Fysioterapeuten 6-2019

20 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 AKTUELT I Trondheim pågår nå en kurs- serie som skal få fastleger og fysioterapeuter til å snakke mer sammen. Målet er å gi pasientene best mulig hjelp. TEKST Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no STARTEN på knutepunktprosjektet var at to manuellterapeuter i Trondheim og Stjørdal, Torgrim Tønne og Lars Furan, fikk ideen om tverrfaglig team i primærhelsetjenesten. De hadde da jobbet på Tverrfaglig Smertesenter på St. Olavs hospital i noen år og hadde fått skikkelig troen på tverrfaglig samarbeid og det å jobbe i team. Astrid Woodhouse, som jobber ved Tverrfaglig Smertesenter og også er tilknyt- tet FYSIOPRIM, er i dag prosjektleder for kurset, mens Tønne og Furan kommer med innspill. Woodhouse forteller at man i plan- leggingen tenkte mye på hvordan man skulle få med klinikerne, og da særlig fastlegene. – Vi presenterte prosjektet på møte for fastleger i Trondheim, der vi spurte hva som måtte til for at de skulle bli med. Legene var positive til å samhandle med fysioterapeu- ter, og mente et slikt kurs hørtes veldig rele- vant ut. Men det måtte i minst mulig grad gå utover tiden de hadde med pasientene. Kur- set måtte derfor legges på ettermiddagstid. Det måtte også være poenggivende, som et godkjent klinisk emnekurs i allmennmedi- sin, sier Woodhouse. Dette ordnet seg. Klinikerne, både legene og fysioterapeutene, får kurset gratis og det er forhåndsgodkjent for begge gruppene. Samhandlingstiden er finansiert gjennom takstplakatene. Kurset foregår mellom klok- ka 17 og 20, fem kvelder i løpet av et år. Rett etter arbeidstid Kongstanken til arrangørene var at leger og fysioterapeuter skulle prøve å gjennomføre kurset med noen som de allerede hadde et slags samarbeid med. – Vi ble litt overrasket da vi så at det ikke ble sånn. Det kom flest singelpåmeldinger. Et mindretall fant en partner på egen hånd og meldte seg på sammen. Resten måtte vi koble sammen, og de fleste jobber i grupper på to eller tre, sier Woodhouse. Rundt 20 leger og 40 fysioterapeuter del- tar på kurset. De fleste er fra Trondheim, men det er også deltakere fra en del nabo- kommuner. Siden det er en del flere fysio- terapeuter enn leger som deltar, består de fleste gruppene av to fysioterapeuter og en lege. Arrangørene tror at deltakerne lærer mye mer av å diskutere kasuistikker og pro- blemstillinger i grupper, enn av et ordinært undervisningsopplegg. – Vi har derfor lagt det opp slik. Den før- ste kurskvelden, som var i januar, var temaet å få en felles forståelse av smerter og sam- mensatte symptomlidelser, og av egen og hverandres praksis. Vi hadde en filmatisert kasuistikk, en ung kvinne med vedvarende korsryggsmerter. Kurslederne merket fort at deltakerne var engasjerte. – Praten gikk. Det så ut til at de to fag- gruppene satte pris på endelig å få litt tid til å snakke sammen, sier Woodhouse. Kommunisere likt til pasienten Den andre kvelden var temaet kommuni- kasjon, spesielt pasientkommunikasjon. Arnstein Finset og Heidi Trydal underviste, begge er psykologer og har jobbet lenge i smertefeltet. – Det å bruke tid på kommunikasjon har betydning for hvordan det går med pasien- ten. Kommunikasjon er kanskje det aller viktigste i behandlingen. Det er særlig viktig at flere behandlere ikke kommuniserer ulikt til pasienten, men at de er samkjørte i det som blir formidlet. Woodhouse understreker at det ikke nødvendigvis handler om å bruke mer tid på hver pasient. – Det handler mer om å omdisponere ti- den. Dersom lege og fysioterapeut klarer å få til god samhandling seg imellom, kan man avtale hva som skal kommuniseres og hvor- dan kommunikasjonen skal foregå. – Rent praktisk, kan jo leger og fysiotera- peuter sende dialogmeldinger til hverandre på Helsenett. At det gjøres, kan ha stor be- tydning i hver enkelt sak. Hun påpeker at det er viktig å kommuni- sere det samme: Fastleger og fysioterapeuter på kurs for å lære samarbeid Knutepunktprosjektet • Et kurs i regi av FYSIOPRIM og Nasjonal kompetansetjeneste på St. Olavs hospital. Støttes av Den norske legeforening, Norsk Fysioterapeutforbund og Trondheim kommune. • Bygger på tanker og ideer som Lars Furan og Torgrim Tønne har hatt om viktighe- ten av samhandling i primærhelsetjenesten, spesielt mellom fysioterapeuter og fastleger, og som munnet ut i et forskningsprosjekt de hadde for fastleger og fysio- terapeuter fra 2013-2017. Det het «Samhandlende team i primærhelsetjenesten». Tema for de fem kurskveldene 1. Samhandling og forståelse av hverandres praksis 2. Pasientkommunikasjon med ut- gangspunkt i «4 gode vaner» 3. Mestringsorientert fokus i en travel klinisk praksis 4. Samhandling med NAV. Funksjons- vurderinger 5. Erfaringer fra samhandlende team; utfordringer og løsninger. Oppsum- mering.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy