Fysioterapeuten 7-2018

18 FYSIOTERAPEUTEN 7/18 AKTUELT Fysioterapeuter stålsetter seg bak behandlingsbenken og gjør seg klare for eldrebølgen. Men skal vi tro økonom Sindre Farstad, er eldrebølgen en bløff. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – FRAMTIDENS eldre vil leve lenger og de vil ha flere friske leveår. Vi må derfor justere al- dersgrensen for hvem vi ser på som «eldre». En 65-åring i 2060 vil være mye sprekere enn en på samme alder i dag, mener Sindre Farstad. Han er samfunnsøkonom og jobber som seniorrådgiver i Pensjonistforbundet. Men Farstad får ikke gehør for sitt bud- skap hos fysioterapeut og førsteamanuensis Therese Brovold ved OsloMet. Hun mener økonomen er for optimistisk og tror ikke fysioterapeuter vil bli arbeidsledige med det første. Sindre Farstad kaller på sin side alt snak- ket om eldrebølgen for «storm i et vann- glass». Han viser til at tre av fire eldre ikke mottar omsorgstjenester fra kommunen. Ny velferdsteknologi kan gjøre at enda flere el- dre klarer seg selv i framtiden, mener han. I mange år har forskere, politikere og helseledere advart om at vi snart får en stor, aldrende befolkning. Det vil være for få per- soner i arbeid til å sikre pengene som trengs til pensjoner og alle helsetjenestene de eldre trenger, hevdes det. Det er også beregnet at hver tredje ungdomsskoleelev må velge hel- sefag for at helse- og omsorgstjenestene skal få nok ansatte til å ta hånd om de eldre. – For optimistisk Samfunnsøkonomen argumenterer med den medisinske utviklingen og at befolk- ningen lærer langt mer om kosthold. Færre røyker. Brovold gir økonomen rett i at fram- tidens eldre vil være annerledes enn i dag. – De som er eldre i 2030 vokste opp etter krigen. De fikk en bedre barndom enn tid- ligere, det var vaksinasjonsprogram, bedre tilgang på mat og de fikk høyere utdanning. Samtidig gjør den medisinske utviklingen at flere overlever sykdommer de tidligere ville dødd av. Flere lever over lengre tid med kro- niske sykdommer og funksjonstap. Det vil bli enda flere i gruppen som er over 80 år, og også på sikt flere i gruppen som er over 100 år, sier Therese Brovold. Kan få andre sykdommer Fysioterapeuten sier at selv om færre røy- ker, viser undersøkelser at vi på den andre siden er mindre fysisk aktive. Dermed kan det hende vi bare bytter ut sykdommer med andre sykdommer i framtiden, mener hun. – Flere kan få diabetes og kreft, og over- vekt kan gi flere muskel- og skjelettplager. Flere kan slite med smerter, artrose og be- lastningsskader. Forskning viser at for å holde seg frisk i alderdommen, er det viktig å være normalvektig, sier Brovold. Hun sier at særlig dagens unge sitter mye stille. Flere enn før er overvektige. Eldre lever stadig lenger. Samtidig har andelen av disse årene som anses som friske leveår, økt enda mer, ifølge Sindre Farstad. Mellom 2005 og 2015 økte antall forventede friske leveår i gjennomsnitt per kvinne med 3,4 år. Hos menn har økningen vært 2,8 år. Økono- men tenker at utviklingen i friske leveår vil fortsette framover. Men Brovold føler seg ikke overbevist. – Da forutsettes det at folk gjør sitt og gjør det de må for å få bedre helse. Jeg har jobbet mange år i helsevesenet, og har sett at det kan være vanskeligere å få folk til å faktisk gjøre egeninnsatsen enn man tror, sier hun. Må jobbe lenger Uansett; tallene viser at andelen eldre øker. I 2013 var 13 prosent av befolkningen over 67 år. Fram mot 2050 vil 21 prosent være el- dre enn 67 år. Derfor mener an- dre forskere at det vil være færre skatteytere til å betale for tjenes- tene til de eldre. Mens det i dag er 2,7 personer i arbeid som forsør- ger hver pensjonist, vil det bare være 1,6 personer i 2060, ifølge prognoser. Sindre Farstad skriver i en artikkel i Fagbladet samfunn & økonomi at dette ikke nødven- digvis vil slå til. Han resonnerer at langt flere, på grunn av bedre helse, vil holde seg i arbeidslivet lenger. Kanskje går mange av morgendagens eldre inn og hilser på en 70 år gammel fysioterapeut bak be- handlingsbenken. Går utviklingen videre med mindre tun- ge løft og at fysioterapeuter gir mer veiledet trening til pasientene enn behandling på benk, kan det tenkes at flere orker og ønsker å stå i jobb lenger. I en rekke stillinger har fysioterapeuter en avtalt særaldersgrense for pensjonering på 65 år. Det er likevel ikke sikkert at eldre fysio- terapeuter som ønsker det, automatisk får jobbe videre. Farstad medgir at for at flere over 65 år skal være i jobb lenger, må politi- kerne og partene i arbeidslivet legge til rette for det. Samfunnsøkonomen ser utfordringen med at det blir langt flere eldre, selv om han argumenterer med at flere vil stå lenger i ar- beid. Han ser likevel en faktor som vil kunne dempe det økonomiske presset. – Barnekullene er langt lavere enn før. Derfor vil man bruke mindre penger på tje- Avlyser eldrebølgen SPREKERE FRAMTID Samfunnsøkonom Sindre Farstad mener sprekere eldre, ny teknologi og flere som klarer å jobbe i høy- ere alder, vil løse flokene med en aldrende befolkning. Foto: Pensjonistforbundet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy