Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 37 Av Gudmund Grønhaug , Pt, Msc. prosjekt- leder Sykehuset Østfold HF. Bakgrunn Klatring er en relativt ny idrett og forsknin- gen på klatrerelaterte idrettsskader har ikke kommet like langt som for andre idretter. Klatring som sport er i vekst og er tatt inn som prøvegren i OL i 2020, noe som anta- gelig gir enda flere utøvere. Sporten er delt i tre disipliner; speed, buldring og tau. De tre disiplinene varierer både i intensitet, belastningsmønster og tid med belastning. Likhetstrekket er at utøvere tenderer mot å gjøre de samme bevegelsene svært mange ganger under trening, venne seg til dem og adaptere bevegelsene for å kunne gjenskape dem med minimale anstrengelser senere. Det som gjør en klatrer god i en konkurran- se eller god til å gå ruter utendørs er dermed det samme som øker sjansen for å bli skadet. Belastningen på fingrene er høyere enn i noen annen idrett. Det har derfor vært an- tatt, men ikke dokumentert, at det er fingre- ne som er mest skadeutsatt hos en klatrer. Jo vanskeligere en klatrerute er, jo høyere er belastningen på kroppen. Det har derfor vært spekulert i at mer erfarne klatrere of- tere blir skadet enn mindre erfarne klatrere. Hensikten med denne studien var å se på selvrapporterte belastningsskader i klatring, og hvilke mulige sammenhenger det er mel- lom disse skadene og kjønn, erfaring og type klatring. Resultater Mesteparten av deltagerne var menn (72,1%), 58,7% var 26–40 år (28,3% 26–30 år og 30,4% 31–40 år) og hadde klatret i minst tre år (3–5 år 30,1%, 6–10 år 22,3%, 11+ år 29,1%). 49% var middels erfarne (6b+ – 7a+) og 34% var erfarne (7b–8b). Det var flere er- farne blant menn enn blant kvinner, med 36,3% mot 27,4%. Belastningsskader ble rapportert av 58% (385) av deltagerne. Skader Omman ser på alle deltagerne under ett, var de vanligste skadene fingre (41,3%), skuldre (19,4%) og albuer (17,7%). For kvinner var de vanligste skadene fingre (29,2%), skuldre (21,9%), håndledd (12,5%), albuer (11,5%) og fot/ankel (10,4%). For menn var de van- ligste skadene fingre (45,3%), albuer (19,7%) og skulder (18,7%). Ved å dele inn antall skadde i grupper etter klatrenivå for ruteklatring, er interna- sjonal elite (100%) de som er mest skadet (gruppen internasjonal elite besto av kun to respondenter), mens de middels erfarne (61%), er den gruppen som er nest mest ska- det, foran erfarne (58%), elite (56%) og ny- begynnere (47%). I originalartikkelen er det også sett på hvordan tallene fordeler seg om man bruker buldring sommål på nivå i klat- ring og videre delt inn i kjønn. Tendensen er den samme; de middels erfarne er mer ska- det enn eliteklatrere, og de erfarne klatrerne. Når respondentene deles i grupper etter hvor de foretrekker å klatre sier 49% at de føl- ger sesongen (innendørs når det er for kaldt og vått ute), 39% foretrekker og klatre innen- dørs, 8% kun utendørs og 0,5% er usikre. Diskusjon Dette er første studien som ser på kjønns- forskjeller og forskjeller mellom klatreni- våer, hva slags klatring man foretrekker og skader. Med 667 respondenter er dette den største studien av belastningsskader innen klatring som er gjennomført i verden så langt. Studien bekrefter tidligere antagelser om at fingre, albuer og skuldre er de vanlig- ste stedene og bli skadet. Til sammen utgjør skader disse tre stedene ca. 80% av alle ska- der. Ifølge denne studien er det ikke de som klatrer på høyeste nivå som skader seg of- test. Studien viser videre at det er kjønnsfor- skjeller i klatring og at menn som fokuserer mest på utendørsklatring er de som skader seg oftest. Her har hele 74% rapportert en el- ler flere skader siste seks måneder. Originalartikkel Grønhaug G. Who gets injured when? – Self reported chronic injuries in climbing . BMJ open sport exerc Med 2018 Jul 17;4(1): e000406 DOI: 10.1136/bmj- sem-2018-000406 Selvrapporterte belastningsskader i klatring BELASTNINGSSKADER Utendørsklatring gir oftest skader. Foto: Gudmund Grønhaug

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy