Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 29 med tanke på faktorer som kan ha betyd- ning for pasientforløpet, og planlegger tiltak ut fra det. FYSIOPRIM er et forskningsprogram for fysioterapi i primærhelsetjenesten, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune ved Enhet for fysioterapitjenester. I 2010 så vi et behov for å etablere en mer omfattende systematikk i innsamling av data om pasi- enter som mottar fysioterapitjenester, hvilke tiltak som gjennomføres og i hvilken grad behandlingsmålene blir oppnådd (5). Stan- dardiserte spørreskjema ble innlemmet i et elektronisk registreringsverktøy (ERV), og vi etablerte en database som inkluderte data om prognostiske faktorer, mål, tiltak og innhold i de mest brukte behandlingsme- todene. Dataene legger til rette for studier om kliniske forløp for pasienter som mottar behandling fra fysioterapeuter i primærhel- setjenesten. Vi ønsket også at systematiske data skulle være et nyttig verktøy for fysio- terapeutene, der de fikk tilgang til innsamlet pasientinformasjon og kunne nyttiggjøre seg denne i behandling, dokumentasjon og samhandling. Til sammen har nærmere 200 fysioterapeuter i ni kommuner i alle landets helseregioner bidratt til systematisk regis- trering i større eller mindre grad til det som nå har blitt en stor database med pasient- og terapeutrapporterte data og pasientforløp. I Trondheim kommune fikk samtlige fysioterapeuter tilbud om å delta, både fast- lønnede og de som jobber i privat praksis. I denne artikkelen fokuserer vi på imple- menteringsprosessen i Trondheim; hvilke forberedende tiltak som ble igangsatt, selve rekrutteringsprosessen og hvilke tiltak vi satte i verk for å stimulere fysioterapeuter til å ta i bruk ERV i sin kliniske hverdag. Vi har systematisk samlet inn tilbakemeldinger fra fysioterapeutene som ble med i prosjektet – både de som fortsatte og de som etter hvert sluttet – for å besvare i hvilken grad fysiote- rapeuter faktisk bruker ERV, hvilken klinisk nytte de har hatt av det og hva som kan være nyttig lærdom for andre som ønsker å inn- føre ERV for helsepersonell. Hoveddel I. Datainnsamling og rekruttering Vi vil i det følgende først beskrive tiltak vi har iverksatt under forberedelse , rekruttering og gjennomføring av prosjektet og dernest hvilke fordeler og ulemper fysioterapeuter har erfart gjennom deltakelse i prosjektet. Forberedelse i 2015 Arbeidet med utvikling av ERV hadde på- gått siden oppstart av FYSIOPRIM i 2010, men det var i utgangspunktet kun tilpasset fysioterapeuter i privat praksis. Vi ønsket i Trondheim å innlemme også fastlønte fysio- terapeuter, som primært jobber med barn og eldre. For å involvere hele fagfeltet og få en bred oppslutning om prosjektet, ble det opprettet arbeidsgrupper for videreutvik- ling av registreringsverktøyet med represen- tanter fra forskningsmiljøet og fra Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune. Arbeidsgruppene bestemte hvilke spørre- skjema og variabler som skulle inngå i regis- treringspakkene for å få en bred kartlegging av ulike grupper av pasienter/brukere. En protokollartikkel av Evensen et al. (2018) beskriver innholdet i registreringen og hyp- pighet i datainnsamlingen (5). Rekruttering av fysioterapeuter Alle fysioterapeuter i Trondheim kommune ble invitert til et felles «KICK-OFF»-møte i oktober 2015 for informasjon om prosjektet og motivasjon til deltakelse. Av totalt 97 pri- vatpraktiserende fysioterapeuter var det 76 fra 22 ulike institutt som ønsket å delta med systematisk registrering i FYSIOPRIM. De fastlønte fysioterapeutene i Trond- heim ble pålagt å registrere alle brukere som samtykket til deltakelse. For de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene var det derimot frivillig å være med i prosjektet. Det ble rekruttert superbrukere blant fysio- terapeutene som skulle ha en utvidet funk- sjon i opplæring og støtte for fastlønte fysio- terapeuter, samt være et bindeledd mellom de utøvende fysioterapeutene og forskerne/ prosjektledelsen. Blant de selvstendig næ- ringsdrivende ble tre fysioterapeuter fri- kjøpt fra sine driftstilskudd i 10% stilling. Hovedoppgavene deres var å delta i arbeids- gruppene og påvirke valg av variabler, bistå i opplæring og motivering av fysioterapeuter, svare på henvendelser og besøke de aktuelle fysikalske instituttene. Det ble også rekrut- tert en kontaktperson fra hvert institutt som skulle bistå i opplæring av sine kolleger. Det ble utviklet opplæringsmanualer og -program til de utøvende fysioterapeutene. Opplæringen ble gjennomført med besøk på alle institutt før oppstart. Alle mottok et nettbrett med ferdig installert software og oppsett av brukerkonto. I tillegg ble det satt opp kobling mellom vårt nyutviklede ERV og de vanligste systemene for elektronisk pasientjournal slik at alle tekniske installa- sjoner skulle være klare. Oppstart av regis- trering startet i løpet av første halvår 2016 for både selvstendig næringsdrivende og fastlønte fysioterapeuter. Gjennomføring i 2016 – 2018 Figur 1 viser at det var store svingninger un- derveis i registreringen blant fysioterapeu- ter i privat praksis, både når det gjaldt hvor mange fysioterapeuter som registrerte, og hvor mange pasienter som ble registrert. De fleste fysioterapeutene kom ikke i gang med registreringen ved oppstart. Det ble gjort Det er mulig at elektronisk registrering lettere lar seg implemen- tere dersom det er obligatorisk, og forankres i premissene for utøvelse av offentlige helsetjenester. Kort sagt • Systematisk innhenting av kunnskap i fysioterapeuters praksis i primærhelse- tjenesten er nødvendig for å få innsikt i hvem pasientene er, hvilke helseutfor- dringer de har og hvordan det går med dem. • Implementering av et elektronisk regis- treringsverktøy for å kartlegge praksis blant fysioterapeuter i Trondheim kommune viste seg å være en krevende prosess. • Fysioterapeuter som lyktes i å ta i bruk registreringsverktøyet hadde nytte av det i sin kliniske hverdag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy