Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 11 stund etter at de har passert frikortgrensa fordi det blir forsinket registrering hos Helfo. Ulike pasientgrupper På ledersamlingen kom det også fram at det var forskjell i pasientgrupper og organise- ring. I Gol kommune tar de inn 300.000 kro- ner i egenandeler, og oppgir at de henter inn egenandeler fra nesten alle pasienter. Andre kommuner spilte inn at de ikke brukte fysio- terapeutene på samme måte, hadde organi- sert oppfølgingen av pasientene annerledes eller hadde andre pasientgrupper. De mente de ikke kunne hente inn egenandel fra så mange pasienter. Pilotprosjekt Helsedirektoratet har gitt tilskudd til Oslo, Bergen og Stavanger for at de skal jobbe fram elektroniske løsninger for innrapporte- ring. Målet er å ha elektroniske løsninger på plass i løpet av 2019. Helsedirektoratet opp- lyser at de har hatt jevnlige statusmøter med kommunene, og at det varierer hvor langt de ulike leverandørene har kommet i arbeidet. – Vi har forståelse for at excel-løsningen ikke er optimal for innrapportering av egen- andeler, og forventer at leverandørene vil le- vere i henhold til avtalene med kommunene slik at alle kommuner får funksjonalitet til å kunne innrapportere egenandeler elektro- nisk. Det vil også sikre at pasientene får fri- kort når de har rett på det, sier avdelingsdi- rektør Steinar Mathiesen i Helsedirektoratet. Han oppfordrer kommunene til å etter- spørre funksjonaliteten fra sin leverandør. Ba om mer tid I KS forteller Anne Gamme at de er i dialog med kommunene for å få en oversikt over situasjonen. KS viser til staten når de blir spurt om de vil bistå kommunene med å få løsninger på plass. – Det var uheldig at det ble kuttet 175 millioner kroner på kommunerammen med virkning fra 2017, fordi det ikke var systemer på plass som kunne håndtere innkreving av egenandeler på en effektiv måte, sier Gamme. Hun legger til at KS ba om at kommune- ne måtte få tid til å tilpasse seg, men dette ble ikke tatt hensyn til. Det er Helsedirektoratet som finansierer prosjektet. – Det har tatt tid å få løsninger for inn- rapportering på plass i systemene, og det ser ikke ut til at det blir ferdig før i 2019, sier Anne Gamme, fagleder for myndighetskon- takt Helse og velferd i KS. n n Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skulle ikke bygges ned før kommunene hadde fått bygget opp sitt tilbud. Men det har likevel skjedd, mener NFF-lederen. Fred Hatlebrekke, leder i Norsk Fysio- terapeutforbund, sa til lederne i kommunal helse- og omsorgstjeneste at det er store regionale forskjeller i andelen pasienter som får tilbud om rehabilitering. Mens 13 av 10.000 pasienter i nord får rehabilite- ring, får bare åtte av 10.000 det samme i vest. Hatlebrekke sa at løftet fra helseminis- ter Bent Høie var at rehabiliteringen ikke skulle bygges ned i spesialisthelsetjenes- ten før kommunene var klare. Men det har ikke blitt bevilget nok penger, og pengene må øremerkes, sa han. Det var lagt opp til 100 millioner kroner i øremerkede tilskudd per år for 2017 – 2019, det vil si 300 millioner kroner. NFF har i innspill til statsbudsjettet oppfordret til at det bevilges 500 millioner kroner i øre- merkede midler til habilitering og rehabilite- ring i kommunene. Statsbudsjettet for 2019 legges fram 8. oktober. Mangler penger til rehabilitering Skal vi tørre å velge bort noen pasientgrupper? Og hvordan skal vi få 161 avtalefysioterapeuter til å prioritere likt? DET var blant spørsmålene Nina-Mar- grethe Theodorsen fra Bergen kommune stilte på lederkonferansen da temaet pri- oriteringsnøkler kom opp. – Fysioterapeuter kan hjelpe de aller fleste til økt funksjonsnivå. Men vi har ikke ressurser til å hjelpe alle. Vi har delt opp pasientene i fire kategorier fra 1 til 4. Det er nyttig, men løser ikke alt. Vi må se på funksjonsnivå, ikke diagnose, fortalte Theodorsen. Gjør statusvurderinger Hun sa at viktige spørsmål å stille seg, er om nøklene gjenspeiler tidlig innsats og tverrfaglighet. Og hva med forebyg- ging? Selv om det er fysioterapeutens faglige vurdering som ligger til grunn for antall behandlinger, har kommunen satt utgangspunkt for når en ny statusvurde- ring skal bli gjort. Det settes klare mål- setninger for behandlingsserier på 8-12 behandlinger. Det er så avtalefysiotera- peuten som vurderer om behandlingsse- rien skal forlenges, forklarte Theodorsen. Bergen har laget andre kriterier for bru- kere som vurderes å kunne opprettholde funksjonsnivå ved egentrening og som kan få intensiv behandling i perioder. Må snakke om mestring – Pasientene kommer ofte med en for- ventning om at fysioterapeuten skal gjøre ham eller henne frisk. Fysioterapeutene kan løse ett problem, før det dukker opp et annet. Så blir pasienten gående der. Vi må få fysioterapeutene over til å snakke om mestring og legge mer ansvar over på pasienten. Hva kan han eller hun selv hjelpe til med for å fungere bedre? spurte Theodorsen. n Diskuterte prioriteringsnøkler FIRE KATEGORIER Nina-Margrethe Theodor- sen forteller at pasientene i Bergen settes i fire ulike kategorier.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy