Fysioterapeuten 6-2021

FYSIOTERAPEUTEN 6/21 29 Kort sagt • Pasienter med fibromyalgi kan bli sendt til flere ulike medisinske spesialister for utredning av diagnose og til ulike faggrupper for å prøve ut ulike behandlinger. • En stor andel av pasienter synes å oppsøke fastlege og fysioterapeut i primærhelsetjenesten uten at de nødvendigvis har vesentlig utbytte av det. • Helsedirektoratets Prioriteringsveileder understreker at primærhelsetjenesten har ansvar for å ta hånd om pasienter med fibromyalgi. Det hviler derfor et ansvar på fastleger og fysioterapeuter å utvikle bedre praksis for å hjelpe denne pasientgruppen. Det er ingen kjent kurativ behandling for FM, og i 2017 publiserte den europeiske revmatologiske organisasjonen European League Against Rheumatism (EULAR) evidens- baserte retningslinjer for behandling av FM (10). Retnings- linjene ble utviklet av 18 medlemmer med ulike medisinske spesialiteter, pasienter og sykepleier (ingen fysioterapeut). Med utgangspunkt i systematisk litteraturgjennomgang av effektstudier anbefalte gruppen at diagnose skal avkla- res raskt slik at behandling kan starte tidlig, og da først og fremst med ikke-medikamentelle behandlinger. Ut fra sterk evidens ble kondisjons- og styrketrening anbefalt som førstevalg. Kognitiv adferdsterapi ble anbefalt for pa- sienter med depresjon og uhensiktsmessige mestringsstra- tegier. Ellers foreslo gruppen multimodale behandlinger, akupunktur, hydroterapi og meditative behandlingsformer som qigong, yoga og tai chi. Imidlertid har alle de foreslåtte behandlingstiltakene bare moderat og kortvarig effekt (11). I klinisk praksis viser det seg også at pasienter gjerne ikke følger anbefalingene, da de ikke synes det hjelper, eller er- farer negative virkninger. I en nylig publisert systematisk litteraturstudie påpekes det at pasienter mener helseperso- nell mangler kunnskap om FM, og det finnes heller ikke modeller og rutiner for koordinerte tjenester for pasient- gruppen (8). I 2017-2019 samarbeidet et tverrfaglig rehabi- literingsteam og to forskere om å utvikle et pasientunder- visningsprogram i en revmatologisk spesialisthelsetjeneste, og det nye opplegget ble prøvd ut og funnet meningsfullt og nyttig av både pasienter og helsepersonell (12). Oppleg- get legger til grunn at stress knyttet til FM og livet i sin alminnelighet er med på å vedlikeholde FM. Det handler således om at pasienter oppdager sammenheng mellom plager, hverdagsliv og ønsker for eget liv for å gjøre noe med sin situasjon. I forbindelse med denne studien ble det samlet inn mye data. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke hvilke medisinske spesialister som hadde utre- det pasientene for diagnose, hvilke faggrupper som hadde vært involvert i behandling, og hva slags utbytte pasientene mente de hadde hatt av behandlingstilbudene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy