Fysioterapeuten 6-2019

24 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Hensikt : Formålet med studien er å beskrive erfaringene med en lungerehabilite- ringsmodell i kommunehelsetjenesten. n Design og metode : Kvalitativt design med fokusgruppeintervju. n Materiale : 20 pasienter, 10 kvinner og 10 menn, med gjennomsnittsalder på 71,4 år n Funn : Det er behov for mer kunnskap om KOLS i kommunehelsetjenesten. Tilbud om oppfølging og henvisningsrutiner fra fastlegene er mangelfulle. Prosjektet har bidratt til å utvikle pasientkompetanse gjennom styrket opplevelse av egenkontroll og mestringsevne, samt gitt pasientene flere verktøy til å håndtere symptomer. Nye erfaringer med kroppen har endret pasientenes holdninger til egen sykdom og bidratt til en bedre hverdag og en lysere tro på fremtiden, men det er fortsatt en utfordring for mange å skulle fortsette å trene på egenhånd. n Konklusjon : Interprofesjonelle lavterskel rehabiliteringstilbud i regi av kommunehel- setjenesten viser lovende resultater, både med hensyn til gjennomførbarhet og ge- vinster for deltakerne. Rehabiliteringstilbudet og fellesskapet i treningsgruppen har bidratt til trivsel, trygghet og bedret arbeidskapasitet i hverdagen. Det er utfordrende for personer med KOLS å klare å opprettholde gevinstene uten en eller annen form for oppfølging. n Nøkkelord : Lungerehabilitering, KOLS, pasienterfaringer, gevinster, kommunehelset- jeneste. Kari Anette Bruus- gaard , universitets- lektor og cand.polit, OsloMet – Storbyuni- versitetet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi. Kari.bru- usgaard@oslomet.no. Elisabet Hellem , førstelektor og MSc. spesialpedagogikk, OsloMet – Storbyuni- versitetet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi. elisabh@oslomet.no Anders Østrem , spesialist i allmennmedi- sin. Gransdalen legesenter, Oslo. Svein Høegh Henrichsen , spesialist i allmennmedisin. Helsedirektoratet. Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 8.april 2019. Studien som artikkelen bygger på er godkjent av REK, og med saksnum- mer 2016/349. Ingen interessekonflikter oppgitt. Merknad: Delt 1.forfatterskap mellom Bruusgaard og Hellem. Innledning I likhet med resten av verden står Norge overfor en global trend med økt forekomst av kroniske ikke-smittsomme folkesykdom- mer, omtalt av WHO som Noncommuni- cable Chronic Diseases (NCD). En egen Et bedre liv med KOLS – erfaringer med en lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten «Jeg har en liten historie om før og etter. Jeg kan gå mye lengre og mye fortere nå enn jeg gjorde før jeg begynte med dette opplegget. Og det merker jeg så veldig godt, for jeg har en hund, og den lærte seg før jeg begynte med dette, å gå veldig sakte. For den skjønte at jeg ville gå sakte. Men etterpå, så har jeg litt problem med at han går for sakte!»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy