Fysioterapeuten 6-2019

INFORMASJON FRA NFF 44 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 Hvorfor lykkes noen tillitsvalgte svært godt med å få gjennomslag for sine krav hos arbeidsgiver, mens andre føler at de «aldri blir hørt»? Her vil vi gi noen tips om forhold som kan bidra til at man lyk- kes som tillitsvalgt. Gjennom mange år har det i store de- ler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon. En tillitsvalgt for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) repre- senterer alle medlemmene i forbundet i virksomheten, uavhengig av arbeidssted, stillingsbrøk eller tittel. Eneste kravet er at de er medlem i NFF. Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike hovedavtalene (HA) i offent- lig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse. Den tillitsvalgte har rett til medbe- stemmelse på vegne av medlemmene. Det betyr at det på mange områder ikke skal fattes beslutninger uten at den tillitsvalgte er informert, og har fått uttale seg. Dessuten har den tillitsvalgte like stor rett som arbeidsgiveren til å fremme forslag. Hvis medlemmene ønsker å endre forhold til det bedre, er det mulig å gjøre noe med det via deres representant. Å være tillitsvalgt kan være et krevende verv. Man vil kunne møte motgang. I drøftinger eller forhandlinger er det sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag, og man kan oppleve at medlemmene ikke er enige i re- sultatet, ei heller i de forslagene som fremmes. Her vil vi komme inn på noen enkle forhold som er vesentlige for å lykkes som tillitsvalgt. Korrekte fakta Når man fremmer et krav, må kravet begrunnes. For eksempel bør man tenke gjennom hvorfor kravet fremmes, hva vil vi oppnå med kravet, hva som er konsekvensene av kravet, om det er fremmet før, og hva som ble resultatet den gang. Det er vesentlig at alle argumentene som benyttes, er korrekte og relevante for saken. Overføring av kompetanse Dette innebærer også at problemstillingen må settes inn i en historisk sammenheng. Historik- ken må bli overført fra tillitsvalgt til tillitsvalgt. En tidligere tillitsvalgt har et stort ansvar for at etterfølgende tillitsvalgt får god informasjon om alt som er gjort i perioden. Dokumenter, av- taler, protokoller, notater fra møter og resultater fra forhandlinger må overføres. NFF anbefaler at dokumentene lagres elektronisk bak passord i fil eller mappe. Når det gjelder personsensitive opplysninger, må det vurdere kritisk hva som er nødvendig å ta vare på til neste tillitsvalgte. Nye tillitsvalgte anbefales også selv aktivt å bruke tidligere tillitsvalgte for å sikre best mulig kjennskap til arbeidsfeltet. Saker som er under behandling, og eventuelle frister som løper, må det informeres om. Det er viktig at den nye tillitsvalgte og den avtroppende i felles- skap gjennomgår løpende saker, samt hvordan samarbeidet med arbeidsgiver og andre organisasjoner er organisert, og hvordan det har fungert. Vær bevisst hvordan erfaringer formidles, det er uhel- dig å videreformidle negative erfaringer som baserer seg på personlige forhold. Informasjon som kan begrense den nye tillitsvalgtes muligheter til å «se med nye øyne» på ulike forhold, bør unngås, samtidig som den informasjonen som gis i slike tilfeller, må være presis og tilstrekkelig. Videre er det både viktig og nyttig at «historien» om tillitsvalgtarbeidet lokalt videreføres, for på den måten alltid å ha riktige fakta om saken. Rett nivå og rett tid Et annet forhold er hvem man retter et krav eller en sak til. Det nytter lite å fremme saken overfor en som ikke har myndighet eller muligheten til å påvirke saken. Videre må man nøye vurdere tidspunktet saken fremmes på. Krav som har budsjettmes- sige konsekvenser, må fremmes før budsjettet er endelig lagt. Når et budsjett kommer til politisk behandling, er det vanligvis for sent. Det er vanskeligere å få til endringer i et forslag som administrasjonen fremmer for politikerne, enn å få administrasjonen til å ta hensyn til noe de tillitsvalgte har arbeidet for å få inn på budsjettet. Dette innebærer at en slik prosess ofte er et langsiktig arbeid. Ofte må en sak «modnes» over tid hos dem som har avgjørelsesmyndig- het. Det kan føre til at flere tillitsvalgte og med- lemmer over tid har arbeidet med saken. Noe som igjen tydeliggjør viktigheten av å overføre historikk i tillitsvalgtarbeidet. Jus og arbeidsliv Om å lykkes som tillitsvalgt Bente Eide , seniorrådgiver, og Hege Munthe , rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon Nye tillitsvalgte for KS og Spekter på grunnopplæring i Trond- heim, mars 2017. Foto: Norsk Fysioterapeutforbund/Region Midt. NFFs forhandlingsseksjon informerer om arbeidslivsspørsmål som berører medlemmene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy