Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 54 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 7/16

37

Aksel Tjora og Lisbeth Elvira Levang (red.):

ADHD og det disiplinerte samfunn

Fagbokforlaget 2016

123 sider

Kr 279

ISBN: 9788245020199

Det har vært en formidabel økning i antall barn

i Norge som blir diagnostisert med ADHD de

siste tjue årene. Bruken av medikamenter i

behandling av ADHD har også økt tilsvarende.

Forfatterne ønsker å sette et kritisk søkelys på

fenomenet ADHD; hvordan diagnosen stilles,

hvilke forhold i samfunnet som spiller inn,

og hvordan barna, foreldrene og samfunnet

forholder seg til ADHD.

Boken har seks kapitler. Forfatterne har ulik

yrkesbakgrunn, men de fleste av kapitlene er

skrevet av sosiologer. I tillegg er en psykolog

og to lektorer i samfunnsfag blant bidrags-

yterne.

Diagnosen stilles gjennom observasjon av

atferd. Ingen blodprøver eller andre medisin-

ske undersøkelser kan påvise ADHD. Folkehel-

seinstituttet definerer det som en nevrologisk

forstyrrelse som innebærer økt uro og kon-

sentrasjonsvansker. Denne problematferden

blir som regel først fanget opp av foresatt,

barnehageansatt eller lærer. Diagnosen blir

sjelden stilt før barna begynner på skolen.

Barna blir så henvist til PPT-tjenesten eller

fastleger for en medisinskfaglig vurdering. Så

henvises det eventuelt videre til spesialisthel-

setjenesten. Legespesialister innen barne- og

ungdomspsykiatrien og psykologer er blant de

som kan stille diagnosen. For å stille diagno-

sen gjennomgås barnets helsehistorikk, det

innhentes relevante opplysninger fra ulike

miljøer barnet er i kontakt med, og det gjen-

nomføres en del tester.

Det er i hovedsak to ulike syn på ADHD,

men den ene tilnærmingen dominerer i forstå-

elsen av diagnosen. Her blir det hevdet at noe

er defekt eller forstyrret i hjernen. Gjennom

denne biomedisinske forklaringen er sen-

tralstimulerende midler, blant annet Ritalin, en

av løsningene. Flere foreldre forteller i boken

at barnet ble roligere og mer konsentrert med

bruk av medisiner, og de overtar ofte den bio-

medisinske forståelsen. Andre foreldre er mer

kritiske til medisinering. Boken omtaler også

mulige bivirkninger av medisinene på kortere

eller lengre sikt.

Det andre synet på ADHD kalles en sosial-

konstruktivistisk tilnærming. Dette innebærer

å inkludere samfunnsmessige forhold med

betydning for barnets uro og konsentrasjons-

vansker. I denne sammenheng omtales normal

eller avvikende atferd i stedet for å beskrive

barnet som syk eller frisk. Normalitetsbegrepet

vil være avhengig av samfunnets vurdering av

hva som oppfattes som normalt til enhver tid.

I et eget kapittel vurderes det om skole-

reformer i nyere tid har ført til flere tapere

i skolen, noe som igjen har medført uro og

konsentrasjonsvansker hos disse barna, og at

dette igjen er noe av forklaringen på at flere

har fått diagnosen ADHD.

Foreldre reagerer ofte med lettelse på at

barnet får diagnosen. Barnet får mer hjelp.

Samtidig kan det frita både foreldrenes og

lærernes ansvar for barnets oppførsel siden

problemet med atferden er en følge av ADHD.

Mange barn, ifølge boken, reagerer derimot

negativt på å få diagnosen, fordi det betyr at

de oppfatter seg som annerledes enn de an-

dre. Noen ønsker å skjule overfor medelever at

de har fått diagnosen. Flere identifiserer seg

med diagnosen og tilskriver sine egenskaper

og væremåte som en følge av ADHD. Atter an-

dre bruker diagnosen til å fraskrive seg ansvar

for egne handlinger. Det er diagnosen som gjør

at de har handlet slik.

Det er grunn til å være kritisk til hvor hyp-

pig diagnosen blir stilt. I norske fylker varierer

det betydelig hvor mange som blir diagnosti-

sert med ADHD. USA ligger på verdenstoppen,

og Norge har også en høy andel barn med

denne diagnosen i forhold til andre europeiske

land. Barn som er utsatt for fysisk og/eller

psykisk vold kan ha de samme symptomer som

kjennetegner barn med diagnosen ADHD; de

kan være hyperaktive og å ha konsentrasjons-

vansker.

Hvordan skilles disse barna fra hverandre;

de med ekte ADHD og de som er utsatt for

omsorgssvikt? Det refereres i boken til at

enkelte lærere har uttalt at de synes det ofte

kan være vanskelig å skille mellom det ene el-

ler det andre. Eline Thornquist problematiserer

diagnosen i et innlegg om gutten Christoffer

som ble mishandlet til døde uten at noen grep

inn. Var han feildiagnostisert? (1)

Det er mange grunner til at fysioterapeuter

bør lese denne boken. Mange fysioterapeuter

har sannsynligvis hatt pasienter med ADHD. Å

være foreldre til barn med atferd karakteristisk

for ADHD kan være en stor psykisk påkjenning.

Dette kan føre til anspenthet og muskulære

plager, med behov for fysioterapibehandling.

Denne boken gir en fin og kortfattet innfø-

ring i fenomenet ADHD.

1) Thornquist, Eline.

Gutten som ble oversett

. Fysiotera-

peuten. 2013; 4; 36.

Einar Hafsahl

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Kritisk blikk på diagnosen ADHD

Aksel Tjora

Lisbeth Elvira Levang (red.)

ADHD

og det disiplinerte samfunn

Arba Inkludering as Postboks 128, 1309 Rud Telefon 67 17 74 40 firmapost@arba.no www.arba.no og oppbevaringsrør Medisinsk