Fysioterapeuten 7-2018

10 FYSIOTERAPEUTEN 7/18 AKTUELT Voss kommune dropper å ta inn egenandeler fordi det kos- ter for mye i tidsbruk og ad- ministrasjon. De er ikke alene – over halvparten av landets kommuner gjør det samme. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no I STARTEN av september var fysioterapeuter og ergoterapeuter som er ledere eller fagle- dere i kommunal helse- og omsorgstjeneste samlet i Oslo til konferanse i NFF-regi. Et av temaene de diskuterte, var egenan- deler. I Voss kommune hadde de regnet på hvor mange behandlinger fysioterapeutene hadde hatt i 2016 hvor de kunne ha hentet inn egenandeler. – Vi kom fram til at vi kunne tatt inn 250.000 kroner i egenandeler. Med litt varia- sjon i pasientgruppene var vi usikre på om det lå på samme nivå i 2017 og 2018, eller lavere. Vi regnet på hvor mye tid fysiotera- peutene og administrasjonen ville bruke på å inndrive egenandelene. Det koster mer enn det smaker, så vi har droppet det, fortal- te enhetsleder Anne-Grete Haugen fra Voss kommune til forsamlingen. Tall som Fysioterapeuten har fått fra Hel- sedirektoratet, viser at i underkant av 200 kommuner hadde innrapportert egenandel per juni 2018. 40 hadde fått til dette gjen- nom elektronisk pasientjournal (EPJ), mens nærmere 160 hadde sittet med excelark. Velge bort fysioterapi? Haugen sier at hun også er usikker på hvor- dan det ville ha slått ut for pasientene der- som de hadde krevd egenandeler. – Jeg tror at noen sårbare grupper med dårlig økonomi vil velge fysioterapi vekk. Spesielt vil det være vanskelig i starten på året når de ikke har kommet opp i egenan- delstak 1 med taxitransport til fysioterapi- behandling, og egenandelstak 2, sier hun til Fysioterapeuten. Haugen mener også at det er vanskelig å skille mellom forebyggende arbeid og be- handling når det gjelder ungdommer i vide- regående skole. – De fleste henvisningene er en del av skolehelsetjenesten, og da skal man ikke skal ta betaling, sier hun. Sliter med datasystemene Fra 1. januar 2017 ble diagnoselisten fjernet, og det ble forutsatt at kommunene kunne ta inn egenandeler for en rekke behandlinger i fysioterapi. På ledersamlingen sa flere at de hadde fått redusert budsjettene på grunn av disse endringene. Likevel velger mange kommuner å ikke inndrive egenandeler. Årsaken er at journal- systemer og kommunale datasystemer ikke kommuniserer med Norsk Helsenett, og der- med ikke er rigget for å håndtere egenande- len. Kommuner må la fysioterapeutene sitte med excelark for å dokumentere behandlin- gen og så føre inn alt manuelt etterpå. Flere kommuner mente det var lite å hente med all administrasjonen de måtte betale for. Bruker 40 prosent stilling Nina-Margrethe Theodorsen fra Bergen kommune sier at de har fått en budsjettre- duksjon på 9,5 millioner kroner. Habilite- rings- og rehabiliteringstjenesten har fått et inntektskrav på 2,4 millioner for 2018. Dette matchet ikke tjenestens egne tall, hvor de es- timerte at de kunne få dekket inn 800.000 kroner gjennom egenandeler. – Vi krever inn egenandelene, men det koster oss en 40 prosent stilling å adminis- trere dette, sa Theodorsen. Noen oppgir også at det manuelle opp- legget gjør at faktureringen blir forsinket, og at de sender ut faktura til pasientene én gang i måneden. Endringsforskriften til egenandelsregisterforskriften sier at faktura skal sendes ut hver 14. dag. Flere pasienter fortsetter dermed å betale egenandel en god Vinningen opp i spinningen på egenandeler INGEN EGENANDELER Dyr, manuell administrasjon med excelark gjør at enhetsleder Anne-Grete Hau- gen i Voss kommune har droppet å ta inn egenandeler etter at diagnoselista ble fjernet. Nå viser det seg at over halvparten av landets kommuner er i samme båt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy