Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 54 Next Page
Page Background

30

FYSIOTERAPEUTEN 7/16

FAG

Hilde Tinderholt Myrhaug

, forsker, PhD.

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for

fysioterapi og Universitetet i Oslo, Institutt for

Helse og samfunn.

Veiledere: Fysioterapeut og førsteamanuensis

Reidun Jahnsen (hovedveileder) og professor

Nina K. Vøllestad.

Originaltittel: Characteristics and effects

of intensive training in young children with

cerebral palsy and parents’ experiences of

family-centred services investigated in a

survey, a systematic review and a randomised

controlled trial.

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med

finansiering fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Disputas fant sted 21. august 2015 ved

Universitetet i Oslo.

Førskolebarn med cerebral parese (CP) får

ulike trenings- og habiliteringstiltak, deri-

blant intensive treningstilbud. I Norge har vi

liten oversikt over disse tiltakene og foreldre-

nes erfaringer med tjenesteytingen. Forsk-

ningen er uklar når det gjelder effekten av

intensiv trening.

Hensikten med prosjektet var å undersø-

ke karakteristika og effekt av intensiv trening

til førskolebarn med CP, og foreldrenes erfa-

ring med barnets trening og familiesentrerte

tjenester i primærhelsetjenesten. Dette ble

undersøkt i en systematisk oversikt (SR), en

randomisert kontrollert studie (RCT) og en

spørreskjemaundersøkelse.

Intensiv trening ble identifisert som tre-

ningssesjoner mer enn to ganger per uke,

daglig praktisering av hverdagsferdigheter

(som å gå, sitte, spise og leke) eller som en

kombinasjon.

Den systematiske oversikten viste at

studier som evaluerte effekten av intensiv

grovmotorisk trening var karakterisert med

færre treningssesjoner per uke over en len-

gre periode og med mindre hjemmetrening

enn intensiv finmotorisk trening. Tre me-

taanalyser viste effekt av Constraint induced

movement therapy (CIMT) på håndfunk-

sjon og funksjonelle ferdigheter. Ellers viste

oversikten liten eller ingen forskjell mellom

intensiv trening sammenliknet med vanlig

trening, eller sammenliknet med en annen

intensiv trening.

RCTen viste at intensiv trening på et

PTØ-kurs over tre uker syntes å gi liten til-

leggseffekt til vanlig trening etter fire måne-

der, sammenliknet med venteliste og vanlig

trening hos barn tre til seks år med CP. Dette

ble målt på grovmotorisk funksjon, funksjo-

nelle ferdigheter, livskvalitet hos barnet og

foreldrene, samt foreldrenes erfaring med

familiesentrete tjenester. I en webbasert logg

rapporterte foreldrene at barna trente ofte

hjemme og i barnehagen. Mangelen på for-

skjell mellom gruppene kan skyldes at barna

trente ofte hjemme mens de stod på ventelis-

te, eller etter at de hadde vært på PTØ-kurs.

Majoriteten av foreldre rapporterte i

spørreskjemaundersøkelsen at treningen

foregikk minst tre ganger i uken. Treningen

var målrettet, inkorporert i daglige aktivite-

ter, og foreldrene deltok aktivt i treningen.

Vi fant en assosiasjon mellom målrettet tre-

ning og der foreldre rapporterte stor nytte

av treningen for barnet. Videre rapporterte

foreldrene at de i liten grad fikk generell

informasjon om CP-diagnosen og behand-

lingsalternativer av terapeuter i primærhel-

setjenesten. Men foreldrene rapporterte at

de i stor grad ble møtt med respekt og fikk

støttende omsorg fra terapeutene.

Avhandlingen viste at daglig målrettet

praktisering av hverdagsferdigheter i bar-

nets hjemmemiljø sammen med foreldrene

økte frekvensen av trening og bidro til økt

læring av hverdagsferdigheter. Dette frem-

kom spesielt i studiene som omhandlet ef-

fekten av CIMT. Basert på inkluderte studier

og diskusjonen i avhandlingen, kan to til tre

treningssesjoner per uke neppe defineres

som intensiv trening. Frekvens, varighet,

kontekst, måten treningen blir organisert på

og karakteristika ved barnet kan bidra til å

forklare utfall av intensiv trening. Derimot

er det lite trolig at kun intensiteten ved tre-

ningen kan forklare utfallet, siden barn med

CP er en heterogen gruppe og treningspro-

grammene ofte er komplekse. Avhandlingen

viste at primærhelsetjenesten har et forbed-

ringspotensial med tanke på å møte famili-

ens behov om informasjon og deltakelse i

beslutninger som er sentralt i en kunnskaps-

basert habiliteringstjeneste.

Artikler:

1. Myrhaug HT, Østensjø S.

Motor Training

and Physical Activity Among Preschoolers

with Cerebral Palsy: A Survey of Parents’

Experiences

. Phys Occup Ther Pediatr. 2014

May;34(2):153-67.

2. Myrhaug HT, Jahnsen R, Østensjø S.

Family-centred practices in the provision

of interventions and services in primary

health care: A survey of parents of preschool

children with cerebral palsy

.

J Child Health

Care. 2014 Oct 21.

3. Myrhaug H Tinderholt, Østensjø S, Larun

L, Odgaard-Jensen J, Jahnsen J.

Intensive

training of motor function and functional

skills among young children with cerebral

palsy: a systematic review and meta-analy-

sis

. BMC Pediatrics 2014, 14:292

4. Myrhaug H Tinderholt, Odgaard-Jensen

J, Østensjø S, Vøllestad N Køpke, Jahnsen

R. The short-term effects of a Conductive

Education-course on gross motor function

in young children with cerebral palsy: A

pragmatic stepped-wedge randomised trial.

Submitted: Phys Occup Ther Pediatr.

Doktorgrad:

Karakteristika og effekt av intensiv trening til førskole-

barn med cerebral parese og foreldrenes erfaringer

med familiesentrerte tjenester