Fysioterapeuten 6-2021

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 16 FYSIOTERAPEUTEN 6/21 © Author(s) (or their employer(s)) 2021. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag Hensikt : Å undersøke hvordan tverrprofesjonelt samarbeid utvikles i en kommunal døgnrehabiliterings- avdeling. Design, materiale og metode : Single case-studie. Det empiriske materialet er samlet inn via fokusgruppe- intervju. I fokusgruppen deltok fysioterapeut, ergote- rapeut, hjelpepleier, lege og sykepleier. Analysen er tematisk, og Edwards teori om tverrprofesjonelt samar- beid utgjør den teoretiske rammen for analysene. Funn : Funnene presenteres som fire tema: 1) Reha- biliteringspotensiale, forventningsavklaring og felles målsetting, 2) Praktisk samarbeid og felles kunnskap, 3) Pårørende som bidragsytere og samarbeidspartnere, krevende avgjørelser og sorgarbeid og 4) Profesjons- briller, rehabiliteringsbriller og felles tverrprofesjonell kunnskap. Funnene viser hvordan relasjonell eksperti- se, felles kunnskap og relasjonell handlekraft etableres som felles tverrprofesjonell plattform der summen blir større enn det enkelte utøvere bringer inn. Studien vi- ser også at involvering av pasient og pårørende inngår som en viktig del av det tverrprofesjonelle samarbeidet. Konklusjon : Felles kunnskap som alle profesjonsutø- verne deler, er et sentralt premiss i det tverrprofesjo- nelle samarbeidet. Kunnskapen utgjør noe mer enn det den enkelte profesjon representerer og pasient og pårørende involveres i samarbeidet. Tverrprofesjonelt samarbeid fordrer at den enkelte profesjonsutøver evner å bidra inn i en slik felles kunnskapsproduksjon. Nøkkelord : tverrprofesjonelt samarbeid, relasjonell ekspertise, felles kunnskap, relasjonell handlekraft, kommunal døgnrehabilitering. Kjersti Kathinka Baklid , MSc., rehabilitering og habilitering, OsloMet - storbyuniversitetet. Fysioterapeut, Drammen kommune. kjersti.kathinka.baklid@drammen.kommune.no  . Tone Dahl-Michelsen , PhD., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet.  tonedami@oslomet.no. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 19. august 2021. Studien er i tråd med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sine retningslinjer (Referanse 914651). Ingen interessekonflikter oppgitt. Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Baklid og Dahl-Michelsen. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Bakgrunn Befolkningen i Norge lever stadig lengre, samtidig som flere overlever sykdom og flere får kroniske livsstilsre- laterte sykdommer. Mange lever med flere sykdommer samtidig, eller med sykdom og/eller skade som reduserer funksjonsnivået deres betydelig [1, 2]. Den demografiske utviklingen medfører en kompleksitet som gjør at tjeneste- ne ikke kommer i mål med enkelttiltak. I dagens helse- og sosialpolitikk er fokus på samarbeid på tvers av yrkes- og organisatoriske grenser sterkt økende, og rehabilitering og tverrprofesjonelt samarbeid er to sentrale satsningsområ- der [3-5]. De siste tiårene har tilnærmingen i rehabilite- ringsfeltet flyttet hovedfokuset fra å behandle sykdom og patologi til å redusere funksjonsnedsettelse og optimali- sere selvstendighet [6]. Tilnærmingen kommer tydelig til utrykk i definisjonen av rehabilitering slik den utrykkes i Rehabiliteringsforskriften fra 2018: Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den en- kelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser som fore- går på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sam- menhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har el- ler står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendig- het og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i sam- funnet. [7] Tverrprofesjonelt samarbeid i en kommunal døgnrehabiliteringsavdeling: En kvalitativ studie av profesjonsutøvernes erfaringer

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy