Fysioterapeuten 7-2018

24 FYSIOTERAPEUTEN 7/18 fag FAGARTIKKEL Sammendrag n Innledning : Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet kunnskap fra forskning, erfaring og brukere. Fysioterapeuter forventes å holde seg faglig oppdaterte innenfor mange felt, men kunnskapen kan være lite tilgjengelig og vanskelig å omsette til praksis. Formålet med denne artikke- len er å beskrive arbeidsprosessen og dele erfaringer fra arbeidet med retningslinjer for kunnskapsbasert praksis innen barnefysioterapi i Trondheim kommune. n Hoveddel : Gjennom FYSIOPRIM, som er et forskningsprogram for fysioterapi i pri- mærhelsetjenesten, har vi etablert strukturer for samarbeid og fagutvikling i Trond- heim kommune. Samarbeidet mellom forskere og fysioterapeuter anses hensiktsmes- sig i arbeidet for kunnskapsbasert praksis. Vi har laget en 3-trinns arbeidsmodell for utvikling av retningslinjer bestående av forberedelse, organisering og gjennomføring. Vi presenterer de ulike trinnene og diskuterer erfaringer vi har gjort oss med dette arbeidet i Trondheim kommune. n Avslutning : I prosessen med utvikling av retningslinjer har vi benyttet en fram- gangsmåte som har fungert bra i Trondheim kommune. Vi mener denne modellen kan overføres til andre kommuner i arbeid med retningslinjer for kunnskapsbasert praksis i primærhelsetjenesten. Vi håper med dette at vi stimulerer flere kommuner til fagutvikling i barnefysioterapi. n Nøkkelord : FYSIOPRIM, fysioterapi, fagutvikling. Kari Anne I. Evensen , fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdoms- fysioterapi (MNFF). Ph.d., førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges Teknisk Naturvi- tenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim. Forsker, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim. karianne.i.evensen@ntnu.no Gøril Eide , fysioterapeut, BSc. Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune. Jukka Immonen , fysioterapeut, MSc. Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune. Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 1. august 2018. Artikkelen springer ut fra forskningspro- grammet FYSIOPRIM, som er godkjent i sin helhet av REK sør-øst, saksnr. 2013/2030. Ingen interessekonflikter oppgitt. Innledning Kunnskapsbasert praksis og faglige retningslinjer Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfa- ringsbasert kunnskap og ved å lytte til pa- sientens ønsker og behov (1). Dette betyr at man henter kunnskap fra ulike kilder og set- ter kunnskapen inn i en kontekst i møte med pasienten. Formålet med KBP er å styrke be- slutningsgrunnlaget i klinisk praksis. Forsk- ningsbasert kunnskap er et viktig element, men det er ikke meningen at den alene skal diktere praksis (2). KBP innebærer reflektert og systematisk bruk av flere kilder for å kun- ne ta velinformerte beslutninger (2). Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer inneholder råd og anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling og/ eller oppfølging av pasient-, bruker- eller diagnosegrupper innenfor helse- og om- sorgstjenestene (3). Dette kan påvirke hvilke tiltak som skal settes inn, på hvilket tids- punkt i forløpet og hvilke andre profesjoner og instanser man skal samarbeide med. An- befalingene i en retningslinje bygger på KBP, der forskningsbasert kunnskap, pasientenes ønsker og behov samt erfaringsbasert kunn- skap vurderes i forhold til ønskede og uøn- skede konsekvenser av foreslåtte tiltak, og sett i en kontekst av verdier, ressursbruk, prioriteringskriterier, lover og forskrifter (3). Prosedyrer er mer detaljerte beskrivel- ser av hvordan helsepersonell bør utføre klinisk avgrensede oppgaver og omhandler medisinske og helsefaglige aktiviteter eller prosesser i helsetjenesten (3). Utvikling av retningslinjer for kunnskapsbasert barnefysioterapi i primærhelsetjenesten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy