Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 7 I august sa Helse- og omsorgsdepartementet at de vil avvikle meldeordningen. – ETABLERINGEN av undersøkelseskommisjonen og utvidelse av varselordningen gjør ordningen med å melde fra til Helsedirekto- rat overflødig, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartemen- tet, Anne Grethe Erlandsen, til Dagens Medisin. – En utvidelse av varselordningen er viktigere enn å opprett- holde dagens meldeplikt. Den vil innebære at alle som gir helse og omsorgstjenester, også kommuner og private, får plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser som fører til be- tydelig skade og død, sa hun. Erlandsen sier at virksomhetene selv har ansvaret for å følge opp de uønskede sakene og gjøre noe med dem. Kjersti Toppe i Senterpartiet frykter derimot at helsetjenesten bare vil se på de mest alvorlige hendelsene. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) reagerer også og ønsker heller å videre- utvikle meldeordningen. Forslaget om å avvikle meldeordningen ble i høst sendt på høring. Anne-Grete Skjellanger i Helsedirektoratet ønsker ikke å kom- mentere forslaget, siden det foregår en politisk prosess. Men hun sier at det jobbes internt med en analyse av konsekvensene for spesialisthelsetjenesten dersom meldeordningen legges ned. n Snart kan fysioterapeuter bli bedt om å snakke med nystiftede Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) om det skjer en alvorlig uønsket hendelse. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no OM ET HALVT år vil kommisjonen ta fatt på sin første sak. Undersøkelseskommisjonen satser på å granske mellom 20 og 25 alvor- lige uønskede hendelser og andre alvorlige forhold i året. De skal se på hva som skjed- de, hvilke årsaker som spilte inn og hvordan disse påvirket hverandre. Det er ikke nødvendigvis enkeltsakene som får mest oppmerksomhet i pressen, som kommisjonen bestemmer seg for å granske. – Vi skal ta saker med overføringsverdi til resten av helsetjenesten, hvor man kan lære og forebygge nye hendelser. Jeg tenker at fysioterapeutene vil være en naturlig del av dette. Vi ser etter mønstre, om det er over- ordnede faktorer eller rammebetingelser i helsetjenesten som må endres, og om det er noe som gir økt risiko, sier direktør Pål Iden. Vil lage matnyttige rapporter Den nye kommisjonen skal se på hendelser i både spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. – Vi ønsker å lage rapporter som er mat- nyttige og praktiske. Vi skal spille på lag med helsetjenesten og gi grunnlag for at den kan drive forbedringsarbeid. Forbedringsutdan- ning er viktig i både spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier direktøren. Får kildevern Fysioterapeuter som snakker med kom- misjonen, vil ikke bli navngitt. De vil få et kildevern tilsvarende det man har i media. Her skiller altså kommisjonen seg fra Hel- setilsynet. – Vi skal ikke vurdere forsvarligheten i behandlingen. Det er det fortsatt Fylkesman- nen og Helsetilsynet som skal gjøre. Kom- misjonen ønsker å løfte fram observasjoner som sier noe generelt om risiko og om ram- mebetingelser, som god sikkerhetskultur og beste praksis. Det kan være at vi for eksem- pel vil interessere oss for indikasjon for ulike behandlingsmetoder, under- eller overbe- handling. Dette kan dreie seg om i hvilken grad helsetjenesten følger opp nyeste kunn- skap, for eksempel om hvorvidt konservativ behandling vil være bedre enn operativ be- handling - eller motsatt, sier Iden. Undersøkelseskommisjonen holder på å bygge opp sin organisasjon og vil deretter utarbeide kriterier for hvordan de skal velge ut saker de vil granske. n Ønsker å legge ned meldeordningen Skal granske saker andre kan lære av RELEVANTE RÅD Direktør Pål Iden satser på matnyttige råd om kvalitetsforbedring til helsetjenesten. Foto: Privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy