Fysioterapeuten 6-2019

FYSIOTERAPEUTEN 6/19 7 Mer synlige En annen viktig sak for Tønder, er å gjøre fysioterapeutene mer synlige. – Andre profesjoner, som osteopater og naprapater, vil presse på for å gjøre samme jobb som oss, om vi ikke følger med i ut- viklingen og markedsfører hva vi kan bidra med, mener hun. Kandidaten mener at NFF er for lite syn- lige i media, og at man burde jobbe for å få fram bredden i faget. – Folk og politikere oppfatter at fysiotera- peuter jobber med muskel- og skjelettplager, men vet ofte ikke om fagkompetansen vår innen folkehelse og livsstilsendring. Vi må også jobbe fram tall som viser noe om beho- vet for fysioterapeuter framover. Sykeplei- erne kjørte fram «sykepleierløftet». Jeg vil starte et nytt «fysioterapeutløft», sier hun. Mer psykisk helse Lederkandidaten er opptatt av at NFFs hel- sepolitiske satsingsområder må være i tråd med det politikerne vil ha gjennomført. – Det vil vise at vi er opptatt avmorgenda- gens utfordringer og hjelpe oss til å få gjen- nomslag for våre synspunkter. Ved siden av NFFs satsingsområder folkehelse, arbeid og helse, rehabilitering og habilitering, bør vi i tillegg sette søkelys på psykisk helse, mener hun. Politikerne etterlyser tjenestetilbud til personer med lettere psykiske lidelser. Her må fysioterapeutenes rolle i dette arbeidet trekkes mer frem, mener hun. Andre kampområder Tønder har, er lik lønn for samme kompetanse og at det skal lønne seg å bli spesialist. – Spesialisttittelen er den høyeste kliniske tittelen vi har, og sikrer kvaliteten på fysio- terapeuters kompetanse, både ved at tittelen oppnås og at den må fornyes hvert 7. år. Det er på tide at dette gjenspeiles i lønnspolitik- ken, og internt i NFF, sier hun. Tønder mener også at fysioterapeutene bør være godt representert i ulike råd og ut- valg i helsesektoren. – Fagråd er ganske mektige, og er man med her, er det lettere å være i forkant av helsereformer og politikerutspill. Vi kan be- gynne påvirkningen allerede i utvalget, sier hun. Vil sentralisere mer Når det gjelder saker innad i forbundet, uttrykker Tønder bekymring for hvordan ressursene brukes. Hun mener blant annet at Seksjon for fag og helsepolitikk i sekreta- riatet er blitt så vingeklippet at det har store ringvirkninger i hele organisasjonen. – Faggruppene sliter med å komme vi- dere med saker de jobber med fordi det er lite mulighet til å få bistand. Faggruppene er heller ikke representert i forbundsstyret. Maktbalansen henger ikke på greip, mener Tønder. Forbundslederkandidaten ønsker en eva- luering av regionmodellen velkommen, og mener man bør se på hvor mye ressurser som går til regionene. – Hvor blir det av faget og fagpolitikken? Det er nesten blitt slik at utadrettet virksom- het er viktigst, mens faget havner lavest ned på stigen. Medlemmene legger stor vekt på kurs og fag, og de fleste er jo klinikere, sier Tønder, som ikke legger skjul på at hun ønsker seg en sentralisering av ressursene i NFF. Styrke faggruppene Hun vil styrke Seksjon for fag- og helsepoli- tikk, og understreker at faggruppene må få plasser i forbundsstyret. Tønder ønsker også å styrke faggruppenes økonomi, og påpeker at mens regionlederne får full lønn, jobber lederne i faggruppene for det meste gratis. På spørsmål om hvordan dette kan løses økonomisk, er svaret at hun vil å gå gjennom økonomien i forbundet og se på muligheten for å rokkere om på ressurser. – Hvilke erfaringer og egenskaper har du som vil komme til nytte i jobben som for- bundsleder? – Jeg har 20 års erfaring fra spesialisthel- setjenesten, psykisk helse, forskning og som selvstendig næringsdrivende med drifts- tilskudd. Det er en styrke at jeg har hatt flere verv i NFF og kjenner organisasjonen innenfra. Jeg har også mye erfaring med gruppeprosesser, er god på kommunikasjon og kan være ganske kreativ i tankegangen. NFF framstår i dag som litt fragmentert. Jeg kommer til å satse på å ha nærhet til alle deler av organisasjonen, ha fellesmøter og få til gode samarbeidsprosesser, sier Merete Tønder. Som avslutningsvis kaller det «tragisk» at fysioterapeutmiljøet i Norge er delt i tre or- ganisasjoner. Hun ønsker å rekke ut en hånd for å samle dem. n Jeg vil arbeide for: • at NFF skal være et synlig forbund og at fysioterapeuter skal delta i debatter på TV, i radio og sosiale medier • en dynamisk organisasjonsstruktur som skaper engasjement og entusiasme • å styrke fysioterapeutenes posisjon og betydning i helsetjenestene • å forbedre offentlig fysioterapitjeneste ved å øke antall stillinger • å være et attraktivt forbund som andre organisasjoner vil samarbeide med, for å bidra til enda bedre helsetjenester • å lytte og lære av alle fag- og interessegrupper for å bli et sterkt fagforbund • at vi sammen staker ut veien mot faglig utvikling og økonomisk vekst for fysio- terapeuter • større aktivitet ut mot medlemmene - det skal være faglig og økonomisk lønn- somt å være med i NFF • økt kontakt med unge fysioterapeuter - vi trenger deres tanker og kompetanse om fremtidens utfordringer • å gjøre det mer attraktivt å være medlem av NFF, ved å tilby flere aktuelle og nyere kurs Fem kampsaker: • Synlig fagpolitisk forbund • Sykemeldings- og henvisningsrett • Psykisk helse inkluderes i fysioterapi • Fagseksjonen utvides og styrkes • Faggruppeledere inn i forbundsstyret for å bedre maktbalansen, slik at flere ulike stemmer slipper til Derfor bør du stemme på meg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy