Fysioterapeuten 6-2018

8 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 AKTUELT Ja, flere menn som er avhengig av rullator eller andre hjelpe- midler venter faktisk til det er blitt mørkt før de går ut. TEKST Kristine Askvik fysioterapeuten@fysio.no DETTE kommer fram i en ny kvalitativ stu- die fra NTNU av Ebba Bredland, fysiotera- peut og førstelektor ved Institutt for nevro- medisin og bevegelsesvitenskap. Hun mener det går brattere nedover med menn enn med kvinner når de har gått av med pensjon. – Jeg tror vi kan gjøre en bedre jobb med menn hvis vi forstår forskjellene i aldrings- prosessen mellom kjønnene, sier Bredland. Hun har jobbet 30 år som fysioterapeut. De siste tjue årene har hun jobbet ved fysio- terapiutdanningen ved NTNU, fem av disse årene i kombinert stilling med folkehelsear- beid for seniorer. Ute i praksis har hun sett at det er forskjell på eldre menn og eldre kvinners aktivitetsnivå, men hun fant lite forskning på dette området. Sliter med motivasjon – Jeg ønsket å vite mer om hvorfor mann- lige pensjonister sliter med å finne motiva- sjon for fysisk aktivitet. Vi kan anslå at rundt en fjerdedel er veldig aktive, mens rundt tre fjerdedeler er mindre aktive eller ikke aktive i det hele tatt, sier Bredland. Og det er de mindre aktive eller inaktive som Bredland har sett nærmere på. Studien «Challenges and motivators to physical activity faced by retired men when ageing» ble publisert i BMC Public Health i mai i år. Ni pensjonerte menn i alderen 66-83 ble rekruttert fra et seniorsenter i Trondheim til å være med i den kvalitative studien. Alle deltakerne førte tidsgeografisk dagbok i sju dager, der de registrerte alt som skjedde i lø- pet av døgnet. Tidsgeografisk dagbok er noe som i Nor- ge primært har blitt brukt av ergoterapeuter. Gjennom å bli bevisst på hvordan man bru- ker døgnet og uken, kan det være lettere å få til en atferdsendring i neste runde, ifølge Bredland. Dagbok og diskusjon Etter dagbokføringen, ble det gjennomført fokusgruppediskusjoner. Den som ledet gruppen, en moderator, var en mann. På den måten ønsket Bredland å få mest mulig åpne og ærlige samtaler. – Jeg tror det var helt avgjørende at det var en mann som ledet diskusjonene. Det fikk deltakerne til å snakke mer fritt. Det var særlig to funn som pekte seg ut: – Det var interessant å se hvor samstemte deltakerne var når det gjaldt redsel for å vise svakhet. Når de kjenner at kroppen endrer seg, så er det lett å «gjemme» seg i stedet for å ta tak, sier Bredland. Både gjennom studien og som kom- munefysioterapeut har hun erfaringer med personer som venter til det blir mørkt før de går ut dersom de trenger rullator eller andre hjelpemidler. Heller staver enn rullator Deltakerne sa det var ok å bruke staver, fordi det ikke gir samme signaler om svakhet som det å bruke rullator. – At mange er så redde for å vise svak- het, er et kjempeviktig funn. Dette plager deltakerne mye mer enn jeg trodde, sier Bredland. Det andre funnet henger sammen med det første, og handler om å være raskest og sterkest. – Konkurranseinstinktet er fortsatt sterkt hos deltakerne i studien. Hvis de for eksem- pel deltar på en trening med en instruktør og får spørsmål om de klarer en vekt, inn- rømmer de at de sier «ja» selv om det egent- lig er for tungt, sier Bredland. Deltakerne mener at kvinner er mer rea- listiske til å bedømme hva de selv er i stand til å klare, og at dette oppleves vanskeligere for menn. – Jeg er overrasket over at menn fortsatt «konkurrerer» såpass mye i den alderen, sier Bredland. Menn spør sjelden Konkurranseinstinktet kan slå negativt ut hvis man tar for hardt i fra starten – sånn som de andre gjør. Dette medfører at en blir stiv og støl, en følelse de ikke er vant til og som mange derfor blir redde for. Da opple- ves det sikrest å slutte med aktiviteten. Noen av deltakerne løp for eksempel til Frykt for å vise svakhet gjør eldre menn mindre aktive FORSKER Ebba Bredland har forsket på hvorfor mannlige pensjonister er lite aktive. Foto: Lena Knutli Når de kjenner at kroppen endrer seg, så er det lett å «gjemme» seg i stedet for å ta tak.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy