Fysioterapeuten 6-2020

28 FYSIOTERAPEUTEN 6/20 FAG FAGARTIKKEL Kan fysioterapeuters praksis dokumenteres? Erfaringer og utfordringer fra FYSIOPRIM © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag Anita Formo Bones , fysioterapeut, kunn- skapsutvikler/klinisk koordinator i forsknings- prosjektet FYSIOPRIM, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Anita.f.bones@ntnu.no . Kari Anne I. Evensen , professor ved Insti- tutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Professor ved Institutt for fysioterapi, OsloMet. Fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi (MNFF), Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune. Ingebrigt Meisingset , postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Fredrik Granviken , fysioterapeut og ph.d.- stipendiat, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St.Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Ottar Vasseljen , professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Astrid Woodhouse , førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Forsker ved Institutt for samfunns- medisin og sykepleie, NTNU. Fysioterapeut ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser og ved Tverrfaglig smertesenter, St.Olavs hospital, Trondheim. n Bakgrunn : Det er mangelfull informasjon om fysioterapi i primærhelsetjenesten når det gjelder hvilke pasienter som oppsøker fysioterapeut, hva slags behandling de får og hvordan det går med dem over tid. n Hensikt : Hensikten med prosjektet var å etablere og implementere et system for innsamling av detaljerte og robuste data om pasienter som mottar fysioterapitjenes- ter fra selvstendig næringsdrivende og fastlønte fysioterapeuter i primærhelsetje- nesten. n Metode : Vi beskriver og evaluerer implementeringen av et elektronisk registrerings- system som ble tilbudt alle fysioterapeuter i Trondheim kommune. n Resultater : Mange fysioterapeuter ønsket å delta i prosjektet, men under halv- parten av dem opprettholdt en viss grad av registrering gjennom prosjektperioden. Utfordringer med å endre sin kliniske hverdag samt manglende brukervennlighet og klinisk nytte i tidlig fase av prosjektet var hovedårsaken til at så mange strevde med å få det til. Effektene av ulike stimuleringstiltak varierte betydelig. n Fortolkning : Implementering av et elektronisk registreringssystem viste seg å være svært krevende. Vår erfaring tilsier at klinikere tidlig bør oppleve en nytteverdi, og at registrering må forankres i premissene for utøvelse av offentlige helsetjenester dersom det skal lykkes. n Nøkkelord : Elektronisk registrering, fysioterapitjenester, primærhelsetjeneste. Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 30. april 2020. Artikkelen er en del av en studie godkjent av Regio- nale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og av Norsk senter for forskningsdata. Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Norske kommuner er pålagt å ha et fysio- terapitilbud for å ivareta kommunehelset- jenestens oppgaver. Det mangler imidlertid kunnskap om hva fysioterapeutene faktisk gjør og hvilke pasientgrupper som oppsøker fysioterapeut. Det samme gjelder målset- ting for behandlingen, og hvordan det går med pasientene på kort og lang sikt. Spesielt mangelfull er kunnskapen om pasientene i privat fysioterapipraksis; det rapporteres kun om diagnose, antall behandlinger og takstbruk til norske helsemyndigheter gjen- nom Helfo. Fysioterapeuter behandler pasienter med stor variasjon i symptomer og diagnoser, alder, funksjonsnivå, arbeidsevne og prog- nose (1). Fysioterapi tidlig i forløpet har vist positive effekter både i form av lavere forbruk av helsetjenester totalt (2) og lavere medikamentforbruk (3). Direkte tilgang til fysioterapi trådte i kraft 1. januar 2018. Dette stiller større krav til kommunikasjon, samhandling og koordinering av fysioterapi (4). Dersom fysioterapeuten er pasientens første kontakt med helsetjenesten, er det spesielt viktig at terapeuten kartlegger bredt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy