Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 41 Mange aktive personer og idrettsutøvere sli- ter med mediale leggsmerter under og etter aktivitet. Den vanligste årsaken til dette er medialt tibialt stressyndrom (MTSS). Til- standen blir fortsatt populært kalt beinhin- nebetennelse, men det er ikke en betennelses- tilstand – og har lite med beinhinnen å gjøre. Det har i lang tid vært en utbredt opp- fatning om at den smertefulle tilstanden på innsiden av skinnebeinet er en beinhin- nebetennelse (periostitt). Til tross for at vi i dag vet at dette ikke stemmer, brukes fortsatt den norske betegnelsen beinhinnebetennel- se i utstrakt grad, ikke bare i den generelle befolkningen, men også blant helsepersonell og store norske helsenettsteder. Dette er et problem, fordi det gjør at utøvere, trenere og helsepersonell fortsetter å forholde seg til tilstanden som en betennelsestilstand og be- handler den deretter. Jeg hører stadig vekk fra pasienter som har eller har hatt tilstan- den at de ble anbefalt betennelsesdempende medikamenter og hvile som primærbehand- ling, gjerne av sin egen fastlege. Målet med denne kronikken er å gi en oversikt over hva vi vet om tilstanden i dag, med håp om at flere går vekk fra å kalle til- standen for beinhinnebetennelse, både når vi snakker med pasienter/utøvere, trenere og annet helsepersonell. Tilstanden er i all sannsynlighet en overbelastningsskade på innsiden av skinnebeinet, og det mest dek- kende begrepet for tilstanden er medialt ti- bialt stressyndrom eller MTSS. Traksjonsteorien  Teorien var at repeterende drag fra legg- musklene under aktivitet skapte en beten- nelsestilstand i beinhinnen, og tilstanden har derfor også blitt kalt traksjonsindusert periostitt. Biopsistudier avkreftet allerede i 1982 og 2000 at tilstanden er en beten- nelsestilstand (1,2). I disse studiene hadde bare en av totalt 65 biopsier tegn til beten- nelsesforandringer. Det har heller ikke blitt påvist andre forandringer i beinhinnen som kan forklare tilstanden. Man finner riktig- nok ofte ødem i beinhinnen hos disse utø- verne, men dette finner man like hyppig hos asymptomatiske utøvere, og det ser ikke ut til å være forskjell mellom symptomatisk og asymptomatisk bein (3-5). I tillegg viser en rekke disseksjonsstudier at leggmusklene ikke springer ut fra områ- det som er smertefullt ved MTSS (6-8). Ver- ken m.soleus, tibialis posterior og flexor hal- lucis longus har utspring fra dette området, og m.flexor digitorum longus har kun delvis muskelutspring fra øvre del. Leggmusklene har dermed ingen mulighet til å skape en traksjonsreaksjon i dette området. Lokal overbelastningsskade i tibia  I dag er det bred enighet i forskningen om at tilstanden mest sannsynligvis er en lokal overbelastningsskade i det kortikale bei- net på innsiden av tibia, ikke veldig ulikt et tretthetsbrudd, og symptompresentasjonen og risikofaktorene for disse tilstandene er påfallende like. Årsaken til at MTSS utvikler seg på innsi- den/baksiden av de nederste to tredelene av skinnebeinet er at dette området utsettes for størst stress under aktivitet. De nederste to tredelene utgjør den tynneste delen av skin- nebeinet, og tåler dermed stresset det utset- tes for dårligere enn andre deler av skinne- beinet. Dette gjelder særlig bøyestresset som tåles betydelig dårligere enn kompresjon (9). Skinnebeinet bøyes posteriort hver gang vi belaster beinet, og dette fører til at bakre del av skinnebeinet utsettes for særlig store kompresjonskrefter. De største bøyekreftene forekommer under midtfasen av stegsyklu- sen, hvor reaksjonskraften mot underlaget er på sitt høyeste og bøyemomentet er størst, og bøyemomentet øker i takt med tempoet man løper i (10). Knoklene hos friske mennesker tilpas- ser seg den belastningen den utsettes for, og det forekommer lokale tilpasninger i de Ken Fredin , fysioterapeut ved Klinikk for Alle, Røa. ken.fredin@klinikkforalle.no .   Nettsted: www.mtss.no   Denne  fagkronikken ble akseptert 3. juli 2020. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble publisert på www. fysioterapeuten.no 6. juli 2020. Vi må slutte å kalle det for beinhinnebetennelse Symptomene og risikofaktorene for MTSS og for et posteriort tretthets- brudd i skinnebeinet er påfallende like. KRONIKK FAG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy