Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 23 Det er på oppdrag fra den private stiftelsen Aktiv mot kreft at Oslo Economics har gjennomført en analyse av verdien av trening for kreftrammede. I DEN samlede vurderingen som er gjort har man beregnet kostnadene av et helhetlig tre- ningsopplegg i et pasientforløp. Verdien av trening og veiledning for en gjennomsnittlig bruker av treningstilbud fra Aktiv mot kreft er anslått. I tillegg er det beregnet effekt av at pasientene kommer raskere tilbake i jobb og lagt til grunn at trening fører til mindre bruk av helsetjenester – blant annet. «Pusterom» tilbyr tilrettelagt trening på sykehus, mens «AKTIV-instruktører» er et treningstilbud i hjemkommunen. Dersom en av tre kreftrammede benytter et slikt til- bud, anslås den prissatte samfunnsverdien til ca. 170 millioner kroner per år. I tillegg kommer ikke-prissatte virkninger som trygghet og mestring. n Hver fjerde voksne beveger seg for lite n Hver fjerde person i verden klarer ikke å oppfylle minstemålet for fysisk aktivitet, ifølge en ny undersøkelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) publisert i The Lancet. Hele 1,4 milliarder mennesker kan dø før tiden fordi de ikke beveger seg nok, melder nyhetsbyrået NTB. WHO anbefaler moderat bevegelse minst 150 minutter i uka eller 75 minutter om man trener med høyere intensitet. I Norge er mellom 20 og 30 prosent av mennene for lite aktive, mens andelen kvinner som beveger seg for lite, er på mel- lom 30 og 40 prosent. NFF med på kampanje mot overbehandling n Over 90 prosent av spurte leger mener at det skjer overbehandling og overdiag- nostikk i norsk helsevesen. Det viser en undersøkelse fra Legeforeningen, som nylig satte i gang kampanjen «Gjør kloke valg». Legene mener press fra pasienter og mangelfulle henvisninger må ta mye av skylden for overbehandling, men flestepar- ten medgir at de selv overbehandler. Målet med kampanjen er å fremme samtaler mellom behandler og pasient, slik at pasienten velger behandling som er evidensbasert og virkelig nødvendig. Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til denne kampanjen. Andelen unødige kneoperasjoner er redusert, spesielt i Helse Sør-Øst. Samtidig opererer de private sykehu- sene med offentlig avtale flere knær enn før. OMFANGET av artroskopiske kneoperasjo- ner som det offentlige betaler for, gikk ned med 33 prosent i perioden mellom 2012 og 2016, ifølge en studie som er publisert i BMJ Open. Sykehusene i Helse Sør-Øst utførte hele 48 prosent færre artroskopiske kneoperasjo- ner i perioden, sammenlignet med en me- dian på 13 prosent i sykehusene i de andre tre helseregionene. Nedgangen i de private sykehusene med avtale i Helse Sør-Øst var på 30 prosent. I de tre øvrige regionene hadde de private sy- kehusene med avtale en økning på hele 63 prosent. Totalt sett hadde private en økning på 12 prosent for artroskopiske kneopera- sjoner. I 2015 innførte Helse Sør-Øst nye ret- ningslinjer for avtalene med både offentlige og private tilbydere: Det er nå et krav om at andelen av opererte over 50 år ikke oversti- ger 20 prosent. Det stilles også krav til at tre måneders fysioterapi skal forsøkes før ki- rurgi, skriver Dagens Medisin. n Verdifull trening for kreftrammede Færre kneoperasjoner, men…

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy