Fysioterapeuten 6-2021

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 28 FYSIOTERAPEUTEN 6/21 Sammendrag Hensikt : Det er mye usikkerhet knyttet til diagnostise- ring og behandling av pasienter med fibromyalgi (FM). I denne studien kartlegges hvilke medisinske spesialister som utreder pasienter for diagnose, hvilke yrkesgrup- per oppsøkes for behandling, og pasienters utbytte av behandling. Metoder : Deltagerne ble inkludert fortløpende etter hvert som de ble henvist til et pasientundervisnings- opplegg innen spesialisthelsetjenesten. Pasientene fylte ut et strukturert spørreskjema om hvilke medisin- ske spesialister og faggrupper de hadde vært hos og utbytte av behandling. Alvorlighetsgrad av FM ble målt med Fibromyalgia Survey Questionnaire. Resultater : I studien deltok 130 pasienter (84% kvin- ner), 44% var fullt/delvis yrkesaktive og 95% hadde alvorlig eller svært alvorlig grad av FM. Tidligere hadde pasientene i gjennomsnitt (standardavvik) blitt utredet hos medisinske spesialister innen to (2) ulike områder og hadde blitt behandlet hos fire (2) ulike yrkesgrupper. Flest hadde vært hos fastlege (98%) og fysioterapeut (87%) i primærhelsetjenesten. Pasientene anga lite utbytte av behandlingene de hadde fått. Konklusjon : Flere av pasientene var storforbrukere av helsetjenester, og pasientene mente at de hadde hatt begrenset utbytte av behandling. Ettersom primærhel- setjenesten har ansvar for behandling av pasienter med FM, trengs det å tenke nytt om fysioterapi og samar- beid med fastleger i primærhelsetjenesten. Nøkkelord : Fibromyalgi, bruk av helsetjenester, fysio- terapi. Anne Marit Mengshoel , professor, fysioterapeut, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo. a.m.mengshoel @medisin.uio.no. Denne vitenskapelig artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 9. juni 2021. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (nr. 2018/57956/3/EPA). Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no © Author(s) (or their employer(s)) 2021. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Innledning Fibromyalgi (FM) er en kronisk smertetilstand hvor symp- tomer ikke kan påvises og forklares ved funn på f.eks. blodprøver eller røntgen. Smertene ved FM er vedvarende, generelt utbredt i kroppen og har svingende forløp (1). Pasientene har også utfordringer knyttet til f.eks. uttalt tretthet, søvn- og konsentrasjonsproblemer, depresjon, hodepine, irritabel tarm og nedsatt fungeringsevne (2). FM tenkes være resultat av interaksjon mellom patofy- siologiske forandringer i sentralnervesystem, nevroendo- krine system, autonome nervesystem, immunsystem og stressregulering, samt genetisk sårbarhet og psykologiske mekanismer (3, 4). FM kan utvikles gradvis ved at smerter kommer og går ulike steder i kroppen for så å ende opp med generelt utbredte, vedvarende smerter og andre pla- ger. Symptomdebut kan også være mer akutt og knyttet til vanskelige hendelser, overbelastning, skader eller traumer (5). En snikende debut gjør at det gjerne tar tid før pasi- enter synes plagene er så forstyrrende at de oppsøker hel- sevesenet for å få hjelp, og det samme gjelder for den mer akutte debutformen, da pasienter ofte tenker at plagene vil gå over av seg selv (5). Når pasienter til slutt oppsøker helsetjenesten, må de gjerne gjennomgå lange utredningsprosesser for å finne ut hva som feiler dem (6). En av grunnene er at symptomene ved FM ligner på symptombilde ved en rekke andre syk- dommer – f.eks. ulike revmatiske, metabolske, nevrologis- ke og psykiatriske tilstander (4). Pasienter kan dermed bli sendt til ulike medisinske spesialister for utredning (7). En undersøkelse blant leger i Europa, Mexico og Sør-Korea viste at det kan ta i gjennomsnitt to år før diagnosen FM settes (7). I mellomtiden kan pasienter «frykte det verste», samtidig som de kan bli beskyldt for å overdrive trivielle plager (5). Ventetid og negative beskyldninger kan føre til usikkerhet og bekymring hos pasientene. For helseperso- nell fører negative funn på medisinske undersøkelser til usikkerhet om hva som feiler pasientene, og hvordan de best kan hjelpe dem (5). Paradoksalt nok kan helseprofe- sjonelles faglige usikkerhet resultere i at pasienter blir opp- fattet som «vanskelige» (8). For å få et pusterom fra det leger kan omtale som «heart-sinking» pasienter, henvises gjerne pasientene til fysioterapi (9). Tid for å tenke nytt om fysioterapi til pasienter med fibromyalgi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy