Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 17 Totalforhandler G5 Fleximatic Massasjeapparat Bli forhandler og få opptil 30% rabatt ! Bli forhandler og få opptil 50% rabatt ! Produsert iCanada Kontakt oss for forhandler priser Beige Gul Rød Grønn Blå Sort Lett Tung NYESTE GENERASJON INNEN LASERTEKNOLOGI DEN BESTE PÅMARKEDET RADIAL TRYKKBØLGE INTELECT RPW PÅ MARKEDET DET MEST Pulsfrekvens: 0,5 - 21 Hz Arbeidstrykk: 1 - 5 bar Innebygget luftkompressor • • • BEHANDLINGSBENK 3 ELLER 5 DELT Norskprodusert BATTERIDRIFT NÅ MED OPPTIL1UKES LEVETID Rettelse n I en artikkel i Fysioterapeuten nr. 6 om de store endringene ved LHL-sykehuset Gardermoen, skrev vi at Hjertesenteret skulle legges ned. Dette stemmer ikke. LHL skal behandle færre hjerte- pasienter, men Hjertesenteret legges ikke ned. Vi beklager feilen! Sykehuset kutter kraftig i antallet hjerteoperasjoner, mens blant annet ortopedi bygges opp. Det får også kon- sekvenser for fysioterapeu- tene. Da bladet ble sendt i trykken hadde ingen fysio- terapeuter blitt oppsagt. I etterkant har redaksjonen blitt kjent med at det har kommet en oppsigelse av en fysioterapeut ved LHL- sykehuset Gardermoen. Les mer på fysioterapeuten.no 16 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 AKTUELT Hjertesenter leggesnedog ortopedibyggesopp.Det får ogsåkonsekvenser for fysiote- rapeutenevedLHL-sykehuset. TEKST KristineAskvik FOTO SiljeKatrineRobinson fysioterapeuten@fysio.no LHL kutterkraftig i antallhjerteoperasjoner. Årsaken er lavere etterspørsel. Kirurgene opererte tidligere oppmot 1.400 pasienter årlig ved LHL-sykehuset på Feiring. Nå er det redusert til rundt200operasjoner i året. – Kostnadene var de samme,men inn- tektenegikkned.Det er ikke lenger like stor etterspørsel etter åpenhjertekirurgi, sierPål JeroenHusby, klinikksjef ved LHL-sykehu- setGardermoen. Nyemetoder forhjerte Han forklarernedgangen ietterspørselblant annetmed at det i dag er flere nyemetoder innenhjertekirurgi, som å gå innmedkate- ter via lysken eller armen.Nå har LHL tak- ket nei til ny avtale om åpen hjertekirurgi medHelseSør-Øst. I stedetvil sykehuset satsepågastrokirur- gi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, kar-kirurgi og ortopedi. Sykehuset vil fortsatt gjøre noen hjerteoperasjoner, men det vil ikke være pasienter på oppdrag fra Helse Sør- Øst,men for eksempel forsikringspasienter. –Vivilha tilbudomhjerteoperasjonerut høsten. Etterspørselen vil avgjøre om dette vilblividereført, sierHusby. Kutter sykepleierstillinger Sykehuset har sendt ut totalt 36 oppsigelser som følge av nedbemanningen. 26 av disse var sykepleiere, opplyser kommunikasjons- sjefMartin Steen iLHL. Så drastisk ble det ikke for fysioterapeutene,men ogsåher blir det kutt. I underkant av tre årsverk forsvin- ner.VedKlinikk for kirurgi ogKlinikk for hjertemedisin går det fra 2,1 til 0,7 årsverk, ved hovedkontoret fra ett til 0,6 årsverk og fra 14,7 til 13,7 ved Klinikk for rehabilite- ringog livsstilsmedisin. –Nedskjæringene er spesieltuheldig ved Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedi- sin.Der skalvinågjøremer,menmed færre folk.Detblirutfordrendeåholdeen likehøy kvalitet på tjenestene vi skal tilby, sierUlla Pedersen.Hun erhovedtillitsvalgt for fysio- terapeutene iLHL. Det har vært noen måneder med mye endringogusikkerhet forde ansatte veddet nye sykehuset. –Viharstått i toulikeprosessersamtidig. Det har vært både strevsomt og mye iver rundt det å flytte til et nytt sted. Samtidig har vi værtmidt i en nedbemanningspro- sess.Det er utfordrende å skape en god og motiverende arbeidsplass samtidig som det pågårnedbemanning, sierPedersen. Skånepasienter Men hun understreker at alle kolleger har prøvdågjøredetbesteutavdet,vedå skåne pasientene slik at de får en god og positiv opplevelse under sykehusoppholdet. Hun forteller atdet ligger i ryggmargen tilde an- satte åvillegjøre en forskjell forpasientene. –Det gjelder uansett om de er påmedi- sinsk eller kirurgisk klinikk, eller om de er deltakere på et rehabiliteringsopphold, sier Pedersen. Fra høsten blir det tre færre årsverk innen fysioterapi,men ingenmågå. –Detvarflere fysioterapeuter som sluttet i løpet av perioden, så det ble ikke nødven- digmedoppsigelser.Det er jeg glad for, sier Pedersen. Behov for tilpasset rehabilitering For hjertepasientene er det lettere å ha vei- ledning i grupper,men når det gjelder lun- gepasienter erdetbehov former individuelt tilpassetoppfølging. –Herharvialt fra sprekeastmapasienter til personer med alvorligere sykdomsgrad og svekket funksjonsnivå, eksempelvis de som venter på lungetransplantasjon, sier Pedersen. Hunmener derfor at det vil være behov for flere fysioterapeuter ved sykehuset om antallet lungepasienter økes. Det samme gjelder enøkning innenortopedi. Forsikringog fristbrudd LHLvilnå satse sterktpåortopedi, framin- dre inngrep ihenderog føtter tilproteserog ryggoperasjoner.Dette vil være forsikrings- Store endringer ved LHL-sykehuset Gardermoen FaktaLHL-sykehusetGardermoen n GlittreklinikkenogFeiringklinikkener slått sammen tilLHL-sykehusetGardermoen,som ble offisieltåpnet7. juni. Sykehuset tilbyr rehabilitering tilhjerte-, lunge-ogkreftpasienter, søvnutredning, hjertekirurgiog invasivkardiologi. I tilleggkommernyemedisinskeogkirurgiske tjenester. Hjertesenteret skal leggesned,ogantallhjerteoperasjonervilblikraftig redusert. Et stortantall sykepleierstillingerblirkuttetgrunnetnedleggingavhjertesenter. Sykehusethar redusertantall fysioterapeutstillingermed treårsverk.Dethar ikke værtnødvendigmedoppsigelser. LEDERFYSIOTERAPEUTENE UllaPedersener tillitsvalgt foralle fysioterapeutene iLHL. Aktuelt_0618.indd 16 20.09.2018 10.59 Vil ha flere syke i jobb n Nav oppfordrer en samlet helsetjeneste, og ikke minst fastlegene, til en kraftfull innsats for at flere skal stå i jobb mens de er syke. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng mener legene, oftere enn i dag, må spørre pasientene om hva de kan få til selv om de har helsepla- ger, snarere enn å spørre hva de ikke kan få til – som utgangs- punkt for sykmelding. Tall fra Nav tyder på at andelen av trygdemottakere med psy- kiske lidelser vil øke i årene fremover. Særlig er det flere unge som sliter psykisk, skriver Dagens Medisin. – Det er noen kulturforskjeller mellom oss i Nav og helse- tjenesten. Jeg oppfordrer legene til å løfte blikket og ikke bare tenke på å gjøre pasienten frisk. De må også ha med seg at men- nesker skal ha mulighet til å leve gode liv hvor de er inkludert i arbeids- og samfunnsliv, selv om de har helseplager, sier Vågeng. – Lykkes vi ikke med dette nå, får det store konsekvenser først og fremst for den enkelte, men også for arbeidslivet – og for samfunnet i stort, sier Vågeng. 536.000 årsverk gikk tapt i 2017 på grunn av helseproblemer. I første kvartal i 2018 var sykefraværet i Norge på 6.5 prosent.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy