitiske forhold. (Paragraf 16.2 i NFFs lover). Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten Fagredaktør MSc fysioterapeut John Henry Strupstad tlf. 926 24 206 js@fysio.no Redaktør Dagrun Lindvåg tlf. 976 71 248 dl@fysio.no Layout Kirsten Stiansen tlf. 413 18 188 ks@fysio.no Fysioterapeuten nr. 6.2018/85 Redaksjonen avsluttet: 20. august 2018 ISSN 0016-3384 (trykt utgave) ISSN 0807-9277 (online) Forside: Andreas Witzøe Foto uten byline: Colourbox.com Journalist Cecilie Bakken Høstmark tlf. 976 40 361 cbh@fysio.no Merkelappen «alter- nativ behandling» har også dukket opp i en del sammen- henger. 4 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 LEDER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy