Fysioterapeuten 6-2021

68 FYSIOTERAPEUTE 6/21 FAGARTIKKEL Kjersti Hognes Berg , MSc., spesialfysioterapeut ved DPS Stjørdal, Helse Nord-Trøndelag. kjerstihognes.berg@helse-nordtrondelag.no. Charlotte Fiskum , PhD., postdoktor, Institutt for psykologi, NTNU. Trine Tetlie Eik-Nes , PhD., førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Denne  fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 19. august 2021. Artikkelen baserer seg på en studie forelagt Regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, med referansenum- mer 32233. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Utredning av kroppsbildeforstyrrelse hos personer med fedme og overspisingslidelse © Author(s) (or their employer(s)) 2021. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Sammendrag Innledning : Artikkelen beskriver en modell for utred- ning av kroppsbildeforstyrrelse hos personer med fedme og overspisingslidelse. Hensikten er å bidra med nyanser til den fysioterapeutiske samtalen og praksi- sen rundt mennesker med store kropper. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av et pilotprosjekt gjennomført ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Stjørdal, Helse Nord-Trøndelag. Hoveddel : Kroppsbildeforstyrrelse er et sentralt ele- ment ved overspisingslidelse. Det er særlig de kognitive delene av kroppsbildet som tradisjonelt vektlegges i utredning og behandling. Førbevisste, sensomotoriske erfaringer er også relevante, og må ses i lys av feno- mener som skam og relasjonelt samspill. På bakgrunn av teoretisk og empirisk gjennomgang foreslås en tredelt modell for utredning av kroppsbildeforstyrrelse bestående av anamnese, klinisk undersøkelse og bruk av spørreskjema. Avslutning : Arbeid med kroppsbilde hos personer med store kropper og overspisingslidelse fordrer at fysiote- rapeuter vender fokus fra trening for vektnedgang til bevegelse som kilde til styrket kontakt med egen kropp og omgivelser. Det bør legges til rette for arbeid med skam, og at pasientene kan gjøre nye erfaringer av seg selv og egen kropp i samspill med andre. Nøkkelord : Kroppsbilde, fedme, overspisingslidelse. Pasientene i gruppa sitter på stoler i en ring. Jeg ber dem legge merke til kontakten mellom stolen og krop- pen; om de kan slippe seg ned på underlaget og la seg støtte. Det går noen sekunder før Eva sier «det kan jeg, men det kan jeg ikke». Hun begynner å gråte og sier at det å slippe muskelspenning er det samme som å «flyte ut», at stolen kommer til å knekke og at alle skal se hvor tjukk hun er. De andre i gruppa nikker gjenkjennende, noen deler tilsvarende erfaringer. Gruppa gjør konkrete utforskninger av «hold-slipp» i hofteledd, sete og mage. Eva sier det kjennes godt for kroppen, men vondt for selvfølelsen å gi slipp. Innledning Mange som har en stor kropp skammer seg. Skammen kan gjøre kontakten både med andre mennesker og en selv svakere. For skam- mens ryggmargsrefleks er tilbaketrekking; å gjemme seg for andres blikk og for egen smerte. En annen løsning er å forandre seg, å ta bort kilden til skam. For mennesker med overvekt er det gjerne ens- betydende med slanking. I denne artikkelen belyses ulike aspekter ved kroppsbilde, nær- mere bestemt hvordan fenomenet er tett forbudet med skam og nedsatt kontakt med egen kropp. Videre foreslås måter å utrede kroppsbilde hos personer med fedme og overspisingslidelse. Impli- kasjoner for behandling diskuteres. Hensikten er bidra med nyanser til den fysioterapeutiske samtalen og praksisen rundt mennesker med store kropper. Artikkelen er basert på førsteforfatters erfaring med utredning og behandling av kroppsbildeforstyrrelse hos pasienter som hen- vises for behandling av overspisingslidelse ved DPS Stjørdal, Helse Nord-Trøndelag. Tilbudet er knyttet til en pilotstudie som inngår i et større forskningsprosjekt kalt MHOBY (Mental Health & Obe- sity) ved NTNU. Studien er vurdert og godkjent av REK og det er

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy