Fysioterapeuten 6-2020

10 FYSIOTERAPEUTEN 6/20 FYSIOPRIM Stolt etter 10 år Høye ambisjoner til tross; prosjektleder Nina K. Vøllestad og leder av Fysiofondet Eilin Ekeland mener FYSIOPRIM har levert og sørget for et forskningsløft i primærhelsetjenesten. TEKST Cecilie Bakken Høstmark FOTO Stig Marlon Weston – VI KAN være stolte. Vi har gitt gode bidrag innenfor vårt mandat og har lagt grunnlag for langsiktig forskning, solide resultater og rekruttering til klinisk forskning i primær- helsetjenesten. Vi har levert på alle punkter, selv om vi har levert bedre på enkelte enn på andre, sier Vøllestad, som til daglig er professor ved Avdeling for tverrfaglig helse- vitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun referer til ambisjonene som Fysio- fondet satte opp i utlysningen av midler i 2009 (se faktaboks), og mener de har inn- fridd. Vøllestad viser blant annet til at de har skapt nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og akademia. – Da vi startet, var det svært få samar- beidsarenaer for forskning i kommunene. Vi har derfor forsøkt ut flere måter for å skape samarbeid og involvering på tvers. Noen av disse har fungert bra, mens andre lyktes vi mindre med, sier hun. Ingen plikt til å forske Samtidig mener hun det har vært utfordren- de at kommunene ikke hadde friske midler til forskning. De hadde folk, men ikke pen- ger, sier hun. Fysioterapilederne syntes det var vanskelig å prioritere tid til forskning fordi det kunne gå ut over klinisk arbeid. – Flere kommuner så fordelen av å inves- tere i forskning, mens andre sa nei. Kommu- ner har et medvirkningsansvar, men ingen har plikt til faktisk å gjøre forskning. Trond- heim kommune har vært vår spydspiss. Både de og noen andre av våre samarbeids- kommuner er nå involvert i forsøk med universitetskommuner. Dette er gode tiltak der vi tror erfaringene fra FYSIOPRIM er nyttige. I slike tiltak deltar dessverre ikke de mindre kommunene, sier Vøllestad. For tidlig ute? Selv om kommune-Norge ikke er klare til å overta alt forskningsprogrammet har bygget opp, mener hun ikke de var for tidlig ute. Det hadde trolig ikke hjulpet å vente noen år. Midlene fra Fysiofondet var helt nødven- dige for å få fysioterapiforskning i kommu- nene på kartet, sier Vøllestad. Hun er imid- lertid enig i at prosjektet ikke forlenges. – Vi har utrettet mye. Kanskje er det an- dre tiltak som bør til nå, som et tverrpro- fesjonelt program med fysioterapeuter, le- ger, sykepleiere og andre helseprofesjoner? Forskningsmiljøene i FYSIOPRIM vil sikre videre drift av databasen vi har opprettet, hvor det ligger mye data som kan brukes i forskning, sier Vøllestad. – Det er også viktig for oss å videreut- vikle samarbeidet som er etablert mellom kommuner, klinikere og forskere. Var fremsynte Også professor Ottar Vasseljen ved NTNU – som har vært sentral i arbeidet med FY- SIOPRIM – er fornøyd. – Dette har vært et nybrottsarbeid og Fysiofondet var fremsynte i å satse på fors- kning, utvikling av samarbeidsmodeller og nye verktøy for datainnsamling og kunn- skapsformidling i primærhelsetjenesten. Nå er utfordringen å videreføre satsningen og implementere kunnskapen i praksis, sier NTNU-professoren. Fornøyd Fysiofondleder Styreleder i Fysiofondet, Eilin Ekeland, me- ner forskningsprogrammet har vært forut for sin tid. Hun betegner prosjektet som «ri- melig vellykket». – FYSIOPRIM har vært den største sat- singen vi har gjort innen forskning, og jeg mener de har innfridd. Målene var ambisiø- se. Kommunene var for ti år siden ikke rig- get til å drive med egen forskning. Jeg tror ikke FYSIOPRIM ville fått støtte fra andre hold. Det var derfor viktig og nyttig å ha et stort prosjekt den gangen. Det er samtidig ikke gitt at en slik stor satsing er viktig frem- over nå, og vi har på nåværende tidspunkt ingen planer om noen ny storsatsning, sier hun. I januar kommer Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdan- ning (NIFU) med sin evaluering. Tidsskriftet har spurt flere fysioterapeu- ter utenfor FYSIOPRIM om de kan vurdere hvordan det har gått med forskningspro- grammet. Disse sier at de ikke har den fulle oversikten, og har derfor ikke kommet med kommentarer. n • Metoder og verktøy til bruk i klinisk praksis: Eks. måle- og evalueringsmetoder, epikrise- mal, app for vurdering av fysisk form • Kliniske studier og kohort-studier: Eks. naturlig forløp for nakke- og ryggplager, effekt av trening for håndartrose, samhandling og samspill i kliniske konsultasjoner, hvordan praksis erfares og oppleves, fysisk form hos eldre som følges opp av fysioterapeut. 46 vitenskapelige fagfellevurderte artikler (juni 2020) • Modeller for forskning i primærhelsetjenesten: Eks. hospitanter, varige kombinerte stillin- ger kliniker/forsker, prosjekter utviklet av klinikere og kommunale ledere, ledere/klinikere inngår i forskningsteam • Database: Data om flere tusen kliniske forløp fra 200 fysioterapeuter. Kilde: FYSIOPRIM Dette har FYSIOPRIM jobbet med:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy