Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 33 loskeletal Pain. JAMA Netw Open. 2018;1(8):e185909. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2018.5909 4. Ottesen A. Direkte tilgang – hensikter og realiteter Fysioterapeuten. 2019;8 .https://fysioterapeuten.no/ Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Direkte-tilgang-hensikter- og-realiteter 5. Evensen KAI, Robinson HS, Meisingset I, Woodhouse A, Thielemann M, Bjorbaekmo WS, et al. Characteristics, course and outcome of patients receiving physiotherapy in primary health care in Norway: design of a longi- tudinal observational project. BMC Health Serv Res. 2018;18(1):936 .DOI:10.1186/s12913-018-3729-y 6. Forbrukerrådet RF. Digital Helsehverdag. Forbrukertren- der 2018 Forbrukerrådet; 2018. https://fil.forbrukerradet. no/wp-content/uloads/2018/04/20180417-ke-digital- helse-rapport.pdf 7. Grut L, Reitan J, Hem K-G, Ausen D, Bøthun S, Svagård I, et al. Veikart for innovasjon av velferdstek- nologi. 2013. Contract No.: 102001034. Sintef og NOVA https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bit- stream/handle/11250/2379640/SINTEF%2bA24461. pdf?sequence=3&isAllowed=y 8. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, https://www.regjeringen.no/cont entassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/ pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf. p. 99. Personer som gjennomgår protesekirurgi bør få rehabili- tering samme dag eller innen 24 timer etter operasjonen. TEKST John Henry Strupstad js@fysio.no DETTE er i henhold til en ny klinisk ret- ningslinje, Joint replacement (primary): hip, knee and shoulder, utgitt av National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Retningslinjen tar for seg behandling av pasienter før, under og etter at de gjen- nomgår planlagte prosedyrer for erstat- ning av kne, hofte eller skulder. Retningslinjen presiserer at pasienter med denne problematikken bør få tilbud om rehabilitering etter operasjon fra fysio- terapeut eller ergoterapeut. Videre anbe- fales spesifikk rehabilitering for personer som gjennomgår hofte- eller knekirurgi. Her fremheves råd om trening før og etter operasjonen, samt veiledning om livsstil- svalg som vektkontroll og røykeslutt. Tidlig rehabilitering fører til bedre resultat Association of Trauma and Orthopedic Chartered Physiotherapists (ATOCP) råd- førte seg med NICE underveis i utarbei- delsen av retningslinjen. Retningslinjen sier at intervensjonene skal ledes av en kvalifisert ergoterapeut eller fysioterapeut, men åpner opp for at deler av innledende behandling kan ut- føres av et annet medlem av helseteamet, dersom «passende» opplæring er gitt. Råd, trening og mobilisering I den nye veilederen opplyser NICE at postoperativ rehabilitering for denne ty- pen pasienter bør omfatte: • Råd om styring av dagliglivets aktivi- teter • Treningsopplegg for hjemmebruk • Mobilisering av personer som har gjen- nomgått kne- eller hofteoperasjon • Ambulerende tjenester for skulderop- ererte Klinikere bør ifølge retningslinjen også bruke sine ferdigheter for å bestemme hva som er passende for pasientene deres; en- ten selvstyrt rehabilitering/ egentrening el- ler henvisning til riktig instans/ behandler. Les hele retningslinjen her: https://www. nice.org.uk/guidance/ng157 Artrose: NICE anbefaler rehabilitering samme dag som kirurgi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy