Fysioterapeuten 7-2019

28 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 fag KRONIKK Vi fysioterapeuter liker å tenke at vi gir nød- vendig og adekvat helsehjelp til alle som trenger det. Men er det faktisk tilfellet? Pasienter med nevrologiske lidelser for- teller jevnlig om møter med usikre fysiote- rapeuter. Om fysioterapeuter som mangler kunnskap om deres behov, eller som tilbyr lite motiverende trening. De forteller om treningsapparater som ikke egner seg for dem, om benker som er så smale til at de føler seg utrygge. Personer som rammes av sykdom el- ler skader med varige fysiske eller kogni- tive funksjonsutfall som følge, har behov for opptrening. I 2018 kom nesten 500 pasienter i denne kategorien til Sunnaas sykehus for rehabilitering (1). Etter avsluttet opphold er det kommunene som tilbyr videre reha- bilitering og vedlikeholdstrening. Mange av disse pasientene vil være forbrukere av helsetjenester i et livsløpsperspektiv og er avhengig av at fysioterapeutene i kommune- helsetjenesten bidrar med tjenester som er til nytte for hver enkelt av dem. Kunnskapshull om fysioterapi ved nevrologiske lidelser Når pasientene blir utskrevet fra spesia- listhelsetjenesten, står mange på fysiotera- peutenes ventelister før de får et tilbud på hjemstedet. Flere blir flyttet fra terapeut til terapeut. Pasientene forteller at de savner kontinuitet og spesifikk trening, rettet mot det de trenger å trene på. Forbausende mange pasienter med nev- rologiske lidelser som kommer tilbake på nye opphold ved Sunnaas sykehus forteller at de opplever manglende kunnskap lokalt om hva som skal og kan trenes, og på hvil- ken måte. Dette er overraskende tilbakemel- dinger ettersom nevrologi er rimelig godt dekket i fysioterapiutdanningene. Kan det skyldes at de utgjør en minoritet av dem som får tilbud ved fysikalske institutter el- ler av kommunefysioterapeuter? At nevro- logi derfor ikke blir prioritert når det gjelder oppdatering av kunnskap? I et nylig høringssvar til NOU 2018-16 «Det viktigste først» (2), som handler om prioritering i kommunehelsetjenesten, kom- menterte NFF at utsikt til bedret funksjon og redusert fremtidig behov for offentlige tje- nester må vektlegges sterkt ved vurderingen av ressursbruk. Det er vi helt enige i! Perso- ner med fysiske og kognitive begrensninger har store behov for tilrettelagt trening og ak- tivitet for å bedre eller opprettholde et alle- rede nedsatt funksjonsnivå. Dette bør gjøres på måter som motiverer til livslang trening og aktivitet, og bør være prioriterte arbeids- oppgaver for alle fysioterapeuter! God kunnskap er en forutsetning. Fy- sioterapeuter ved Sunnaas sykehus deler gjerne på sin fagkunnskap, gir råd og vei- ledning, men først og fremst må tilbud om god utdanning være tilgjengelig. Vi opple- ver imidlertid at tilbud om etterutdanning innen nevrologi er begrenset og med fordel kunne utvides. De få kursene som tilbys, er ofte fulltegnet, noe som tyder på at interes- sen for temaet er tilstede. Behov for tilrettelagt og livslang trening Helsedirektoratets nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet (3) for å opprettholde god helse gjelder i høyeste grad personer med redusert fysisk og kognitiv funksjonsevne. Behovet er mer presserende hos disse enn hos funksjonsfriske som følge av allerede redusert aktivitet på grunn av funksjons- begrensningene. For rullestolbrukere, eller personer med større gangvansker, kan det være svært vanskelig å oppnå den anbefalte målsettingen om 150 minutter aktivitet per uke med moderat intensitet. Mange hjelpe- midler som kan benyttes av den enkelte i denne hensikt er dyre å kjøpe inn og dek- kes i begrenset grad av NAV. Dessuten kan det i det lange løp være vanskelig å opprett- holde treningsmotivasjon på egenhånd. De fleste med funksjonsbegrensninger trenger derfor et tilbud som er tilrettelagt slik at de har forutsetninger for å kunne oppfylle hel- semyndighetenes anbefalinger. Tilbudet kan gjerne være gruppebasert. Trening for alle – også for pasienter med større funksjonsnedsettelser Vivien Jørgensen , fagsjef fysioterapi, Sunnaas sykehus HF, i samarbeid med fagansvarlige fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus HF. Vivien.jorgensen@sunnaas.no. Denne fagkronikken ble akseptert 1. juli 2019. Fagkronikker vurderes av fagredak- tør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Det hjelper lite med universell utforming utenfor fysioterapilokalene når tilbudet innenfor dørene ikke er tilrettelagt for funksjonsnedsatte.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy